Логістика - Тридід О. М. - 4.4. Поняття про управління матеріальними потоками

Підприємства у своїй діяльності стикаються з управлінням різноманітними матеріальними потоками.

Найважливіші ознаки класифікації матеріальних потоків знайшли відображення в табл. 4.1*46.

*46: {Гаджинский A. M. Логистика: Учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. - 375 с.}

Таблиця 4.1. Класифікація матеріальних потоків

Ознаки класифікації

Види матеріальних потоків

1. За відношенням до логістичної системи

А) зовнішні; б) внутрішні

2. За призначенням

А) вхідні; б) вихідні

3. За ритмічністю

А) неперервні; б) дискретні; в) бліц-потоки

4. Залежно від предмета вивчення

А) продуктові; б) операційні; в) ділянкові; г) системні

5. Залежно від натурально-речового складу

А) одноасортиментні;

Б) багатоасортиментні

6. Залежно від кількості вантажу

А) масові; б) великі; в) середні; г) дрібні

7. Залежно від ваги

А) важковагові; б) легковагові

8. Залежно від консистенції вантажу

А) насипні; б) навалочні; в) наливні; г) товарно-штучні

Деякі з класифікаційних ознак потребують детального пояснення.

1. За відношенням до логістичної системи:

А) зовнішні - це потоки, які протікають у зовнішньому щодо даної логістичної системи середовищі. Цю категорію складають не будь-які вантажі, що пересуваються поза підприємством, а лише ті, до організації яких підприємство причетне;

Б) внутрішні - це потоки, які протікають у внутрішньому середовищі відносно до даної логістичної системи.

2. За призначенням:

А) вхідні - це зовнішні потоки, які надходять у логістичну систему із зовнішнього середовища;

Б) вихідні - це потоки, які виходять із логістичної системи і надходять у зовнішнє для неї середовище.

За умови збереження на підприємстві запасів на одному рівні вхідний матеріальний потік буде дорівнювати вихідному.

3. За ритмічністю:

А) неперервні - на конвеєрних або автоматизованих лініях у процесі виробництва, транспортування матеріальних ресурсів трубопроводом і т. ін.;

Б) дискретні - організація забезпечення потреб у формі складських і транзитних постачань, подача на робочі місця матеріальних ресурсів за умови дрібносерійного і середньосерійного виробництва, регулярне відвантаження готової продукції постійним контрагентам і т. ін.;

В) бліц потоки - це разові постачання, подача на робочі місця рідковживаних предметів і засобів праці.

4. Залежно від предмета вивчення:

А) продуктові - об'єктом вивчення (аналізу, планування) яких є переміщення конкретних продуктів і засобів праці;

Б) операційні - потоки матеріальних ресурсів щодо конкретних логістичних операцій;

В) ділянкові - сукупні потоки, які розглядаються на окремій ділянці логістичної системи; основою для їх розрахунку є операційні логістичні потоки;

Г) системні потоки - матеріальні потоки, які циркулюють у цілому в логістичній системі, їх параметри визначаються як сума ділянкових матеріальних потоків.

4.4. Поняття про управління матеріальними потоками

Управління матеріальними потоками передбачав визначення параметрів траєкторії переміщення матеріалів, до яких належать:

- найменування матеріальних ресурсів;

- кількість матеріальних ресурсів;

- початкова точка (вибір постачальника);

- кінцева точка (вибір споживача);

- час (у які строки потрібно виконати замовлення і доставити продукцію).

Завдання логістики полягає в тому, щоб організувати процеси переміщення, які у сукупності були б оптимальними для даної сфери і логістичної системи в цілому.

Структури управління матеріальними потоками можуть бути різними.

Найбільше поширення отримали три різновиди організаційних механізмів:

1) спеціальні функціональні ланки, в яких контролюється більша частка планових, адміністративних та контрольних функцій, що регламентують рух матеріального потоку. В окремих випадках це буває спеціальна управляюча або координуюча група, основним завданням якої є координація процесу прийняття рішень із управління матеріальним потоком;

2) матричні механізми, які створені на подвійному підпорядкуванні ланок, від котрих залежить ефективне управління матеріальним потоком. Створення таких механізмів дає змогу вирішити проблему міжфункціональної взаємодії;

3) спеціалізовані структури управління розробляються, виходячи з проблем, які необхідно вирішити фірмі.

Організаційна структура управління матеріальним потоком залежить від:

1) характеру продукції, що випускається;

2) кількості її споживачів;

3) обсягу випуску;

4) матеріаломісткості;

5) розміру підприємства. Структуру управління матеріальним потоком наведено на рис. 4.2*47.

*47: {Кальченко А. Г. Логістика: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с.}

структура відділу управління матеріальним потоком

Рис. 4.2. Структура відділу управління матеріальним потоком

Основні функції підрозділів із управління потоками матеріальних ресурсів пов'язані*48:

*48: {Кальченко А. Г. Логістика: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 56}

1) з плануванням;

2) матеріально-технічним забезпеченням;

3) розподілом;

4) переміщенням.

Кожна ланка такої структури достатньо самостійна, однак усі вони діють як єдиний комплекс. Усі координуючі та контрольні функції сконцентровані в підрозділах, підпорядкованих управляючому матеріальним потоком. Важливе значення в цьому процесі відіграє використання спеціалізованої інформаційної системи.

Можуть бути створені логістичні структури залежно від видів діяльності, наприклад матеріально-технічного забезпечення, транспортно-експедиційних операцій, перевізного процесу та ін.Схожі статті
Логістика - Тридід О. М. - 4.4. Поняття про управління матеріальними потоками

Предыдущая | Следующая