Логістика - Тридід О. М. - 4.2. Поняття матеріального потоку, його параметри та характеристики

Потік - це сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле. Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу*42.

*42: {Кальченко А. Г. Логістика: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с.}

Матеріальний потік - це матеріальні ресурси (MP), незавершена продукція (НП) і готова продукція (ГП), що знаходяться у стані руху і до яких застосовуються логістичні операції й (або) функції, пов'язані з фізичним переміщенням у просторі: навантаження, розвантаження, перевезення, сортування, розукрупнення тощо*43.

*43: {Семененко А. И. Сергеев В. И. Логистика. Основы теории: Учеб. для вузов. - СПб.: Союз, 2001. - С. 148.}

Елементарний матеріальний потік - потік ресурсів одного найменування, які проходять шлях від конкретного джерела виробництва до моменту споживання.

Інтегральний (загальний) матеріальний потік - множина елементарних потоків, що формуються на підприємстві.

Так, щодо підприємства матеріальний потік на етапі забезпечення виробничих процесів матеріальними ресурсами постає у вигляді потоку сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів, на етапі виробництва - у вигляді напівфабрикатів. На етапі розподілу і збуту - у вигляді готової продукції, запасних частин для продукції, яку використовують споживачі і т. ін.

Кожному матеріальному потокові відповідає деякий фінансовий потік. Під фінансовим потоком розуміють спрямований рух фінансових ресурсів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху визначеного товарного потоку*44.

*44: {Бажин И. И. Логистика: Компакт-учебник. - X.: Консум, 2003. - 239 с.}

Параметрами матеріальних потоків можуть бути*45:

*45: {Семененко А. И., Сергеев В. И. Логистика. Основы теории: Учеб. для вузов. - СПб.: Союз, 2001. - С. 148,149.}

- номенклатура, асортимент і кількість продукції;

- габаритні характеристики (обсяг, площа, лінійні розміри);

- вагові характеристики (загальна маса, вага брутто, вага нетто);

- фізико-хімічні характеристики вантажу;

- характеристики тари (упаковки);

- умови договорів закупівлі-продажу (передачі у власність, постачання);

- умови транспортування і страхування;

- фінансові (вартісні) характеристики;

- умови виконання інших операцій фізичного розподілу, пов'язаних із переміщенням продукції та ін.

Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними показниками:

1) напруженість матеріального потоку - це інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції;

2) потужність матеріального потоку - це обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу.

Таким чином, потік має розмірність "обсяг/одиниця часу", тобто є дробом, у чисельнику якого міститься одиниця виміру вантажу (штуки, тонни, і т. ін.), а в знаменнику - одиниця виміру часу (доба, місяць, рік і т. ін.). Між цими показниками, як правило, спостерігається обернена залежність.

Показники потужності та напруженості матеріальних потоків прямо залежать від:

1) стану інфраструктури суб'єкта господарювання;

2) обраної логістичної системи з управління процесами виробництва і обігу;

3) обсягу, часу і форми постачань;

4) форми виробництва;

5) технології виконання логістичних операцій;

6) рівня механізації й автоматизації робіт та ін.;

7) виду продукції, її призначення;

8) виду транспортних засобів, відстані транспортування;

9) стратегії підприємства і т. ін.Схожі статті
Логістика - Тридід О. М. - 4.2. Поняття матеріального потоку, його параметри та характеристики

Предыдущая | Следующая