Логіка - Мозгова Н. Г. - Розділ 1. Предмет логіки

Мета вивчення логіки

Навчальний посібник містить вичерпний обсяг теоретичного матеріалу, необхідного для успішного оволодіння програмними знаннями з логіки. У ньому подаються також необхідні методичні поради та алгоритми формування навичок розв'язання практичних вправ та задач, тести і словник базових термінів. У разі потреби написання реферату слід звернутися до "Переліку навчально-методичної літератури".

Послідовність та перелік завдань, які слід виконати під час самостійної роботи, в загальному вигляді є такими:

Вивчити теоретичний матеріал до даного розділу;

Вивчити ключові слова, які містяться в тексті теоретичного матеріалу та у словнику базових термінів;

Усно відповісти на питання для самоконтролю, які містяться під рубрикою "Запитання для самоконтролю та вправи";

Розв'язати принаймні по одній вправі з кожного типу задач, які містяться в означеній рубриці;

Звернувшись до останнього розділу, перевірити правильність розв'язання вправ;

Розв'язати експрес та аналітичні тести до даного модуля.

Вивчення логіки має за мету формування навичок правильного мислення та вміння їх застосовувати для подальшого успішного оволодіння суспільними та фаховими дисциплінами, в практичній діяльності взагалі. Отже, в результаті вивчення логіки необхідно Знати:

Предмет дисципліни, її структуру та понятійний апарат; о основні логічні форми та закони правильного мислення; о логічні операції над поняттями та судженнями; о основні види умовиводів;

Основи логічної теорії доведення та спростування

Уміти:

Давати правильні визначення поняттям та термінам;

Аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи

Висловлювань; о робити безпосередні та опосередковані умовиводи; о логічно обгрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні;

Знаходити логічні помилки у визначеннях, умовиводах та доведеннях.

Посібник, який ви тримаєте в руках, містить у собі вичерпний обсяг матеріалу, необхідного для оволодіння згаданими знаннями та вміннями. Крім теоретичного матеріалу, він вміщує практичні завдання та вправи, розв'язання яких є необхідною умовою формування навичок правильного мислення та застосування їх у практичній діяльності.

До розділу "Приклади розв'язання задач і вправ та відповіді на них" слід звертатися після самостійного розв'язання задач та вправ з метою пересвідчитись у правильності отриманих результатів.

При написанні посібника автор використав матеріали праць відомих фахівців з логіки: В. Ф. Асмуса, Є. К. Войшвілло, О. Д. Гетманової, O. A. Івіна, Ю. В. Івлєва, В. Є. Жеребкіна, К. К. Жоля, А. Т. Ішмуратова, В. І. Кирилова, А. Є. Конверського, М. І. Кондакова, В. М. Мельникова, М. В. Поповича, К. П. Руденко, А. О. Старчснко, В. І. Свінцова, М. Г. Тофтула, І. В. Хоменко, А. І. Уйомова та ін.

модульна структура курсу логіки

Таким чином, навчальний посібник містить 11 розділів. Кожний розділ складається з двох частин: теоретичної і практичної. У першій частині міститься теоретичний матеріал з логіки, який необхідно засвоїти студентові. У другій частині подаються необхідні методичні поради, алгоритми формування навичок розв'язання практичних вправ та задач, питання для самоконтролю, тести, словник базових термінів.

Визначення понять, позначених у тексті зірочкою (*), подаються також і в кінці навчального посібника у словнику базових термінів.

Завершується навчальний посібник прикладами розв'язання задач та зразками їх рішень, а також списком рекомендованої літератури.

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ
Розділ 1. Предмет логіки
Короткий зміст розділу

Логіка - одна з найдавніших наук. її багата на події історія розпочалася ще у Стародавній Греції й налічує дві з половиною тисячі років. Говорити про логіку і легко, і водночас складно. Це стосується і її засвоєння, особливо якщо людина стикається з цією наукою вперше. Легко тому, що закони логіки лежать у площині нашого мислення; важко тому, що головний її зміст формулюється особливою, створеною навмисно для власних цілей, штучною мовою.Схожі статті
Логіка - Мозгова Н. Г. - Розділ 1. Предмет логіки

Предыдущая | Следующая