Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

1. Криміналістичний метод - це спосіб вирішення задач, що виникають під час криміналістичних досліджень наукового та прикладного характеру.

Методи криміналістики можна поділити на дві групи: загальнонаукові та спеціальні.

2. Загальнонаукові методи - це методи, що використовуються у всіх науках та у всіх галузях практичної діяльності.

До загальнонаукових методів криміналістики відносяться:

O математичні методи (вимірювання, вираховування, геометричної побудови);

O чуттєво-раціональні методи (спостереження, описування, порівняння, експеримент, моделювання);

O логічні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, гіпотеза, аналогія, абстрагування);

O кібернетичні методи (дозволяють здійснити автоматичну обробку інформації, комп'ютерне моделювання).

3. Спеціальні методи - це методи, які використовуються однією чи декількома науками. Система спеціальних методів у криміналістиці складається з двох груп:

O власне криміналістичні методи (методи криміналістичної ідентифікації, дактилоскопії, одорології, планування розслідування);

O спеціальні методи інших наук (фізичні, хімічні, біологічні, антропологічні, соціологічні, психологічні методи).

Тема № 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

1. Ідентифікація - це встановлення тотожності об'єкта з іншими, за певними ознаками, властивостями. На практиці часто виникає необхідність щодо встановлення особи, предмета або комплексу об'єктів, пов'язаних із розслідуваною подією. Адже саме залишені на місці злочину сліди (відбитки пальців рук або ніг, сліди транспортних засобів й зброї, рукописні, друковані, електронні та інші носії інформації, у тому числі й біоматеріали) можуть не тільки сприяти з'ясуванню багатьох суттєвих обставин кримінальної справи, але й впливають на розкриття злочинів.

Ось чому криміналістична ідентифікація - це дослідницький процес, який має на меті вирішити питання щодо тотожності роздільно існуючих об'єктів для наступного встановлення одиничного матеріального об'єкта та його зв'язку з розслідуваною подією.

2. Вихідним принципом криміналістичної ідентифікації є розподіл об'єктів на ідентифіковані й ідентифікуючі.

Ідентифікований об'єкт - це об'єкт, тотожність якого встановлюється.

Ідентифікуючий об'єкт - це об'єкт, за допомогою якого встановлюється тотожність.

Крім того, об'єкти в теорії криміналістичної ідентифікації поділяють на шуканий та перевірюваний

Шуканий - це одиничний об'єкт, пов'язаний із розслідуваною подією. Його суттєві ознаки: об'єктивний зв'язок зі злочином, створення відображення, можливість встановлення даного об'єкта шляхом ідентифікації.

Перевірюваний - це об'єкт, який тільки припускається шуканим і вивчається з метою ототожнювання.

3. Види криміналістичної ідентифікації:

1) за суб'єктом ототожнення:

- слідча;

- експертна.

2) за процесуальною формою:

- процесуальна;

- непроцесуальна.

3) за характером отриманих результатів:

- повна (встановлення одиничного об'єкта);

- неповна (встановлення приналежності до якоїсь групи).

4) за ознаками ідентифікованих об'єктів:

- ідентифікація за ознаками зовнішньої побудови;

- ідентифікація за функціонально-динамічними ознаками;

- ідентифікація за структурою об'єкта.

5) за природою ідентифікуючого об'єкта:

- ідентифікація об'єктів за матеріально-фіксованим відображенням;

- ідентифікація об'єктів за мисленевим образом;

- ідентифікація (встановлення) цілого по частинах;

- ідентифікація об'єктів за описанням їх ознак.

4. Процес ідентифікаційного дослідження складається з наступних стадій:

1) попереднє дослідження об'єктів;

2) детальне дослідження об'єктів;

3) співставлення окремих ознак об'єктів;

4) оцінка результатів та формулювання висновків.Схожі статті
Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Предыдущая | Следующая