Історія вчень про державу і право - Кормич А. І. - Вступ

Від початку виникнення людської цивілізації йшов пошук шляхів та механізмів захисту від загроз різного походження, впорядкування суспільного життя, створення умов для подальшого розвитку тощо. І найбільш удалими, для досягнення відповідних цілей, винаходами людства виявилися та залишаються такі феномени, як держава і право, в рамках яких як окрема людина, так і суспільство в цілому досягай значного прогресу в своїй історії.

Багато передових умів людства присвятили себе створенню концепцій держави і права, які б могли пояснити генезис цих феноменів, їх сутність; визначити шляхи та способи їх подальшого розвитку для найбільш ефективного виконання своїх функцій та задоволення відповідних потреб окремих індивідів, соціальних груп, націй, народів і всього людства. Динаміка формування таких теорій віддзеркалює процес пізнання людиною навколишнього світу, зміни цивілізаційних епох, трансформації в економічній та соціальній структурі суспільств, регіональні особливості суспільного розвитку. Тому розуміння сучасної держави і сучасних правових систем Світу базується передусім на узагальненні поглядів попередників.

Аналіз здобутків і прорахунків теоретичних концепцій та практики державотворення і правотворення дає можливість оцінити позитивні якості сучасних держави і права, зрозуміти корені та тенденції тих або інших явищ у сучасному державному і правовому житті, простежити взаємовплив та взаємозв'язки відповідних ідей та поглядів у часі і просторі.

Ознайомлення з історією у такий спосіб допомагає вдосконалювати сучасність.

Персоніфікація ж ідей надає їм більшої життєвої конкретики і робить теоретичний доробок пов'язаним із життєвим шляхом яскравих особистостей, які творили людську цивілізацію всіх часів і народів.

Таким чином через дослідження вчень про державу і право ми вчимося враховувати та поважати досвід попередників і намагатися залишити нащадкам удосконалені інститути державної влади, ефективну правову систему, що будуть в найбільш оптимальний спосіб виконувати покладені на них функції та відповідати потребам людини.

Пропонований навчальний посібник - друге, доповнене і перероблене видання результат багаторічного досвіду викладання курсу Історія вчень про державу і право" для студентів-юристів. Ми сподіваємося, що постане у пригоді, студентам як для оволодіння даним предметом так і для Формування власної правосвідомості завдяки ознайомленню з різноманітними ідеями та поглядами "а такі важливі і дієві інститути, як держава і право.

Вступ
І. Завдання і значення курсу "історія вчень про державу і право"

Серед юридичних наук важливе місце займає історія вчень про державу і право, або, як ще інакше називають цю науку - історія політичних та правових вчень. Даний курс відрізняється від інших юридичних дисциплін тим, що це світоглядна наука, яка допомагає зрозуміти ті процеси, які відбувалися протягом усього часу розвитку людської цивілізації.

Курс "Історія вчень про державу і право" повинен показати формування і розуміння цінностей держави і права на різних історичних етапах, ознайомити з історичним корінням політико-правових ідей; дати змогу зрозуміти, як утверджувалось верховенство права, які теорії про походження держави, суверенітету, прав і свободи людини існували за різних часів і народів. Значення цієї науки полягає у вивченні історії становлення і розвитку ідеї права, закону, головних державно-правових інститутів. Знання, отримані під час вивчення історії політичних і правових вчень, мають послужити формуванню власного юридичного світогляду майбутніх юристів; закласти фундамент розумінню закономірностей та особливостей виникнення права і закону.

Курс включає і сучасні політичні і правові вчення, дає змогу порівняти постійну роботу людської думки над пошуками оптимальних форм організації державно-правового буття людства. Ми бачимо, як протягом усього періоду розвитку політичних і правових вчень право стає мірою справедливості, як відчувається необхідність підпорядкування всіх дій законам.Схожі статті
Історія вчень про державу і право - Кормич А. І. - Вступ

Предыдущая | Следующая