Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Вступ

Процеси якісних змін соціально-економічних відносин, інститутів, світогляду в нашій державі, що відбулися за останні десятиліття, суттєво відобразились на викладанні економічних дисциплін.

Розв'язання проблем національної безпеки України, становлення її як економічно розвинутої держави неможливе без вивчення і осмислення історичної спадщини світової економічної та політико-правової думки, складовою якої є політична та економічна думка України, засвоєння історії економічної науки, основних етапів її становлення та розвитку, оволодіння історією вчень про державу та право.

В умовах сьогоднішнього реформування економіки України вкрай потрібний об'єктивний аналіз і висвітлення теоретичної спадщини економічної науки, що становить особливий інтерес для дослідників. Кардинальне оновлення та розвиток економічної теорії і, відповідно, практики господарювання значною мірою залежать від знання економічної історії та врахування її уроків. Цим визначається та роль, яку відіграє Історія політичних та економічних вчень у процесі підготовки висококваліфікованих економістів, фінансистів, менеджерів та управлінців, спеціалістів з міжнародного бізнесу та економічних відносин у процесі формування у них професіоналізму, патріотизму, високих моральних якостей. Вивчення історії збагачує і розширює фахові знання економіста-міжнародника, формує його економічну та політичну культуру, шліфує понятійний апарат.

Предметом Дослідження Історії політичних та економічних вчень є історичний процес виникнення, розвитку та зміни економічних ідей і концепцій, теоретичних знань про державу та право, що панували в суспільстві в певний історичний період і відбивали інтереси окремих соціальних груп.

Зміст дисципліни охоплює тривалий період від зародження світової та вітчизняної економічної та політичної думки до сучасних концепцій суспільного розвитку. Особлива увага в курсі приділяється історії політичної та економічної думки України, як самобутнього явища в суспільній науці, органічної складової загальнослов'янського та світового процесу формування суспільно-економічної культури.

Історія політичних та економічних вчень лише частина історії політичної та економічної думки, яку доцільно розглядати як вступ до сучасної економічної науки, що дає змогу осягнути шляхи пізнання економічного життя та багатоманітність методологічних прийомів вчених різних політичних та економічних шкіл і напрямів.

Виклад матеріалу потребує взаємодії логічного та історичного, при-чинно-наслідкового та функціонального підходів, а також застосування різних методів: від наукової абстракції, аналізу й синтезу до математичного моделювання економічних процесів і явищ.

Особливість цього посібника в тому, що в ньому не просто описуються різноманітні політичні та економічні теорії (що можна знайти в багатьох існуючих посібниках), а й проводиться їх систематизація, нарощення практичними даними, параметрами, що визначають тип економічної системи та їх зіставлення. Це дозволяє глибше зрозуміти як особливості окремих економічних систем, так і закони народного господарства в епоху глобалізації у цілому. Важливе місце в посібнику посідає висвітлення політичних теорії, які поки що в сучасних вітчизняних виданнях далекі до отримання систематизованих наукових результатів.

Складність предмета Історії політичних та економічних вчень полягає в багаточисельності вироблених мислителями протягом багатьох століть поглядів; приналежність мислителів до Західної або Східної цивілізації. Проблеми, розглянуті в посібнику, мають формалізований характер, аргументуються структурно-логічними схемами, що є дієвим інструментом покликаним допомогти студентам досягнути поставлених цілей у розумінні та формуванні мислення авторів різноманітних вчень. Спочатку студенти вникають у питання про історичну епоху, яка породжує того чи іншого мислителя. Саме епоха генерує як найбільш значимі соціально-політичні проблеми реального життя суспільства, так і власні проблеми науки теорії держави та права. Як логічну основу політичного та економічного вчення можна розглядати наступність різноманітних концепцій з їх наступною творчою переробкою. Тут може мати місце критика політичних та економічних вчень одних мислителів іншими, оскільки саме критичне мислення приводить до креативного пошуку альтернативних шляхів дослідження. Важливу роль автори приділяють питанню про основні першоджерела того чи іншого дослідника, на основі яких можливо реконструювати економічне або політичне вчення.

Автори посібника плекають надію, що на більшість окреслених та інших проблем студенти знайдуть переконливі відповіді в запропонованому посібнику. Корисним, в зв'язку з цим, вбачається словник та окремі коментарі до складних та неоднозначних теорій.Схожі статті
Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Вступ

| Следующая