Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - ВСТУП

Господарська діяльність підприємств, установ, організацій дедалі більше зазнає банківського впливу, що підвищує роль банків у різних галузях економіки України. Тому сфера користувачів банківської інформації досить широка. До неї входять держава в особі Національного банку України, податкові та інші контрольні органи, безпосередньо керівництво відповідного банку, а також його інвестори та акціонери, вкладники і позичальники, банківські службовці та інші зацікавлені особи. Важливо, щоб ця інформація була вичерпна і достовірна. Отже, будуючи систему бухгалтерського обліку, слід зважити на специфічні умови діяльності банку, а також ті, що пов'язані з його місцем у системі ринкових відносин. Бухгалтерський облік є важливим елементом структури внутрішнього контролю, сприяє підвищенню його якості. Свою ефективність система бухгалтерського обліку підтверджує за умов прибутковості, високорентабельної діяльності банку як суб'єкта господарювання.

Банки, як і всі інші суб'єкти господарювання, зобов'язані вести фінансовий бухгалтерський облік та складати фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

Фінансові звіти розкривають інформацію про фінансовий стан банку та результати його діяльності. Така інформація надається зовнішнім і внутрішнім користувачам шляхом оприлюднення у відкритій пресі загальних фінансових звітів, правила складання, форми, зміст і порядок публікації яких регулює Національний банк України.

Управлінський облік суттєво відрізняється від фінансового. Головна відмінність полягає в тому, що фінансовий облік призначений перш за все для зовнішніх користувачів інформації (акціонерів, інвесторів, кредиторів, органів банківського нагляду тощо), а управлінський облік є конфіденційною (закритою) інформацією, яка враховує особливості роботи конкретного банку, а також вимоги менеджерів, і використовується ними для прийняття управлінських рішень. Кожний банк самостійно вирішує питання про доцільність упровадження управлінського обліку.

Отже, роль фінансового обліку полягає в забезпеченні користувачів інформацією через надання фінансової звітності за правилами, що встановлені законодавчо та є обов'язковими для дотримання всіма установами банків України.

Неодмінною складовою професійних економічних знань студентів є наукове розуміння проблем банківської системи, правил організації фінансового обліку та звітності в банках. Тому важливе місце в підготовці бакалаврів і спеціалістів з економіки та підприємництва відводиться навчальній дисципліні "Фінансовий облік у банках".

Метою вивчення дисципліни є формування знань з фінансового обліку та звітності в банках, набуття вмінь та навичок з підготовки й використання облікової інформації для аналітичної діяльності та обгрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі.

Завдання дисципліни визначається вимогами до професійної підготовки фахівців з економіки за спеціалізацією "Банківські процеси і технології" і включає вивчення організації фінансового обліку в банку; оволодіння методами обліку активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат банку; визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результатах його фінансової діяльності.

Посібник містить основні теоретичні положення з вивчення кожної теми, питання для самоконтролю, рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури.

Зміст дисципліни розкривається в 11 темах:

1. Система бухгалтерського обліку в банках

2. Облік грошових коштів банку

3. Облік депозитів та інших зобов'язань

4. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за цими розрахунками

5. Облік кредитних активів та позабалансових зобов'язань кредитного характеру

6. Облік фінансових інвестицій

7. Облік операцій в іноземній валюті

8. Облік основних засобів і нематеріальних активів

9. Облік власного капіталу

10. Облік доходів витрат і фінансового результату діяльності банку

11. Складання фінансових звітів.

Дисципліна "Фінансовий облік у банках" є однією з провідних у процесі підготовки бакалаврів зі спеціальності "Банківські процеси і технології".

Питання дисципліни включаються в комплексний екзамен із фахових дисциплін при проведенні Державної атестації.Схожі статті
Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - ВСТУП

| Следующая