Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

Організація та функціонування фінансів підприємств грунтується на принципах:

- Економічна ефективність - створення та функціонування будь-якого підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого підприємства повинно бути економічно доцільним у тому плані, щоб прямі витрати були компенсовані прямими і непрямими доходами;

- Фінансова відповідальність - при настанні банкрутства підприємства держава не несе відповідальності за його зобов'язаннями;

- Господарська і фінансова незалежність - у Господарському кодексі Україні, Законі України "Про власність" держава гарантує підприємцям, незалежно від форм підприємницької діяльності однакові права і створює однакові можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.

У чому полягає організація фінансової роботи на підприємстві?

Ефективність роботи підприємства залежить від раціональної організації його фінансової роботи. Організація фінансової роботи залежить від масштабів і фінансових можливостей підприємства.

Будь-яке підприємство має вибір: організувати ведення фінансової роботи власними силами або звернутися до спеціалізованих організацій (консалтингових, аудиторських фірм). У випадку самостійної організації фінансової роботи у залежності від масштабів діяльності підприємства можливими є наступні варіанти:

1. Створення окремого структурного підрозділу (фінансова служба, фінансовий відділ, планово-фінансовий відділ). Як правило, такий варіант є доцільним для крупних підприємств.

2. Покладання функцій організації і ведення фінансової роботи на бухгалтерію підприємства або на окремого працівника (фінансиста, фінансового менеджера), що є доцільним для середніх підприємств.

3. Делегування функцій з організації і ведення фінансової роботи головному бухгалтеру або організація фінансової роботи директором підприємства. Найчастіше цей варіант застосовується на малих підприємствах.

Що таке фінансування підприємства?

Фінансування - це залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному і оборотному капіталі. Відповідно до джерел коштів фінансування поділяється на внутрішнє і зовнішнє. Основними завданнями фінансування є забезпечення належної ліквідності активів та своєчасність розрахунків із партнерами.

Внутрішнє фінансування - здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності самого підприємства: прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу майна, виручка від здійснення орендних операцій.

Зовнішнє фінансування - використовує кошти, які не пов'язані з результатами діяльності підприємства: внески власників у статутний капітал, кредит, кредиторська заборгованість, державні субсидії та ін.

Розрізняють також фінансування за рахунок власних, позичених і залучених коштів. До позичених коштів належать всі види позик (банківські, емісія боргових цінних паперів, комерційні позички та ін.), до залучених - кошти від емісії не боргових цінних паперів, зовнішні інвестиції. Решта коштів виступає як власний капітал.

У чому полягає зміст та завдання управління фінансами підприємств?

Управління фінансами можна визначити як специфічну галузь управлінської діяльності, пов'язану із цілеспрямованою організацією грошових потоків підприємства, формуванням капіталу, грошових доходів і фондів, необхідних для досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства. Об'єктом управління є фінансові відносини, фінансові ресурси та джерела їх формування.

Основними завдання управління фінансами підприємства можна вважати:

O забезпечення збалансованості руху матеріальних і грошових потоків;

O досягнення фінансової стійкості та фінансової незалежності;

O забезпечення джерелами фінансування - пошук внутрішніх і зовнішніх коротко - і довгострокових його джерел, оптимального поєднання останніх, що мінімізує фінансові витрати та збільшує рентабельність власного капіталу;

O ефективне використання фінансових ресурсів для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства;

O ефективний розподіл прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.

За якими напрямами здійснюється управління фінансами підприємств?

Управління фінансами підприємств направлене, у першу чергу, на забезпечення діяльності підприємства необхідними фінансовими ресурсами і здійснюється за рядом напрямів (рис. 1.3).

напрями управління фінансами підприємств

У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

Фінансовий менеджмент - система відносин, що виникають на підприємстві з приводу залучення і використання фінансових ресурсів. У рамках фінансового менеджменту вирішуються питання про величину і склад активів підприємства, про структуру джерел фінансування діяльності підприємства, про організацію поточного і перспективного управління фінансовою діяльністю.

Які функції виконує фінансовий менеджмент?

Функції фінансового менеджменту можна систематизувати наступним чином (рис. 1.4).

функції фінансового менеджментуСхожі статті
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

Предыдущая | Следующая