Філософія - Петрушенко В. Л

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ВСТУП

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - Особливості сучасної ситуації а самовизначенням філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 1.1. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 1.2. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 1.3. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 1.4. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 2.1. Проблема "Схід - Захід" в сучасній філософії та культурології. Особливості східного та західного типів філософствування

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 2.2. Джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавньої Індії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 2.3. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 3.1. Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 3.2. Розвиток ідей у натурфілософських ("фізичних") школах Стародавньої Греції

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 3.3. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 3.4. Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи, ідеї, представники

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 4.1. Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського Середньовіччя

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 4.2. Вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 4.3. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 5.1. Поняття "Відродження" та характерні риси духовного життя цієї доби

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 5.2. Провідні напрями ренесансного філософування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм, натурфілософія

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 5.3. Філософські ідеї пізнього Відродження

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.2. Методологічні пошуки Ф. Бекона, Р. Декарта та Т. Гоббса

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.3. Теорія пізнання Дж. Локка. Скептицизм П. Бей ля та Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.4. Б. Спіноза та Г. Лейбніц - тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.5. Б. Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі та суспільні стосунки

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.2. Іммануїл Кант - творець німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.3. Філософські ідеї Й.-Г. Фіхте та Ф.-В.-Й. Шеллінга

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.4. Філософія Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.5. Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - TEMA 8. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 8.1. Зміна парадигми філософського мислення у XIX - на поч. XX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 8.2. Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера та С. К'єркегора

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 8.3. Ідеї розроблення "наукової філософії" у європейській філософії XIX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 8.4. Фрідріх Ніцше та ідеї "філософії життя"

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 9. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ XX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 9.1. Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософи у XX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 9.2. Сцієнтистські напрями у зарубіжній філософії XX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 9.3. Напрями антропологічного спрямування

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 9.4. Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 9.5. Релігійна філософія XX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 9.6. Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 10. НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 10.1. Українська філософія як органічна складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 10.2. Провідні філософські джерела та філософські ідеї часів Київської Русі

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 10.3. Україна - Європа: духовні зв'язки Відродження. Поява професійної філософії в Україні

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 10.4. Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Життя та філософська діяльність Г. Сковороди

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 10.5. Університетська філософія в Україні XIX ст. Філософські ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 10.6. Особливості розвитку української філософи XX ст

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 11. ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 11.1. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Людські виміри проблеми буття

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 11.2. Проблеми буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 11.3. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття (філософське окреслення)

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 12. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 12.1. Проблема онтологічного статусу свідомості та її суттєві ознаки

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 12.2. Проблема походження свідомості

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 12.3. Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 12.4. Структура та функції свідомості

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 13. ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 13.1. Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 13.2. Проблема походження людини: сперечання еволюціонізму та креаціонізму

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 13.3. Діяльність та екзистенціали людського буття. Структура людської діяльності та сутнісні сили людини

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 13.4. Співвідношення в людині природного, соціального, персонального та трансцендентного. Вихідні цінності людського буття

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 13.5. Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 14. ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 14.1. Співвідношення понять "людина - індивід - особа - особистість - індивідуальність". Вихідні цінності людського буття

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 14.2. Феномен людської особистості та проблема її онтологічного статусу

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 14.3. Вихідні характеристики людської особистості" Відношення "Я і Ти", "Я та Інший" у особистісному окресленні

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 14.4. Основні аспекти буттєвих виявлень людської особистості

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 15. ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 15.1. Поняття пізнання та його види

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 15.2. Рівні і форми пізнання

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 15.3. Проблема істини в пізнанні. Істина та якісні характеристики знання

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 16. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 16.1. Особливості методологічної ситуації в сучасній філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 16.2. Сутність та структура методу як способу організації людської діяльності. Поняття методу, методології та методики

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 16.3. Проблема методу та методології в сучасній філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 16.5. Поняття науки та її суттєві ознаки. Методи і форми наукового пізнання

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 17. ДІАЛЕКТИКА ЯК ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ І МЕТОД ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВИ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 17.1. Діалектика як складова філософи, теорія та метод

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 17.2. Вихідні складові теорії діалектики: рівні діалектичного мислення, принципи, категорії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 17.3. Співвідношення діалектики із метафізикою, релятивізмом, софістикою, догматизмом та еклектикою

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 18. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 18.1. Філософія історії як напрям філософського знання: історичне формування проблематики

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 18.2. Поняття історії. Історичний процес як реальність

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 18.3. Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 18.4. Людина та історія. Роль особи в історії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 19. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 19.1. Онтологія соціального. Поняття та зміст соціальних якостей

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 19.2. Поняття суспільства. Співвідношення суспільства і природи

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 19.3. Суспільство як система: основні елементи суспільного життя та їх взаємозв'язок. Духовне життя суспільства

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 19.4. Людина і суспільство: основні аспекти взаємозв'язку

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 20. КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 20.1. Причини загострення питання про культуру наприкінці XIX - в перший половині XX ст. Суттєві ознаки культури

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 20.2. Поняття цивілізації. Взаємозв'язок культури і цивілізації

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 20.3. Національні культури та культура загальнолюдська

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 20.4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - Висновки