Еристика - Хоменко І. В. - 1.3. Особливості вивчення еристики

1.1. Вступне слово

У сучасних умовах суттєво змінилося відношення до комунікації. У тоталітарному суспільстві, якому притаманна жорстка ідеологія, домінує монологічна модель комунікації, де головним вважають не обмін думками, а беззастережну підтримку певної точки зору.

За умови діалогічності, права на власну думку, на раціональну суперечку, стан справ змінюється. Новий комунікативний простір потребує рівноцінних співрозмовників, які не залежать один від одного і можуть обстоювати в комунікативних процесах власну позицію.

Проте зміна комунікативних традицій ще не означає безпосередньої зміни комунікантів. Культура сучасних суперечок не витримує ніякої критики. Співрозмовники не можуть чітко та ясно висловити свою позицію, побудувати переконливу аргументацію, грамотно розкритикувати точку зору супротивника, знайти елементарні помилки як у власних текстах, так і в текстах інших людей, не володіють прийомами переконання, ведення різних типів суперечок тощо.

У зв'язку з цим оволодіння мистецтвом суперечки стає одним з актуальних завдань для широкого кола спеціалістів, професійна діяльність яких пов'язана з впливом на людей через різноманітні види комунікацій, зокрема суперечку: юристів, менеджерів, політиків, педагогів, журналістів тощо. Не буде перебільшенням сказати, що в сучасному суспільстві не можна бути професійним комунікатором, не знаючи основ теорії та практики мистецтва суперечки.

Усе це свідчить про нагальну необхідність розвивати комунікативну культуру сучасної людини, зокрема випускника вищого навчального закладу, який повинен мати не тільки грунтовну підготовку з обраної спеціальності, а й уміти успішно спілкуватися з іншими людьми.

На розв'язання саме цієї проблеми спрямований навчальний посібник "Еристика", головна мета якого полягає у формуванні в людини практичних навичок та умінь успішного проведення різних суперечок.

1.2. Структура навчального посібника

Посібник містить сім модулів:

Модуль 1. Предмет та історія еристики.

Модуль 2. Аналіз аргументації.

Модуль 3. Форма аргументації.

Модуль 4. Структура аргументації.

Модуль 5. Правила та помилки в суперечці.

Модуль 6. Прийоми впливу в суперечці.

Модуль 7. Підсумкова робота.

Модулі 1-6 складаються з двох частин: теоретичної та практичної. У першій частині викладено теоретичний матеріал з еристики. Друга частина містить: словник термінів, тест і практикум.

Така структура модуля дає студентові можливість опанувати навчальний матеріал та відпрацювати його на практиці.

Модуль 7 є підсумковим. Головна мета цього модуля - контрольна перевірка знань студентів. У ньому вміщено підсумковий тест та підсумковий практикум.

Крім модулів, посібник містить рекомендований практикум. Тут зібрані різноманітні завдання, які можна використовувати для практичних занять з еристики.

У посібнику є додатки. У додатках 1 і 2 підсумовується матеріал щодо правил суперечки та помилок, які допускають у разі їх порушення.

Додаток 3 знадобиться тим, хто працює з іноземною літературою. Він містить терміни еристики в перекладі англійською мовою. Для деяких термінів наданий також переклад латиною.

Наприкінці посібника наведено список літератури.

1.3. Особливості вивчення еристики

Перша особливість Полягає в тому, що вивчення еристики потребує зосередження та системного підходу. Усі теми курсу взаємопов'язані, і не можна зрозуміти наступну тему, не засвоївши попередньої.

Друга особливість Полягає в тому, що засвоєння теоретичного матеріалу з еристики ще не означає, що людина зможе застосовувати його на практиці. Знайти вихід з цієї ситуації можна, поєднавши теорію з розв'язанням практичних завдань. Тому після вивчення теоретичного матеріалу модуля рекомендовано дати відповіді на тести і обов'язково виконати відповідні практичні завдання, а також якомога частіше свідомо застосовувати набуті навички в різних комунікативних процесах: дискусіях, полеміці, дебатах та інших суперечках. Лише за цих умов людина зможе навчитися:

O грамотно і переконливо будувати власну аргументацію;

O ефективно критикувати точку зору супротивника;

O не допускати помилок у своїх міркуваннях;

O розпізнавати помилки в міркуваннях супротивників по суперечці;

O ефективно застосовувати різноманітні прийоми впливу на співрозмовників.Схожі статті
Еристика - Хоменко І. В. - 1.3. Особливості вивчення еристики

Предыдущая | Следующая