Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Планування

Планування є найголовнішою з-поміж решти функцій управління, оскільки прийняті в процесі її реалізації рішення визначають характер здійснення всіх інших функцій управління. Планування охоплює визначення цілей підприємства, окреслення загальної стратегії досягнення цих цілей та формування ієрархії планів інтегрування та координації діяльності. Планування - це процес визначення цілей діяль

логічне обгрунтування основних функцій управління

Рис. 2.2. Логічне обгрунтування основних функцій управління

Ності підприємства та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення. Мета планування полягає у створенні системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення тривалого існування підприємства.

Організація - це функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт між окремими працівниками та їх групами, а також узгодження їх діяльності. Реалізація функції організації здійснюється в процесі організаційної діяльності, складовими якої є:

- поділ праці - поділ загальної роботи на підприємстві на окремі складові, достатні для виконання окремим працівником відповідно до його кваліфікації та здібностей;

- департаменталізація-групування робіт та видів діяльності у певні блоки (групи, відділи, сектори, цехи, виробництва тощо);

- делегування повноважень - підпорядкування кожної такої групи керівникові, який отримує необхідні повноваження;

- встановлення діапазону контролю - визначення кількості працівників, безпосередньо підлеглих певному менеджерові;

- створення механізмів координації - забезпечення вертикальної та горизонтальної координації робіт та видів діяльності.

Результатом реалізації функції організації є сформована структура системи управління, визначені завдання, які необхідно виконати, їх розподіл між особами-виконавцями, окресленні повноваження працівників, ступінь їх відповідальності та встановлена процедура прийняття рішень.

Мотивація

Функція мотивації є внутрішнім двигуном системи управління. Система мотивації має будуватися на основі методів управління, які, у свою чергу, грунтуються на основі мотивів поведінки людей і є причиною, яка спонукає персонал до ефективної злагодженої роботи.

Привести у дію організовану систему для отримання необхідного результату можна лише шляхом певного впливу на неї керуючого органу або особи. Необхідні певні інструменти впливу на елементи системи, щоб вона почала своє функціонування. Одним із таких інструментів є мотивація. Для того щоб ефективно рухатися назустріч меті, керівник має не тільки спланувати і організувати роботу, а й примусити людей виконувати її відповідно до визначеного плану.

Мотивація у найзагальнішому розумінні - це процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей підприємства. Отже, ефективна реалізація функції мотивації потребує:

- усвідомлення того, що спонукає працівника до праці;

- розуміння того, як спрямувати ці спонукання в русло досягнення цілей організації.

Керівництво здійснюється апаратом управління підприємства і передбачає спрямування та координацію діяльності підприємства, мотивацію персоналу, добір найефективнішого каналу комунікації, залагодження конфліктів тощо.

Контроль - це процес забезпечення досягнення цілей підприємства шляхом постійного спостереження за його діяльністю і роботою персоналу та усунення відхилень, які при цьому виникають із метою забезпечення реалізації планів. Контроль досягається через зворотний зв'язок. Зворотним зв'язком може бути інформація, яка може використовуватися для оцінки чи коригування кроків, що здійснюються в процесі реалізації плану.

Процес контролю здійснюється у три основні етапи:

- вимірювання реальних процесів, що відбуваються на підприємстві;

- порівняння результатів реального виконання із заздалегідь установленими стандартами;

- реакція на порівняння (коригуючі дії або зміна стандартів). Аналіз моделі процесу контролю свідчить, що власне йому передує встановлення стандартів. Стандарти є специфічними цілями, на основі яких оцінюється прогрес щодо їх досягнення. Вони мають бути визначеними ще в період виконання функції планування.

Наскрізною функцією управління, переплетеною з плануванням і контролем, є функція прийняття рішень, яка є процесом вибору між конкуруючими альтернативами. Інформаційною базою ефективного процесу управління в сучасних умовах е система управлінського обліку на підприємствах.Схожі статті
Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Планування

Предыдущая | Следующая