Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 4.2. Структура (види) ринку

Ринок - це складне утворення, що має розгалужену структуру. її аналіз можна здійснювати за різними критеріями.

За рівнем економічних свобод можна виділити вільні (або стихійні) та регульовані ринки. Вільним є ринок, на якому стихійна гра

класифікація (види) ринків

Схема 4.3. Класифікація (види) ринків

Його сил не обмежується жодним втручанням держави або інших неекономічних чинників. На таких ринках діють одноособові власники невеликих підприємств, які створюють продукцію без будь-яких попередніх домовленостей з покупцями, тобто для невідомого ринку. Конкуренція між його суб'єктами не обмежується жодними позаекономічними чинниками. Реалізація створених товарів, як правило, здійснюється самими виробниками. Цей ринок розвивається стихійно, він саморегулюється. Такий тип ринку характерний для періоду розвитку так званого дикого капіталізму або капіталізму вільної конкуренції.

Регульований ринок - це ринок, функціонування якого здійснюється під впливом держави. Він підпорядкований певному порядку, який закріплений правовими нормами і підтримується державою. Переважна частина благ, що реалізується на ринку, створюється великими виробниками, причому значна їх кількість - за попередніми замовленнями. Реалізація продукції відбувається, як правило, торговими посередниками. Здійснюється суттєва робота з формування попиту. Значною є роль держави як фактора, що впливає на ринок.

Класифікацію ринків можна здійснювати за ступенем зрілості ринкових відносин. За цим критерієм виділяються ринки, що формуються, і розвинені ринки. До першого виду належать ті, що перебувають у стадії становлення. Вони характеризуються недостатньо розвинутими формами обміну, великою часткою товарообміну (бартер), нерозвиненою системою служб та організацій, що їх обслуговують, недосконалою законодавчою базою. Прикладом є ринок України, що перебуває у процесі свого становлення.

До розвинених належать ринки з досконалими формами обміну, розвинутою інфраструктурою, усталеною законодавчою базою, що регулює ринкові відносини. Це ринки, що характеризуються високою культурою як продавців, так і покупців, толерантним ставленням громадян до ринкових інституцій. Функціонування таких ринків підпорядковане реалізації не тільки економічних проблем суспільства, а й всебічному розвитку соціальної сфери. Такий вид ринків притаманний сучасним економічно розвиненим країнам.

Ринки розрізняють і за територіальною ознакою: місцеві, регіональні, національні та світові ринки. Місцевим є ринок, що розташований на визначеній території, в межах певних населених пунктів. Регіональний ринок охоплює територію адміністративних одиниць, що мають спільні історичні, географічні та інші риси. Національним є ринок, межами якого є державні кордони країни. Однією з його ознак є те, що обмін здійснюється за національною валютою. Сукупність національних ринків, пов'язаних між собою стійкими товарно-грошовими відносинами, являє собою світовий ринок. Обмін на ньому здійснюється за допомогою світових грошей, якими раніше було золото, а в сучасних умовах виступають деякі національні (наприклад, долар США) або міжнародні валюти (євро).

Одним із критеріїв класифікації ринків є відповідність їх функціонування чинному законодавству. Згідно з цим розрізняють легальні і нелегальні (або тіньові) ринки. Легальними є ринки, що функціонують відповідно до чинного законодавства країни. Це означає, що відносини на такому ринку є прозорими і регулюються законодавчими актами та підлягають контролю з боку як держави, так і громадських організацій. Нелегальні ринки - це ринки, що функціонують з певними порушеннями чинного законодавства. Вони включають два види: сірий та чорний ринки. Перший пов'язаний з торгівлею товарами, що законодавством дозволені до обміну, але при цьому торгівля здійснюється з порушенням правил, серед яких, зокрема: відсутність ліцензій, патентів, несплата податків та інших платежів. Чорний ринок - це підпільна торгівля предметами, що заборонені законом. Так, відповідно до Цивільного кодексу України передбачено кримінальне покарання за збут зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних засобів, психотропних речовин. Наявність нелегального ринку пов'язана з такими соціально небезпечними явищами, як шахрайство, крадіжки, незаконне збагачення. Важливим важелем обмеження нелегальних ринків є правоохоронна діяльність.

Одним із найпоширеніших критеріїв класифікації ринків є економічне призначення об'єктів ринку. За цим критерієм виділяють три групи ринків: споживних товарів і послуг, факторів виробництва і фінансовий. Одним із найдавніших є ринок споживчих товарів та послуг. Він включає продовольчі та непродовольчі товари, побутові комунальні, транспортні та інші послуги. Найхарактернішою ознакою є те, що його об'єкти призначені для задоволення особистих потреб людей. Цей ринок представлений широкою мережею торгових об'єктів, пов'язаних із реалізацією споживчих товарів та послуг.

Другою групою ринків за цією ознакою є ринки факторів виробництва. Об'єктами купівлі-продажу на цих ринках є земля, засоби виробництва та робоча сила. В умовах постіндустріального суспільства з'явився ще один специфічний об'єкт цієї групи ринків - науково-технічні розробки та інформація. Відповідно, розрізняють і чотири види ринків цієї групи. Ринок землі включає такий економічний ресурс, як земля. Тут величезну роль відіграє географічний фактор і обмеженість землі, тому ці ринки своєрідні для кожної країни. Другим видом є ринки засобів виробництва. їх об'єктом виступають товари виробничого призначення: машини, механізми, устаткування, сировинні та енергетичні ресурси, будівлі, споруди тощо. Характерною рисою ринку засобів виробництва є багатоманітність товарів, що зумовлює потребу в широко розвинутій інфраструктурі.

Третім видом ринків цієї групи є ринки праці або робочої сили. Це ринки, об'єктом яких є специфічний товар - праця або робоча сила. Ринок праці характерний для розвинутого товарного виробництва, коли створюються умови, за яких людина як власник праці може надавати її у платне користування наймачу. Це ринок, на якому зустрічаються продавці та покупці праці. Тут кожен індивід має право вільного продажу своєї праці за власним вибором і бажанням, на основі угоди з наймачем.

Ринок технічних розробок та інформації є ринком, предметом якого виступають об'єкти інтелектуальної власності: науково-технічна продукція, технічні засоби інформації, інформативні системи. Важливою складовою є інновації, що включають винаходи, які забезпечують технологічне удосконалення виробничих процесів або досягнення нових ознак уже існуючих товарів. Все більшого значення набувають на цьому ринку засоби програмного забезпечення.

До третьої групи ринків за ознакою економічного призначення їх об'єктів належать фінансові ринки. Це сфера, в якій купуються та продаються фінансові ресурси - гроші та цінні папери. Фінансовий ринок являє собою сукупність ринкових інституцій, що спрямовують потік грошових коштів від власників до позичальників. Його головною функцією є стимуляція та перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів для інвестування в економіку. Саме завдяки фінансовому ринку тимчасово вільні грошові кошти перетворюються в капітал, що активно функціонує у сфері економіки і приносить дохід як його власникам, так і позичальникам. Роль цього ринку в сучасних умовах надзвичайно велика, бо практично немає жодного виду господарської діяльності, яка б не була опосередкована фінансовими ресурсами. Тому стан цього ринку виступає показником стану усієї економіки, оскільки він надзвичайно чутливий до будь-яких змін у ній.

Фінансовий ринок включає два види ринків - капіталу та цінних паперів (або фондовий). Об'єктом ринку капіталу є гроші, що надаються у позику. Угоди на ньому здійснюються у формі кредитних операцій, які детально будуть розглянуті в наступних темах. Другим видом ринків цієї групи є ринки цінних паперів (фондові). Це ринки, об'єктом купівлі-продажу яких є цінні папери - акції, облігації, векселі та інші види грошових зобов'язань. Особливим елементом фінансового ринку є валютний ринок, на якому відбувається обмін національної валюти на іноземну.

Названі три групи ринків тісно взаємопов'язані, функціонують у нерозривній єдності. Рівновага в економіці забезпечується тоді, коли вона є на кожному ринку.

Класифікація ринків можлива і за іншими ознаками. За обсягом угод, що укладаються на ринку, розрізняють оптові (гуртові) та роздрібні ринки. За галузевою ознакою виділяють ринки різних товарів, наприклад, автомобільний, зерновий, нафтовий, дорогоцінних металів, побутової техніки та ін.Схожі статті
Економічна теорія - Чепінога В. Г. - 4.2. Структура (види) ринку

Предыдущая | Следующая