Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.1. Поняття та принципи виконання бюджету

4.1. Поняття та принципи виконання бюджету

Виконання бюджету - це третя стадія бюджетного процесу, що означає забезпечення надходження запланованих доходів до всіх ланок бюджетної системи та фінансування заходів, затверджених у бюджеті держави.

Принципи організації виконання бюджету формуються, виходячи з вимог Бюджетного кодексу, та тісно пов'язані із принципами бюджетної системи.

У навчальній літературі розглядають такі принципи виконання бюджету, як:

- організація роботи із повноти та своєчасності надходжень доходів в цілому й окремо за кожним видом;

- організація виділення бюджетних асигнувань у межах затверджених призначень;

- організація контролю за процесом засвоєння бюджетних коштів;

- дотримання принципу організування розпорядника з одного бюджету;

- організація внутрішнього і зовнішнього контролю за економним і раціональним використанням природних, трудових та матеріальних ресурсів;

- організація контролю за ефективним, цільовим та законним витрачанням бюджетних коштів;

- дотримання учасниками бюджетного процесу планово-фінансової дисципліни [20].

Загальне керівництво виконання бюджету покладається на Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України організує виконання бюджету держави через Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, міністерства, відомства, інші органи виконавчої влади, уряд АРК, місцеві виконавчі органи.

4.1.1. Розпис доходів і видатків

Державний і місцевий бюджети виконуються за розписом доходів і видатків. Що ж таке розпис доходів і видатків? Відповідно до визначень у нормативних документах, розпис - це документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації.

Розпис доходів і видатків Державного бюджету формується Міністерством фінансів України у місячний термін після прийняття Закону про Державний бюджет відповідно до бюджетних призначень, визначених цим законом. Фінансові органи на місцях формують розпис відповідних місцевих бюджетів. Розпис формується із помісячною розбивкою. Від правильності та реальності сформованого розпису залежить якість виконання бюджету.

Розпис доходів і видатків складають відповідно до порядкових номерів надходжень та видатків бюджету. Порядкові номери (кода) і повні найменування доходів і видатків бюджету зазначені в бюджетній класифікації.

4.1.2. Бюджетна класифікація

Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу, одним із принципів бюджетної системи України є її єдність. Він забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів і ведення бухгалтерського обліку та звітності.

На таких засадах бюджетна система здатна забезпечити єдність економічного простору країни, фінансової, грошово-кредитної, валютної та податкової систем. Цей принцип спрямований на зміцнення функцій держави у веденні внутрішньої та зовнішньої політики шляхом забезпечення її фінансовими ресурсами в процесі реалізації єдиної загальнодержавної бюджетної політики.

Важливим чинником забезпечення єдності бюджетної системи є бюджетна класифікація.

Верховна Рада України 12 липня 1996 року прийняла Постанову № 327/96-ВР "Про структуру бюджетної класифікації України", в якій передбачалось використання всіма учасниками бюджетного процесу єдиної структури функціональної, відомчої та економічної класифікації.

Бюджетна класифікація дозволяє використовувати єдині підходи до аналізу звітних даних і щодо виконання бюджетів, і щодо кошторисів доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів. На її підставі здійснюється ідентифікація платежів і, нарешті, вона забезпечує інтеграцію економіки України у світову економіку та досягнення відповідності основних параметрів її розвитку показникам розвитку інших країн. Варто зазначити, що бюджетна класифікація дає можливість усвідомити діючий бюджетний процес за різними підходами його учасників до обліку операцій, відображає концептуальні підходи Уряду до бюджетної політики, надає можливість читати та аналізувати основний щорічний законодавчий акт - Закон про Державний бюджет України - та звіт про його виконання.

Кожен відкритий рахунок у системі органів Державного казначейства є невід'ємною частиною Єдиного казначейського рахунку. При їх кодуванні одним із найважливіших аналітичних параметрів є символ звітності, що відповідає коду бюджетної класифікації. Тобто бюджетна класифікація - один з основних чинників, які забезпечують функціонування інформаційно-обчислювальної системи єдиного казначейського рахунку.

Структура бюджетної класифікації постійно піддається змінам. Наприклад, зміни внаслідок запровадження програмно-цільового методу планування витрат зазвичай зумовлюють зміни у бюджетній класифікації. Нова структура бюджетної класифікації повинна в основному відповідати міжнародним стандартам.

За міжнародними вимогами статистики державних фінансів, бюджетна класифікація - це систематизоване групування за однорідними ознаками доходів і видатків бюджету, які розташовані та закодовані у певному порядку. Вона застосовується для контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних показників.

Бюджетним кодексом України закладено правову норму використання єдиної класифікації доходів і видатків для всіх бюджетів, що становлять бюджетну систему України. Запроваджена в Україні 1998 року нова бюджетна класифікація в цілому відповідала загальноприйнятим міжнародним вимогам і стандартам статистики державних фінансів. Необхідність використання міжнародних стандартів у сфері державних фінансів була обумовлена змінами, пов'язаними з переходом до ринкової економіки. Формування нових принципів фінансової політики, підвищення її ролі у розвитку економіки зумовили потребу перебудови і зміни структури бюджетної класифікації за показниками, що відповідали б прийнятим у міжнародній статистиці державних фінансів.

На сьогодні діє бюджетна класифікація, затверджена наказом Мінфіну № 604 від 27 грудня 2001 року зі змінами та доповненнями.

Бюджетна класифікація складається з:

- класифікації доходів бюджету;

- класифікації видатків (у тому числі кредитування з вирахуванням погашення) бюджету:

- класифікації фінансування бюджету;

- класифікації боргу.Схожі статті
Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.1. Поняття та принципи виконання бюджету

Предыдущая | Следующая