Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.3. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту

Географічне розташування території України дає змогу на відміну від багатьох країн Європи розвивати транспортні зв'язки в усіх напрямах, використовуючи практично всі види транспорту. Транспортні системи з використанням залізничного, автомобільного, водного, авіаційного транспорту мають розвинуту мережу магістральних сполучень, здатні забезпечити внутрішні та транзитні перевезення пасажирів та вантажів, а також зовнішньоекономічні транспортні зв'язки України з іншими державами. Вихід до Чорного та Азовського морів, судноплавність Дніпра та Дунаю відкривають можливості для комплексного використання різних видів транспорту, створюючи, таким чином, транспортні системи для прискореного та ефективного забезпечення потреб країни в перевезеннях. [72]

Розподіл експорту-імпорту товарів за основними видами транспортних засобів у 2010 р. наведено у табл. 16.2.

Таблиця 16.2. РОЗПОДІЛ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ ТОВАРІВ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У 2010 Р.

Вид транспортування

Експорт

Імпорт

Млн. дол.

США

У % до 2009р.

У % до загально обсягу

Млн. дол.

США

У % до 2009р.

У % до загально обсягу

Усього

51430,5

129,6

100,0

60739,9

133,7

100,0

У тому числі

Морське судно

22374,4

126,9

43,5

3199,4

157,2

5,3

Контейнер на морському судні

1546,2

125,6

3,0

5618,5

149,2

9,3

Залізничний вагон на морському судні

453,7

134,4

0,9

95,1

113,3

0,2

Вантажний автомобіль на морському судні

372,8

132,2

0,7

213,0

125,7

0,4

Залізничний вагон

13695,1

143,6

26,6

9440,6

155,1

15,5

Контейнер на залізничному вагоні

148,7

161,5

0,3

194,0

131,1

0,3

Вантажний автомобіль

11320,5

124,7

22,0

20703,1

130,5

34,1

Контейнер на вантажному автомобілі

138,8

95,7

0,3

178,8

115,1

0,3

Повітряне судно

787,2

103,8

1,5

1498,9

116,7

2,5

Експрес-відправлення

51,8

93,2

0,1

925,7

164,2

1,5

Трубопровідний транспорт

8,3

450,3

0,0

9953,8

119,4

16,4

Лінія електропередач

200,3

87,4

0,4

1,1

82,8

0,0

Транспортний засіб, що переміщується своїм ходом (товар)

266,0

107,4

0,5

8669,0

125,7

14,3

Найбільші обсяги експорту товарів за основними видами транспортування у 2010 р. розподілялися таким чином: морськими суднами було перевезено 43,5% від загального обсягу експорту товарів, залізничними вагонами - 26,6%, вантажними автомобілями - 22%.

Серед основних видів транспортування, якими ввозились товари в Україну, значна частка припадала на вантажні автомобілі - 34,1%, трубопровідний транспорт - 16,4%, залізничні вагони - 15,5% та переміщення транспортних засобів (товарів) своїм ходом - 14,3% від загального обсягу імпорту.

16.3.1 Особливості міжнародних морських перевезень

До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, порти і пристані, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу морського транспорту (ст.24 Закону України "Про транспорт").

Головне місце на ринку транспортних послуг посідають морські перевезення. Морський транспорт забезпечує перевезення 4/5 обсягу всього вантажу.

До особливостей перевезень морським транспортом відносяться [82]:

- низька порівняно з іншими видами транспорту собівартість перевезень (у 2 рази нижча, ніж на залізничному транспорті);

- мобільність (є можливість легко перейти з одного маршруту до іншого);

- практично необмежена пропускна спроможність морських шляхів;

- велика вантажопідйомність;

- незначні витрати палива (рух між портами здійснюється найкоротшим шляхом);

- немає габаритних обмежень;

- продуктивність праці у 5 разів вища, ніж на залізничному транспорті. Виділяють такі дві форми організації перевезень [72]:

- лінійне (регулярне) судноплавство;

- трампове (нерегулярне) судноплавство.

Міжнародне лінійне судноплавство організовується морськими перевізниками на стійких географічних напрямах міжнародної торгівлі. Особливостями лінійного судноплавства є закріплення суден на певному напряму та регулярні заходи у порти заздалегідь визначеним розкладом. Основним документом при оформленні перевезення вантажу в міжнародному лінійному судноплавстві є коносамент (bill of lading). Коносамент - це розписка, що підтверджує прийняття до перевезення вантажу; контрактом на перевезення вантажу; вантажним розпоряджувальним документом. До переваг лінійного судноплавства належать завчасне приймання вантажу від відправника і зберігання його на своїх складах до приходу судна, дотримання строків розкладу, стабільні ціни, наявність широкої мережі агентів.

Міжнародне трампове судноплавство характерне тим, що судна експлуатуються на нерегулярній основі. Вони не закріплюються за визначеними напрямами, а вільно переміщуються з однієї сфери фрахтового ринку в другу залежно від попиту на тоннаж, пропозицій товаровідправників та товароотримувачів здійснити певний обсяг транспортної роботи. Трамповими (англ. Tramp) називаються судна, які здійснюють нерегулярні рейси, без чіткого розкладу. Трамповими суднами транспортують в основному масові вантажі: деревину, руду, вугілля, зерно, нафтопродукти та інші вантажі, що перевозяться навалом чи наливом. Договір на перевезення вантажів траповими суднами укладається у вигляді чартеру (charter-party). При чартері для перевезення вантажу надається усе судно, його частини чи окремі приміщення. Розрізняють, зокрема, такі види чартеру: вугільний, лісовий, нафтовий. Це дає змогу враховувати специфіку перевезення окремих вантажів. За своїм змістом морський чартер є складним договором, який охоплює до шести десятків різних умов (порядок надання вантажу, розрахунки за фрахт та ін.).

Обсяг послуг, який надається лінійними перевізниками, значно більший, ніж у трамповому судноплавстві. Як правило, морські лінійні перевізники приймають на себе обов'язки сплачувати вартість навантаження та розвантаження. Перевезення оплачують вантажовідправники за ставкою тарифу, які встановлюються перевізниками.

Основним документом у морських перевезеннях є коносамент - документ, що підтверджує прийняття товару до перевезення морським шляхом і зобов'язує перевізника видати товар законному власнику. Якщо товари не перевозяться у контейнерах, коносаменти мають назву "бортові". Контейнерні коносаменти видаються контейнерними лініями для перевезення вантажів у контейнерах і мають характеристики, яких немає в інших видах коносаментів. Окрім названих існують ще й інші різновиди коносаментів [101]:

- чистий коносамент і коносамент із застереженням. Чистий коносамент є документом, що не містить додаткових застережень, які прямо констатують дефектний стан товару чи упаковки;

- оборотні та на пред'явника. Коносаменти, як і векселі, можуть виписуватися на пред'явника і на конкретну особу або за її наказом (ордерні);

- наскрізний коносамент. Якщо морське перевезення складає лише частину загального перевезення, у зв'язку з чим відправнику зручніше отримати наскрізний коносамент, ніж укладати договори з кількома перевізниками, які повинні перевозити вантаж на подальших стадіях перевезення.

До морських транспортних документів також відносяться штурманська розписка, на основі якої виписується коносамент, повантажу-вальний ордер, морська накладна, докова розписка, акт-повідомлення, що є підставою для пред'явлення у разі, якщо вантаж постраждав під час перевезення.



Схожі статті




Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.3. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту

Предыдущая | Следующая