Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Соціометричний і референтметричний метод

Застосовується для з'ясування референтності членів групи для кожної людини, яка входить в цю групу. В цих методах використовується низка методичних прийомів, спрямованих на з'ясування думок, оцінок, ставлень кожного з членів групи до окремого члена, яких входить до складу цієї групи тощо. Ці методи дають змогу з'ясувати мотиви міжособистісних виборів у групі, міжособистісні відношення у малих групах тощо.

Метод соматичного радикала

Розроблений О. Р. Лурія і О. С. Виноградовою, цей метод є одним з методів експериментальної семантики. Він базується на процесі утворення і перенесення умовних рефлексів при вивченні семантично близьких об'єктів. На думку авторів цього методу, він застосовується для дослідження неусвідомлених процесів при категоризації, при вивчені динаміки формування понять. Цей метод використовується у загальній психології, нейропсихології і патопсихології.

Проективний метод

Грунтується на з'ясуванні проекцій через одержані дані з їхньою дальшою інтерпретацією. Творцем цього методу був дослідник експериментальних ситуацій Л. Франк (1939). На його думку, в експериментально створених ситуаціях з'являються великі можливості для інтерпретації неусвідомлених або молоусвідомлених форм мотивації піддослідних особистостей. Цим методом користуються у психоаналізі, а також у психології, де психологи базують свої дослідження, виходячи з думки, що ядро особистості складається із суб'єктивного світу бажань, думок тощо, а взаємовідношення особистості і її соціального оточення є структурованим.

Метод лонгітюдний - належить до організаційних, полягає в роботі з однією і тією самою групою людей, або з однією людиною регулярно і протягом тривалого часу. Цей метод дає змогу об'єктивніше (порівняно, наприклад, із порівняльним методом і "продольних зрізів") зафіксувати мікровікові та індивідуальні відмінності у певному чи певних психічних явищах. Лонгітюдним методом користувався Р. Уайт (1975) при вивченні трьох відносно нормальних індивідів. О. В. Скрипченко досліджував розумовий розвиток одних і тих самих учнів 1-3 класів упродовж трьох років, а разом з H. A. Побірченко - впродовж шести років (з 1960 по 1967). Проте такі дослідження в психології є рідкісними, оскільки потребують тривалого часу.

Порівняльний метод

Пов'язаний із зіставленням психічних особливостей людини на різних етапах її еволюції. Цей метод використовують у різних галузях психології і особливо у віковій психології, хоча тут він вже є методом зрізів. Використовується в етнопсихології при вивченні психологічних особливостей різних народів і народностей. Деякі психологи протиставляють порівняльний метод лонгітюдному, хоча в цих методах є багато спільного. Так, в обох методах використовується порівняння, в порівняльному методі на різних об'єктах, а в лонгітюдному - на одному об'єкті на протязі тривалого часу.

Метод зрізів Використовується до організаційних методів. Він пов'язаний з дослідженням людей різних вікових груп. Оскільки дослідження за цим методом проводять на різних об'єктах, то для одержання надійних результатів необхідно проводити дослідження з достатньою кількістю піддослідних. (їхню кількість визначають за допомогою математичних методів).

Комплексний метод, Як і два попередніх, належить до організаційних. Він може простежуватись у багатьох інших розглянутих методах, коли дослідження набуває комплексу міждисциплінарних досліджень.

У психології використовують багато інших методів: метод аналізу життя використовувала К. Хорні (1885-1952) та ін. при розробленні проблем психологічної корекції в терапії. Асоціативний метод - використовують у лінгвістиці та інших галузях і напрямах психології. Біографічний метод - при дослідженні корекції і проектуванні життєвого шляху особистості тощо. Метод уявлюваного активного Використовувався К. Г. Юнгом та ін. у психотерапії. Генетичний метод - при дослідженні психічних явищ у розвитку. З цим методом пов'язаний історичний метод, який використовують для дослідження впливу історичних умов життя людей на їхню психіку. Описовий метод, у якому дослідник виконує роль спостерігача, обмежується об'єктивним описом психічного явища, дії людини тощо. Метод проб і помилок використовують при дослідженні способів формування нових форм поведінки у проблемних ситуаціях. Порівняльно-генетичний метод застосовують для вивчення закономірностей психічної діяльності шляхом порівняння якісних особливостей її розвитку при з'ясуванні проблем філогенезу психіки, її історичного розвитку, онтогенезу психіки тощо.Схожі статті
Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Соціометричний і референтметричний метод

Предыдущая | Следующая