Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Взаємини з колегами

1. Ставтеся з належною повагою до професійної підготовки і практичної діяльності своїх колег та інших фахівців, усіляко сприяючи їм у підвищенні ефективності соціальної роботи.

2. Ставтеся з повагою до різних думок і практичних підходів колег та інших фахівців, висловлюючи з повною відповідальністю критичні зауваження у відповідних інстанціях.

3. Сприяйте одержанню і поширенню серед колег за професією, інших фахівців і добровольців знань, навичок та ідей з метою взаємного удосконалювання і самоствердження.

4. Доводьте до відома відповідних органів інформацію про будь-які обмеження інтересів клієнтів чи порушення норм етики.

5. Захищайте колег від несправедливих нападок.

Ставлення до професії

1. Відстоюйте цінності, знання і методологію професії; вносьте вклад в їх популяризацію й удосконалювання.

2. Підвищуйте професіоналізм соціальної роботи, всіляко удосконалюйте його.

3. Захищайте професію від несправедливої критики і робіть усе можливе, щоб зміцнити віру в необхідність вашої професії.

4. Конструктивно критикуйте професію, її теорії, методи, практику.

5. Усіляко заохочуйте розробку нових підходів і методів у соціальній роботі, необхідних для задоволення нових і вже наявних потреб.

Соціальний працівник повинен:

1) не повчати, не наказувати, не забороняти, а надихати і спонукати клієнта до дії, ініціативи, творчості, поважаючи достоїнство й унікальність особистості;

2) уміти слухати клієнта, виявляти витримку, зрозуміти проблему і ситуацію, увійти в його становище, виявляти делікатність, почуття такту;

3) бути комунікабельним, контактним, уміти "розговорити" клієнта, спільно визначити шляхи вирішення проблеми; уміти бути необхідним, цікавим для навколишніх;

4) бути посередником, сполучною ланкою між клієнтом і його оточенням, не допускати приниження гідності клієнта формами благодійної допомоги, що надається йому;

5) уміти бути неформальним у роботі з клієнтом, виконувати роль радника, помічника у вирішенні ним власних проблем; будувати взаємини на основі діалогу, на рівних;

6) завжди виходити з позицій гуманізму і милосердя. Не засуджувати, не дорікати клієнта; попереджати можливості не гуманного чи дискримінаційного поводження стосовно особистості чи групи людей; захищати клієнта від фізичного чи психологічного дискомфорту, розладу, небезпеки чи приниження;

7) дотримуватися високих моральних стандартів у своєму поводженні, не вводити особистість в оману і нечесні дії; завжди діяти лише в інтересах клієнта;

8) уміти знаходити собі помічників, підтримувати участь громадськості в розвитку соціальної роботи;

9) вести роботу тільки в межах своєї компетентності, нести персональну відповідальність за якість своєї роботи; не піддаватися негативним впливам і натиску; інформувати клієнта про наміри, що впроваджуються стосовно нього, характер допомоги і збір даних;

10) не використовувати свої професійні відносини в особистих цілях; брати участь в обговореннях і оцінках ситуацій тільки з професійною метою; поважати і не розголошувати таємницю, яка довірена вам клієнтом; приймати плату за послуги на законних підставах; не приймати коштовних подарунків за виконану роботу;

11) прагнути до постійного підвищення професійних знань, майстерності, рівня кваліфікації; будувати свою практичну діяльність на професійних знаннях;

12) захищати і посилювати гідність і чистоту професії; поважати довіру колег у ході професійних взаємин і взаємодії, дотримуватися делікатності та справедливості.

Основна цінність соціальної роботи - особистість, її життя, цілісність, здоров'я, безпека, соціальне благополуччя.

Таким чином, основу професійної діяльності соціального працівника становить етика взаємовідносин з клієнтами, організаціями-партнерами, колегами, ставлення до професії "Соціальна робота".

Основна література

Соціальна робота: В 3 ч. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянсь-ка академія", 2004. - Ч. І.: Основи соціальної роботи / Н. Б. Бондаренко, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко та ін.; За ред. Т. Семигіної та І. Григи. - С. 60-81.

Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, СЯ. Харченко та ін.; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. - К.: Наук, світ, 2003. - С. 195-222.

Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За ред. проф. А. Й. Папської. - К.: Центр навч. літ., 2004. - С 35-46,

Социальная работа: Учеб. пособие / Под общ. ред. проф. В. И. Курбатова. - 2-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 476 с.

Тюптя Л. Т., Іванова JJ>. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. посіб. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004. - С. 79-98.

Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001. - С. 72-102.

Додаткова література

Энциклопедия социальной работы: Пер. с англ. - Т. 1-3. - М.: Знание, 1993-1994.

Малицкая Л Д. Формирование профессиональной эмпатии у будущих учителей: Дис.... канд. пед. наук - Кривой Рог, 1995.

Матеріали Людинознавчих філософських читань / Дрогоб. держ. пед. ін-т. - Вип. 6.

Муканов М. М. "Я" и оценочная эмпатия // Исследование познавательной деятельности // Психология. - Вып. 8. - Алма-Ата, 1978.

Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. - М., 1984.

Соціальна робота: Хрестоматія // Соціальна робота. - Кн. 3. - К. - ДЦССС, 2002 - С. 213-218.

Соціальна робота в Україні: перші кроки. - К.: Академія, 2000.

Соціальна робота в Україні на початку XXI століття: проблеми теорії і практики: Матеріали доп. на Міжнар. наук,-практ. конф. 29-31 жовтня 2002 р. - Ч. І - К., 2002. - 274 с; Ч. П. - К., 2002. - 316 с.

Тетерский СВ. Введение в социальную работу. - М.: Акад. проект, 2000. - С. 31-43.

Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с.

Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992.

Шибутани Т. Социальная психология. - М.: Мысль, 1969.

Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. - М.: Республика, 1992.

Теми для дискусії

1. Наукові основи розвитку етичних цінностей соціальної роботи.

2. Характеристика емпатії як однієї з провідних етичних категорій.

3. Зміст професійних цінностей соціальної роботи.

4. Особливості етики соціальної роботи.

5. Характеристика Міжнародної декларації етичних принципів соціальної роботи.

6. Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників.
Схожі статті
Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Взаємини з колегами

Предыдущая | Следующая