Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 1 РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

Сучасний рівень розвитку цивілізації та основні тенденції її трансформації у просторі і часі супроводжуються підвищенням емоційно-психологічної напруженості у суспільстві, зростанням екологічних проблем і збільшенням обсягу вільного часу людини. Відповідно виникає потреба у лікуванні, оздоровленні та просто проведенні вільного часу з метою розваг, що зумовлює постійний і випереджальний розвиток рекреації і туризму як галузі господарства.

Рекреаційно-туристичне господарство розвивається в часі і просторі. Просторово-географічні і природно-ресурсні чинники в рекреації і туризмі завжди були і залишаться одними з провідних, що пов'язано із самою сутністю оздоровлення, лікування і відпочинку. Звідси випливає і потреба в такій науці і навчальній дисципліні, як рекреаційна географія.

Рекреаційна географія викладається студентам географічних факультетів університетів, а також усім тим, чия майбутня професійна діяльність пов'язана з різними сферами рекреаційного, готельного, грального бізнесу. Безперечно, рекреаційна географія є однією із засадничих дисциплін і для студентів спеціальності "Туризм", у тому числі зі спеціалізацією "Міжнародний туризм".

Матеріали підручника мають не лише навчально-методичне, а й інформаційне значення. Внутрішньодержавна і міжнародна рекреаційна рухливість українців постійно зростає. Все більше людей виїжджає кататися на лижах до Карпат чи відпочивати на морі в Криму. Постійно збільшується кількість українських туристів у Єгипті, Таїланді, Іспанії, Італії, Греції, на Кіпрі, в Туреччині та інших країнах світу. Українці почали освоювати Екваторіальну Африку, Америку, Австралію й Океанію та Антарктиду. Відповідно зростає потреба в інформації про географічні особливості рекреаційно-туристичного господарства України і світу. Таким чином, цей підручник буде корисним не лише студентам і викладачам, а і тим громадянам нашої країни, які постійно живуть і працюють в Україні, але на відпочинок виїжджають за кордон.

Працюючи з текстом підручника, варто постійно тримати під рукою географічний атлас. Будь-який названий у тексті об'єкт, країну чи регіон, місто чи курорт відразу знаходьте на карті. Пам'ятайте, що світ швидко змінюється, є динамічним. Природно, підручник не може встигнути за швидкоплинним життям. Тому намагайтеся зрозуміти закономірності та тенденції рекреації і туризму.

У кінці розділів подано запитання та завдання. Вони допоможуть вам закріпити вивчене. Розділи підручника закінчуються висновками, завданням яких є не лише узагальнення, а й систематизація вивченого. Після цього перевірте рівень засвоєння матеріалу за допомогою тестового контролю.

Бажаю вам успіхів у вивченні такої цікавої і потрібної дисципліни, якою є рекреаційна географія.

Петро Масляк, академік Академії наук вищої освіти України, професор

Частина І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Розділ 1 РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА
1.1. Об'єкт і предмет рекреаційної географії

Рекреаційна географія - комплексна географічна наука і навчальна дисципліна, яка вивчає територіальну організацію (ТО) рекреаційного господарства.

Об'єктивною особливістю сучасного світу є постійний і випереджальний розвиток рекреації і туризму як галузі господарства. Розвиток цивілізації приводить до збільшення вільного часу і намагання людей використовувати його для відпочинку та оздоровлення.

Відомо, що за грошовими витратами в постіндустріальному суспільстві туризм і оздоровлення вже давно перевищили витрати на їжу (на 20-ЗО %) і в 2,5- З рази витрати на купівлю одягу та взуття. Таким чином, рекреаційні витрати перетворилися на витрати першої необхідності. Це пов'язано з реальними вимогами нинішнього надзвичайно динамічного" психологічно напруженого часу, коли людина без належного відпочинку і розслаблення просто не може існувати.

Поняття "рекреація" з часом постійно змінюється, але в цьому немає нічого дивного. Наука вимушена адекватно реагувати на зміни самого життя. У минулому рекреацію розглядали як відпочинок, відновлення сил людини, які вона затратила в процесі праці. У різних авторів і в різних країнах у визначенні рекреації все ще зберігаються певні нюанси. Але в цілому нині рекреацію розуміють як відпочинок, розваги, лікування і реабілітацію в умовах певних розрахованих на це господарських структур, туризм і спорт, як організований, так і самодіяльний.

Цей термін також використовується для позначення галузі господарства, яка на певній території організовує і здійснює відпочинок, лікування, розваги і туризм, спрямовані на оздоровлення, розваги, розвиток і удосконалення, навчання людей.

Об'єктом вивчення рекреаційної географії є рекреаційне господарство певної території, країни чи всієї нашої планети. Очевидно, що рекреаційне господарство вивчає не лише рекреаційна географія. Воно є об'єктом міждисциплінарних досліджень. Свою лепту у вивчення рекреації вносять економіка, соціологія, медицина, право та багато інших наук і навчальних дисциплін. Кожна з них досліджує лише певну складову об'єкта, тобто його конкретні властивості, явища, процеси і відношення. Та складова об'єкта дослідження, на яку найбільшою мірою спрямована увага тієї чи іншої науки, і називається її предметом.

Предметом рекреаційної географії е територіальна організація рекреаційного господарства на певній ділянці Землі, розгляд будь-якої рекреаційної території як однієї системи, що складається з різнорідних, але просторово взаємопов'язаних елементів, які діють як єдине ціле.

Отже, на відміну від інших наук і навчальних дисциплін, які цікавляться певними аспектами функціонування рекреаційного господарства, рекреаційна географія інтегрує універсальні знання, які об'єднує певна територія з унікальними комплексними властивостями. Завдяки рекреаційній географи отримують найціліснішу картину рекреаційного буття.

На певній території не просто розташовані ті чи інші об'єкти. Вона надає їм нову, суспільно-географічну якість, що виявляється в найбільшій мірі як географічна форма руху матерії, як певний суто географічний (просторово-територіальний) синергетичний ефект.

Конкретними об'єктами дослідження рекреаційного географії є галузеві (інтегральні) чи просторово-територіальні форми організації рекреації і туризму певної ділянки нашої планети різного таксономічного рангу. Наприклад, можна вивчати територіальну організацію грального бізнесу США або здійснювати комплексне дослідження рекреаційного господарства Франції чи острова Сардинія в Італії.

Запитання та завдання

1. Дайте визначення рекреаційної географії.

2. Чому рекреаційні витрати перетворилися на витрати першої необхідності?

3. Чому поняття рекреація постійно змінюється?

4. Що є об'єктом вивчення рекреаційної географії?

5. Визначте предмет рекреаційної географії.

6. Що є конкретними об'єктами дослідження рекреаційної географії?Схожі статті
Рекреаційна географія - Масляк П. О. - Розділ 1 РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

Предыдущая | Следующая