Регіональна економіка - Шевчук Л. Т. - Список літератури

Алаев Е. Б. Социально-економическая география: Понятийно-терминолог. словарь. - М.: Мысль, 1983. - С. 155-168.

Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. - К.: Основи, 1993. - 238 с.

Географічна Енциклопедія України: У 3 т. / Відп. ред. О. М. Маринич. - К.: "Укр. рад. енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1989-1993. - Т. 1: А-Ж. - 416 с; Т. 2: З-О. - 480 с; Т. 3: П-Я. - 480 с.

Данилишин Б. М" Чернюк Л. Г., Фащевсъкий М. І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. проф. Данилишина Б. М. - Черкаси: ЧДТУ, 2006. - 315 с.

Денисов Ю. Д., Савельев Л. А., Шевчук Л. Т. Регіональний дискурс: Сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку // Регіональна економіка. - 2003. - М" 1. - С. 179-185.

Джонстон Р. Дж. География и географы. - М.: Прогресе, 1987. - 368 с.

Долішній М. І., Стадницький Ю. І., Загородний А. Г., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. - Л.: НУ "Львівська політехніка" (Інформ.-видав. центр "ШТЕЛЕКТ+" Інституту шелядишюмної освіти), "Інтелект-Захід", 2003. - 256 с.

Долішній М. І., Шевчук Л. Т., Шевчук Я. В. Територіальна суспільна система як об'єкт дослідження регіональної економіки України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Регіональні суспільні системи: 36. наук, праць. - 2004. - Вип. 3. - С. 3-14.

Заставний Ф. Д. Географія України. - Л.: Світ, 1994. - 472 с.

Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). - К.: Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. - 98 с.

Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навч. посіб. / За наук. ред. Л. Г. Чернюк. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 728 с.

Коломийчук В. С, Шевчук Л. Т., Шульц С. Л. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону: Методологія, методи, практика. - Т.: Укрмедкни-га, 2002. - 277 с.

Коротун І. М" Коротун Л. К., Коротун С. І. Розміщення продуктивних сил України. - Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. - 420 с.

Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. - К.: Лібра, 1986. - 238 с.

Методичні Рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку (Затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 лип. 2002 р. № 224).

Подсолонко Е. А. Реструктуризация региональной экономики (системный подход): Научн. изд. - К.: ПУЛ, 2003. - 424 с.

Регіональна Політика: Методологія, методи, практика / Відп. ред. акад. HAH України М. І. Долішній. - Л.: HAH України, Ін-т регіональних досліджень, 2001. - 700 с.

Регіональна Політика та механізми її реалізації / За ред. акад. HAH України М. І. Долішнього. - К.: Наук, думка, 2003. - 504 с.

Регіон У системі нових економічних і правових відносин: Матеріали наук.-практ. конф. - Івано-Франківськ, (б. в.), 1998. - 180 с.

Розміщення Продуктивних сил: Посіб. / Тарантул Л. Л., Горленко І. 0-, Євтушенко Г. І. та ін. - К., 2000. - 264 с.

Розміщення Продуктивних сил України: Підруч. / Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрига та ін.; За ред. Є. П. Качана. - К.: Вища шк., 1997. - 375 с.

Романенко В, В. Особливості забезпечення інноваційного розвитку регіонів України // Регіональні перспективи. - 2002. - № 6 (25). - С. 45-47.

Словник Іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничу-ка. - К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. - 775 с.

Соціально-економічна Географія України: Навч. посіб. /За ред. проф. О. І. Шаблія - Л.: Світ, 1994, - 608 с.

Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і ре-гіоналістика: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2001. - 374 с.

Стеченко Д. М . Розміщення продуктивних сил і ре-гіоналістика: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вікар, 2002. - 374 с.

Шевчук Л. Г. Розміщення продуктивних сил. - Л.: Видавн. центр ЛНУ ім. I. Франка, 1999. - 150 с.

Шевчук Л. Т. Розміщення продуктивних сил. - Л.: Видавн. центр ЛНУ ім. I. Франка, 2001. - 150 с.

Шевчук Я. В. Механізми санації депресивних територіальних суспільних систем в контексті формування регіональної політики: Наук. вид. - Л.: НАН України П>Д, 2004. - 63 с.

Юхновський І. Р. Україна - незалежна держава: Виступи, аналітичні статті.- Л.: Західний наук, центр АН України, 1994. - 128 с.Схожі статті
Регіональна економіка - Шевчук Л. Т. - Список літератури

Предыдущая | Следующая