Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.1. Структура економічного потенціалу та його загальна характеристика

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу
4.1. Структура економічного потенціалу та його загальна характеристика

Забезпечення сталого економічного зростання на основі найбільш ефективного та збалансованого використання потенціалу національної економіки є одним з головних важелів зміцнення позитивних тенденцій у соціально-економічному розвитку України.

Потенціал у широкому розумінні походить від лат. Potencia (сила) і означає джерела, запаси, засоби, які можуть бути використані для досягнення певної мети.

Економічний потенціал країни - це здатність економіки здійснювати виробничо-економічну діяльність, випускати продукцію, товари, послуги, задовольняти суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва і споживання.

Економічний потенціал розрізняють:

- за видами економічних ресурсів - природно-ресурсний, трудовий, виробничий та науково-технічний;

- за сферою діяльності - фінансово-інвестиційний, соціальний, промисловий, аграрний, інших галузей господарського комплексу;

- за напрямом використання - внутрішньо та зовнішньоекономічний.

Розглянемо природно-ресурсний, трудовий, виробничий, науково-технічний і зовнішньоекономічний потенціали як комплексні та визначальні в житті країни.

Природно-ресурсний потенціал - це природні багатства національної економіки, залучені в господарський обіг, а також доступні для освоєння при певних технологіях і соціально-економічних відносинах.

Трудовий потенціал визначається чисельністю активного працездатного населення та його освітнім і професійно-кваліфікаційним рівнями.

Виробничий - сукупність засобів виробництва та технологій їх використання в економічній діяльності.

Науково-технічний - досягнення прикладної та фундаментальної науки, дослідно-експериментальна база, нові технології, науково-технічні кадри високої кваліфікації.

Експортний потенціал - здатність виробляти продукцію, конкурентоспроможну на світових ринках, експортувати її за світовими цінами.

Економічний потенціал конкурентної національної економіки можна характеризувати з погляду досягнутих результатів від використання економічних ресурсів. Економічні результати відображаються в обсязі, структурі, якості та техніко-технологічному рівні вироблених товарів і послуг. Узагальненими характеристиками економічних результатів є ВВП, національний дохід, їхня структура та динаміка. Крім того, показниками економічних результатів можуть бути обсяги виробництва окремих видів продукції, найважливішої на певному етапі, рівень життя населення та ін. Найчастіше динаміку розвитку країн аналізують шляхом зіставлення рівнів зростання їхніх валових внутрішніх продуктів. Так, в Україні цей показник у 2006 р. становив 7,1 % .

Однією з основних проблем є ефективність використання економічного потенціалу. її сутність полягає у визначенні шляхів і способів досягнення найбільшого задоволення суспільних потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Розрізняють цільову та ресурсну ефективність. Цільова ефективність - це якісна характеристика суспільного виробництва з позиції рівня розвитку і ступеня задоволення потреб суспільства. Ресурсна - раціональність використання ресурсів шляхом ефективної організації суспільного виробництва та комбінації його факторів.

Для кількісної оцінки ефективності використання економічного потенціалу суспільства приймається система показників з двох підсистем:

1) Цільової ефективності - ВВП на одну особу, рівень та якість життя, рівень споживання окремих товарів на одну особу;

2) ресурсної ефективності - фондомісткість і матеріаломісткість, фондовіддача, продуктивність праці.Схожі статті
Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.1. Структура економічного потенціалу та його загальна характеристика

Предыдущая | Следующая