Національна економіка - Носова О. В. - ВСТУП

Національна економіка - це наука та навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами, а також на підставі пізнаних закономірностей обгрунтовує пріоритети державної економічної політики. Останні мають відповідати вимогам стабільного економічного розвитку країни та підвищення якості життя населення. У відповідності до реалій функціонування глобальної економічної системи необхідною умовою визначення раціональних методів, інструментів державного регулювання економіки є перевірка їх на предмет відповідності вимогам національної економічної безпеки.

Об'єктом національної економіки як науки є економіка країни в цілому та її складові у єдності та взаємодії в контексті суспільно-природного розвитку та економічної глобалізації.

Предметом національної економіки як науки є сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають специфіку функціонування національної економіки.

Метою національної економіки як науки є вивчення законів і закономірностей функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами.

Для досягнення зазначеної мети в представленому навчальному посібнику:

O виділено загальне та особливе в національній економічній системі шляхом дослідження її базисних інститутів, специфіка функціонування яких визначає національні моделі економічного розвитку;

O представлено систему показників оцінки економічного потенціалу країни, а також характеристику економічного потенціалу України через аналіз природно-ресурсної, інвестиційної, інноваційної його складових;

O досліджено особливості державного управління економікою в умовах глобалізації та демократизації суспільства, зокрема, з ціллю формування практичних навичок прогнозування системних наслідків використання тих чи інших інструментів державної соціально-економічної політики;

O розкрито фактори економічного зростання як економіки країни в цілому, так і окремих її регіонів через призму відповідності критеріям національної економічної безпеки;

O проаналізовано інституціональні форми інтеграції національної економіки у світове господарство.

Структура підручника представлена 5 розділами, кожен параграф якого представляє собою стисле викладення основних досягнень світової економічної думки, а також аналіз сучасної ситуації в Україні з використанням актуальних статистичних та фактичних даних. Методичне забезпечення самостійної роботи та самоконтролю представлено питаннями для самоконтролю знань, темами рефератів, тестовими завданнями.

Підручник покликаний допомогти всім, хто прагне оволодіти науково обгрунтованою методикою аналізу соціально-економічної ситуації в країні, а також сформувати навички прогнозування економічного розвитку.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ
1.1. Національна економіка як соціально-економічна система країни

Національна економіка - велика, складна господарська система, яка являє собою взаємопов'язані сектори, сфери та галузі.

У сучасному уявленні під національною економікою прийнято розуміти народне господарство конкретної країни. Це сукупність усіх суб'єктів, що поєднані у єдиний організм багатосторонніми економічними зв'язками та інтересами. В національній економіці в нерозривному комплексі виступають виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ, послуг та духовних цінностей. Національна економіка є продуктом історичного розвитку певного суспільства та має свої сектори: державний, приватний та змішаний.

Як цілісна система (або як цілісний організм) національна економіка характеризується такими ознаками:

- загальним економічним середовищем, в якому діють господарюючі суб'єкти з загальним законодавством, єдиною грошовою одиницею, загальними грошово-кредитною та фінансовою системами;

- наявністю тісних економічних зв'язків між господарюючими суб'єктами країни, що базуються на поділі праці;

- територіальною визначеністю із загальним політичним та економічним центром, який виконує регулюючу та координуючу роль, тобто контролює діяльність господарюючих суб'єктів. Цим центром є держава;

- спільною системою національного захисту, що передбачає наявність економічних кордонів у вигляді експортно-імпортних податків, квот тощо.

Національна економіка складається з двох сфер: виробничої, представленої матеріальним та нематеріальним виробництвом, та невиробничої.

Найважливішою складовою частиною національної економіки є матеріальне виробництво, у якому створюються необхідні для життя й розвитку суспільства засоби виробництва й предмети споживання. До матеріального виробництва відносяться такі галузі, як промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля, зв'язок. В економічній теорії серед підприємств матеріальної сфери виділяють підприємства з виробництва засобів виробництва та підприємства з виробництва предметів споживання. В статистичній звітності їх зазвичай виділяють, відповідно, як групу "А" (підприємства першого підрозділу) та групу "Б" (підприємства другого підрозділу).

Нематеріальне виробництво відрізняється від матеріального своїм продуктом, що має нематеріальну форму: наукові знання та інформація; твори мистецтва (кінофільми, книги, театральні постановки); послуги, що надаються населенню. Нематеріальне виробництво включає науку і наукове обслуговування, мистецтво і культуру, охорону здоров'я тощо.

До невиробничої сфери входить утримування армії, судові та юридичні органи, релігійні установи тощо.

Національна економіка в загальному сенсі слова являє народне господарство будь-якої держави. До її складу входять всі галузі соціально-економічної системи країни, які знаходяться в рамках державних кордонів.Схожі статті
Національна економіка - Носова О. В. - ВСТУП

| Следующая