Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Сутність управлінського рішення

У спеціальній літературі з теорії управління є різні трактування поняття "управлінське рішення". Наведемо лише деякі з них (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Визначення поняття "управлінське рішення"

Визначення поняття

Джерело

Результат складної системної діяльності людей за допомогою послідовних інтеграційних процесів

[18, с. 39]

Вибір альтернативи, акт, спрямований на вирішення проблемної ситуації

[15, с. 19]

Результат конкретної управлінської діяльності менеджера

[22, с. 123]

Вибір альтернативи, здійснений керівником

У межах його посадових повноважень і компетенції

З метою досягнення цілей організації

[36, с. 192]

Фіксований управлінський акт, виражений у письмовій або усній формі, що реалізується для вирішення проблемної ситуації

[37, с. 255]

Свідомий вибір того, як поводитися або мислити за певних обставин

[38, с. 215]

Результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнення конкретної мети системи менеджменту

[45, с. 14]

Як бачимо, аналіз визначень вказує на відсутність сталого поняття "управлінське рішення".

Загалом під управлінським рішенням (УР) можна розуміти творчий процес суб'єкта управління, в результаті якого визначається, які в певній фактичній виробничій обстановці (або в обстановці, яка проектується) слід здійснити дії для розв'язання тактичних і стратегічних проблем й отримати бажаний результат.

Рішення називається управлінським, якщо розробляється і реалізується для соціальної системи і спрямоване:

O на стратегічне планування діяльності організації;

O керування управлінською діяльністю;

O управління людськими ресурсами (активізація знань, умінь, навичок);

O управління виробничою та обслуговуючою діяльністю;

O формування системи управління компанії (методологія, структура, процес, механізм управління і технічне забезпечення);

O управлінське консультування;

O управління внутрішніми або зовнішніми комунікаціями.

Управлінські рішення на підприємстві пов'язані з виконанням управлінських функцій, у тому числі з аналізу, планування, організації, регулювання, обліку і контролю будь-яких процесів. Ці рішення реалізуються у формі розпорядження, ділової бесіди, інструкції тощо. Різними формами рішення є, приміром, ситуації, коли директор підписує наказ, Верховна Рада розробляє і приймає закон, начальник цеху видає розпорядження, рада акціонерів затверджує план розвитку компанії.

Сутність управлінського рішення

УР впливає на економічні, організаційні, соціальні, правові і технологічні інтереси підприємства. Тому розробка й реалізація УР вимагають від керівників широкого погляду на сутність рішення і можливі результати. Розрізняють економічну, організаційну, соціальну, правову і технологічну сутність УР.

Економічна сутність УР випливає з того, що для розробки й реалізації будь-якого УР потрібні фінансові, матеріальні та інші ресурси. Тому кожне УР має реальну собівартість, є результатом (продукцією) управлінської діяльності і має приносити підприємству прямий або непрямий дохід. За допомогою зіставлення витрат і можливої матеріальної вигоди від розробки й реалізації УР можна визначити доцільність проведення цієї роботи.

Організаційна сутність УР полягає в тому, що для розробки й реалізації УР підприємство повинно мати відповідні умови, у тому числі:

O наявність необхідного персоналу компанії;

O наявність інструкцій і положень, що регламентують повноваження, права, обов'язки і відповідальність працівників;

O наявність усіх необхідних ресурсів, у тому числі інформаційних;

O відповідну техніку і технологію;

O систему контролю;

O можливості постійної координації їхньої роботи. Соціальна сутність УР полягає в механізмі управління виконавцями з метою досягнення взаємодії всіх його учасників. У самому УР або у процесі його розробки й реалізації мають бути враховані потреби та інтереси людини, мотиви і стимули, установки і цінності, побоювання і тривоги. Соціальна сутність УР має відображатись у загальній меті рішення. Наприклад, створення комфортного навколишнього середовища для людини, всебічного розвитку особистості тощо.

Правова сутність УР полягає в можливості здійснювати задані заходи у правовому полі, тобто за умови дотримання законодавчих актів України, міжнародних зобов'язань, статутних та інших документів самого підприємства. Неможливість розробляти й реалізовувати УР у правовому полі є основою для його відміни. На практиці трапляються випадки, коли розроблене рішення треба відмінити, в результаті чого підприємство може зазнати істотних втрат, але це краще, ніж якщо уразі незаконної реалізації рішення може бути нараховано штраф або розпочато кримінальне переслідування кого-небудь з ініціаторів УР. Незнання законодавства не звільняє порушника від відповідальності. Тому на багатьох підприємствах УР проходить правову та екологічну експертизу.

Технологічна сутність УР виявляється в можливості забезпечення персоналу, що бере участь у його розробці й реалізації, необхідними технічними, інформаційними засобами і ресурсами. Плануючи розробку або реалізацію УР, керівник одночасно повинен формувати для цього технологічну основу.

Таким чином можна стверджувати, що управлінське рішення визначає зміст відповідей на питання, в які терміни, з витратами яких сил та засобів, у якому порядку, за якого розподілу обов'язків, прав і відповідальності, за якої організації контролю, з якими результатами має здійснюватися управлінський вплив, який був передбачений у цьому управлінському рішенні.

Сутність УР можна розглянути й у вужчому аспекті. Підготовка й ухвалення управлінського рішення є органічною частиною процесу управління. Тому якщо сутність управління розглядати як цілеспрямований вплив суб'єкта управління на об'єкт, яким управляють, то під сутністю управлінського рішення необхідно розуміти обгрунтування і формування змісту цього впливу.

Характеристика сутності управлінського рішення дає можливість більш повно уявити собі його роль і місце у процесі управління не тільки в масштабі окремого виробничого об'єкта, а й на вищих рівнях, на рівнях регіону чи економіки країни в цілому.Схожі статті
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М. - Сутність управлінського рішення

Предыдущая | Следующая