Міжнародний туризм і сфера послуг - Мальська М. П. - Вступ

Туризм став ознакою сучасного стилю життя, важливим елементом розвитку світової економіки, а також впливовим чинником міжнародних інтеграційних процесів. Туристична індустрія у наш час перетворилася в провідну галузь, рентабельність якої майже не поступається провідному автомобілебудуванню, видобутку енергоносіїв і високотехнологічному сектору. У багатьох державах світу туристична індустрія є потужним, а часто - єдиним платником податків, забезпечує надходження іноземної валюти в національну економіку, позитивно впливає на інвестиційний клімат і зовнішньоекономічний імідж держави. В Україні від початку 90-х років XX ст. спостерігався його активний розвиток, що виявилося, з одного боку, у зацікавленні іноземних туристів нашою державою та численними виїздами наших громадян за кордон, з іншого - активнішим розвитком внутрішнього туризму. У зв'язку з цим в Україні була розроблена державна стратегія, спрямована на підтримку та розвиток туризму. Вона передбачає два головних елементи: скерування його розвитку під кутом потреб наших найближчих сусідів (Польщі, Німеччини, Росії), а також створення так званих регіональних продуктів, або відповідно підготованих пакетів туристичних послуг, які уособлюються із відповідним регіоном. У переліку пріоритетних туристичних продуктів, які особливо підтримуються українською владою, знаходиться транскордонний туризм.

Український туризм повинен пройти інтенсивні модернізаційні процеси в достосуванні до європейських стандартів. Його успішна адаптація до сучасних тенденцій розвитку світового та європейського туризму стане реальністю тільки після системної трансформації. Через утвердження ринкової національної економіки, приватизацію і демократизацію країни туризм максимально наблизиться до норм інших європейських країн. Щоб український туризм був конкурентоспроможний на міжнародному ринку і відповідав зростаючим вимогам і стандартам, мусимо подбати про покращення туристично-рекреаційної інфраструктури та послуг. Невідкладним є систематичне прагнення до покращення іміджу України на міжнародній арені, що буде мати неабиякий вплив на подальше покращення інтеграційних устремлінь України, у тому числі її туристичної сфери.

Вирішити ці складні завдання зможуть висококваліфіковані кадри, підготовку яких необхідно здійснювати на принципах безперервності та багаторівневості з урахуванням міжнародних стандартів і методик та специфіки українського ринку туристичних послуг.

Підручник побудований за традиційною схемою навчальних видань з економіки й організації міжнародного туризму та послуг. Його зміст відповідає стандартам Міністерства освіти і науки для напряму туризм. Економіка та організація туризму - практична дисципліна, хоча спирається на теоретичні засади, вимагає аналізу суспільних і економічних явищ, які охоплюють сферу функціонування туристичного сектору. Тому автори підручника намагалися заохотити до активного відстежування практичних процесів, які відбуваються на ринку туристичних послуг, і дій суб'єктів цього ринку як підприємців, так і споживачів, державні та громадські організації.

Підручник поділений на 15 розділів. У першому визначено основні поняття туризму та його класифікацію. Другий розділ представляє історію розвитку туризму. У третьому - вивчається соціально-економічна роль туризму, значення та фактори, що впливають на його розвиток. Наступний, четвертий, розділ висвітлює напрями міжнародної співпраці у сфері туризму та основні міжнародні туристичні організації. У п'ятому та шостому розділах охарактеризовано особливості ринку міжнародного туризму, сучасні тенденції туристичного попиту та його географію. У сьомому розділі детально проаналізовано всі складові туристичної індустрії. Проблеми, пов'язані з державним регулюванням міжнародної туристичної діяльності, розглянуто у восьмому розділі. Дев'ятий розділ висвітлює види туристичних формальностей у міжнародному туризмі. Туристичні ресурси є об'єктом вивчення десятого розділу підручника. В одинадцятому розділі викладено питання статистики міжнародного туризму, її організації та методів обліку. Суто економічній складовій міжнародної туристичної діяльності присвячені дванадцятий-чотирнадцятий розділи, в яких розглянуто основи економіки, менеджменту та маркетингу міжнародного туризму. Останній, п'ятнадцятий, розділ підручника порушує проблеми застосування інформаційних технологій у міжнародній туристичній діяльності.

Кожен розділ закінчується завданнями і контрольними запитаннями, які підсумовують матеріал, що у них представлений, і одночасно вказують на ключові проблеми викладеного змісту. Завершує підручник список літератури, яку використовували автори. Він становить при цьому джерело поглиблення знань студентами. Крім того, у додатках вміщено нормативно-правові документи, які регулюють міжнародну туристичну діяльність.Схожі статті
Міжнародний туризм і сфера послуг - Мальська М. П. - Вступ

| Следующая