Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - ВИСНОВКИ

Подано узагальнену анотацію змісту навчального посібника та сформовано вимоги до умінь, яких мас набути студент, засвоївши матеріал цього посібника.

У навчальному посібнику розглянуто:

O основні підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі;

O концепції міжнародної торгівлі;

O етапи розвитку міжнародної торгівлі;

O основні визначальні риси, що характеризують сучасну міжнародну торгівлю в умовах інтернаціоналізації та глобалізації;

O види міжнародної торгівлі за специфікою регулювання, специфікою взаємодії суб'єктів та особливостями предмета торгівлі;

O класифікаційні ознаки зовнішньоторговельних операцій, основні та забезпечувальні зовнішньоторговельні операції;

O прямий і непрямий методи ведення зовнішньої торгівлі, види й переваги залучення посередників, у тому числі інституціональних;

O обсяги, структуру та динаміку міжнародної торгівлі товарами, продукцією інтелектуальної праці, послугами;

O сучасну багаторівневу систему регулювання міжнародного обміну товарами та послугами;

O зміст, структуру і напрями зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики держави;

O сутність міжнародного (публічного), внутрішньодержавного (національного), міжнародного приватного права та місце міжнародного торгового права в загальному правовому середовищі;

O класифікацію основних принципів міжнародного та міжнародного економічного права, їх спільні риси й відмінності;

O джерела правового регулювання міжнародної торгівлі;

O роль основних міжнародних економічних організацій у взаємодії учасників міжнародної торгівлі;

O нормативно-правові акти, що є необхідними і спільними для всіх контрактних зобов'язань суб'єктів міжнародної торгівлі;

O зв'язок зовнішньоторговельних операцій з предметом міжнародної угоди, організаційними формами торгівлі на світовому ринку та характером взаємодії між зовнішньоторговельними партнерами;

O стан здійснення особистих майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та зміст договорів про розпорядження об'єктами інтелектуальної власності;

O теоретичні основи розуміння категорій "міжнародний рух капіталу" та "міжнародне інвестування";

O основні форми міжнародного руху капіталу;

O фактори, що сприяють міжнародному руху капіталу;

O історичний генезис поглядів учених-економістів на мотивацію міжнародного руху капіталу;

O наслідки міграції підприємницького капіталу;

O теоретичні основи визначення основних форм міжнародного інвестування;

O порівняльна характеристика прямих і портфельних іноземних інвестицій;

O основні методи здійснення прямих і портфельних іноземних інвестицій;

O роль і функції позичкового капіталу в сучасній міжнародній економіці;

O структуру міжнародного ринку кредитних й інвестиційних ресурсів та її основні елементи;

O географічну та галузеву структуру прямих зовнішніх інвестицій;

O ризики міжнародної інвестиційної діяльності й можливі шляхи усунення або зниження таких ризиків;

O основні форми прямого закордонного інвестування;

O особливості сучасних тенденцій в укладанні угод про злиття й поглинання фірм;

O стратегічне партнерство, як форму інвестиційного проникнення на ринки окремих держав;

O ТНК як головний суб'єкт сучасних інвестиційних процесів у світі;

O масштаби й специфіку діяльності ТНК;

O переваги ТНК, пов'язані з процесом інтернаціоналізації бізнесу;

O поняття й структуру світової фінансової системи;

O основні напрями структурних зрушень у портфельному інвестуванні на сучасному етапі;

O причини й наслідки фінансових криз;

O основні показники економічного і соціального стану України за 2001-2007 рр.;

O зовнішньоторговельний баланс і товарну та геополітична структуру експорту й імпорту України за січень-червень 2009 р., наслідки впливу глобальної кризи на стан зовнішньої торгівлі товарами і послугами.

Засвоївши матеріал навчального посібника, студент повинен набути таких умінь:

O структуризувати форми міжнародних економічних відносин;

O розрізняти поняття міжнародної та зовнішньої торгівлі;

O характеризувати теорії міжнародної торгівлі;

O визначати й аналізувати етапи розвитку міжнародної торгівлі;

O розрізняти сутність категорій інтенаціоналізації і глобалізації, визначати позитивні й негативні сторони цих явищ;

O встановлювати відмінності між товарами та послугами;

O класифікувати товари і послуги у міжнародній торгівлі;

O визначати специфічні риси міжнародної торгівлі послугами;

O класифікувати зовнішньоекономічні операції;

O визначати принципові відмінності основних та забезпечувальних операцій;

O характеризувати зовнішньоторговельні операції;

O класифікувати методи ведення міжнародної торгівлі;

O розрізняти види посередників залежно від складу їхніх повноважень;

O характеризувати інституціональних посередників;

O визначати тенденції, динаміку, структурні зрушення в напрямах, обсягах, географії сучасного руху товарів і послуг;

O характеризувати рівні регулювання міжнародної торгівлі;

O розуміти зміст зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики;

O розрізняти сутність міжнародного, внутрішньодержавного та міжнародного приватного права;

O визначати об'єкти і суб'єкти регулювання міжнародного, національного та приватного права;

O розуміти й підтверджувати універсальність принципів міжнародного права;

O застосовувати принципи міжнародного торгового права відповідно до їх конвенційного характеру;

O класифікувати міжнародні економічні організації.

O складати основні зовнішньоекономічні договори залежно від змісту міжнародної комерційної операції;

O аналізувати зовнішньоторговельний баланс, використовуючи економіко - статистичні методи;

O синтезувати результати аналізу показників міжнародної торгівлі;

O визначати основні форми руху капіталу;

O аналізувати напрями структурних зрушень у світовому фінансуванні;

O застосовувати знання теорії міжнародного руху капіталу для аналізу сучасних інвестиційних процесів.

O розрізняти на основі розглянутих теоретичних положень прямі й портфельні інвестиції;

O розуміти особливості основних форм зарубіжного інвестування, аналізувати переваги й недоліки кожної з них;

O аналізувати структуру сучасного міжнародного інвестування та основні структурні зрушення, що відбулися протягом останніх 10-30 років.

O визначати ризики іноземного інвестування та шляхи усунення або зниження ризиків.

O вирізняти основні способи та форми здійснення ПЗІ;

O аналізувати проблеми, що виникають як наслідок того чи іншого способу інвестиційного проникнення капіталу на закордонні ринки;

O оцінювати діяльність стратегічних альянсів, ТНК, інших підприємств з іноземними інвестиціями;

O визначати переваги діяльності міжнародних корпорацій, пов'язаних з транснаціоналізацією;

O оцінювати вплив ПЗІ і ТНК на економіку країн-реципієнтів та країн-донорів;

O визначати основні структурні зрушення в сучасному портфельному інвестуванні;

O аналізувати суперечливий вплив фінансової глобалізації на портфельне інвестування, а також на розвиток фінансових ринків у різних країнах.

Сформульовані вище навчальні цілі надають об'єктивну можливість визначати ступінь їх досягнення як при самоконтролі, так і під час зовнішнього контролю засвоєння студентами навчального матеріалу.


Схожі статті
Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - ВИСНОВКИ

Предыдущая | Следующая