Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Clark, E. International Finance [Text] / E. Clark. - L.: Thompson, Second Ed, 2002. - 453 p.

2. Dunning, J. H. The Globalization of Business. The challenge of the 1990s. [Text] / J. H. Dunning. - London and New York: Routledge, 1995. - 485 p.

3. Eiteman, D. K. Multinational Business Finance. Eiteman [Text] / D. K. Eiteman, A. I. Stonehill, M. H. Moffet. - Mass.: Addison-Wesley, 1992. -

340 p.

4. Акопова, Е. А. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] / Е. А. Акопова, О. Н. Воронкова, Н. Н. Гаврило. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 290 с.

5. Амоша, О. І. Світовий паливно-енергетичний комплекс: сучасний стан та тенденції розвитку [Текст] /О. І. Амоша // Економіка промисловості. - 2006. - № 4. - С. 3-16.

6. Балабанов, И. Т. Внешнеэкономические связи [Текст] / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 512 с.

7. Бахрамов, Ю. М. Организация внешнеэкономической деятельности: особенности менеджмента [Текст]: уч. пособ. / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глу-хов. - С. Пб.: Лань, 2001. - 448 с.

8. Буглай, В. Б. Международные экономические отношения [Текст] / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 426 с.

9. Мельник, В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст]: навч. посібник / В. В. Мельник, В. В. Козик. - Т.: Карт-бланш, 2003. - 249 с.

10. Трапезников, В. А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве [Текст] / В. А. Трапезников. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 168 с.

11. Вершинин, А. П. Внешнеэкономическое право: введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] / А. П. Вершинин. - М.: НОРМА, 2001. - 256 с.

12. Вірван Л. А. Фінансова інтеграція сучасного ринку капіталів [Текст] / Л. А. Вірван // Фінанси України. - 2003. - № 12. - С. 118-124.

13. Власов, В. Глобализационное влияние - стратегическая основа развития международной торговли [Текст] / В. Власов // Экономика Украины. - 2007. - № 10 - С. 63-72.

14. Гайдуцький, А. Методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки [Текст] / А. Гайдуцький // Регіональна економіка. - 2004. - № 4 - С. 81-86.

15. Герчикова, И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности [Текст]: уч. пособ. / И. Н. Герчикова. - М.: АО "Консалтбанкир", 2001. - 485 с.

16. Гитман, Л. Дж. Основы инвестирования [Текст]: пер. с англ. / Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк. - М.: Дело, 1999. - 1008 с.

17. Гражевська, Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст] / H. І. Гражевська. - К.: Знання, 2008. - 431 с.

18. Губський, Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі [Текст] / Б. В. Губський. - К.: Наук. думка, 1998. - 150 с.

19. Дахно, 1.1. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., доп. - К.: Центр навч. літ., 2007. - 296 с.

20. Дахно 1.1. Право інтелектуальної власності [Текст]: навч. посіб. / I. І. Дахно. - К.: Либідь, 2003. - 200 с.

21. Де Ковни, К. Стратегия хеджирования [Текст] / К. Де Ковни, К. Так-ки. - М.: Инфра-М, 1996. - 385 с.

22. Дегтярева, О. И. Биржевое дело [Текст]: уч. пособ. / О. И. Дегтярева. - М.: Юнити, 1999. - 679 с.

23. Дегтярева, О. И. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : уч. по-соб. / О. И. Дегтярева, Т. Н. Полянова, С. В. Саркисов. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Дело, 2002. - 424 с.

24. Дідіківський, М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст]: навч. посіб. / М. І. Дідівський. - К.: Знання, 2006. - 463 с.

25. Дроздова, Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб. / Г. М. Дроздова. - К.: ЦУЛ, 2002. - 172 с.

26. Дюмулен, И. И. Новые тенденции в развитии торговли услугами [Текст] / И. И. Дюмулен // Внешнеэкономический бюллетень. - 2001. - № 2. - С. 5-7.

27. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: підр. для вузів / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман: за ред. І. В. Багрової. - К.: Центр навч. літ-ри, 2004. - 580 с.

28. Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Я. С. Карп'як та ін.: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навч. літ-ри, 2004. - 608 с.

29. І. Л., Сазонець. Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст]: навч. посібник / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов., О. М. Сазонець. - К. Центр навч. літ-ри, 2003. - 156 с.

30. Киреев, А. П. Международная экономика [Текст]: в 2-х ч.; Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: учеб. пособ. для вузов / А. П. Киреев. - М., 1997. - 416 с.

31. Кириченко, О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: навч. посіб. / О. А. Кириченко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання Прес, 2002. - 484 с.

32. Клавдиенко, В. П. Мировая торговля энергоносителями [Текст] / В. П. Клавдиенко // Энергия: экономика, техника, экология. - 2006. - № 7. - С. 2-8.

33. Коломацька, С. П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення [Текст] / С. П. Коломацька: навч. посіб. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с.

34. Конина, Н. Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний [Текст]: монография / Н. Ю. Конина. - М.: Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 150 с.

35. Костюнина, Г. М. Международная практика регулирования иностранных инвестиций [Текст]: учеб. пособие / Г. М. Костюнина. - М., 2001. - 128 с.

36. Крилова, Н. В. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посіб. / Н. В. Кри-лова. - К.: Знання, 2008. - 365 с.

37. Кудрявцева, И. С. Международная торговля услугами [Текст]: учеб. пособие / И. С. Кудрявцева. - М.: ИРГТУ, 2000. - 250 с.

38. Кулик, М. М. Енергоємність валового внутрішнього продукту [Текст] / М. М. Кулик. - К.: Знання, 2007. - 350 с.

39. Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст]: навч. посіб. / Т. В. Майорова. - К.: ЦУЛ, 2003. - 376 с.

40. Макогон, Ю. Стратегия выхода экономики из кризиса [Текст] / Ю. Макогон // Економіст. - 2009. - № 6. - С. 28-32.

41. Макогон, Ю. В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування [Текст]: підручник / Ю. В. Макогон. - Донецьк: Альфа-Прес, 2004. - 344 с.

42. Черкасов, В. Е. Международные инвестиции [Текст]: учеб. пособие / B. Е. Черкасов. - М.: Дело, 2003. - 287 с.

43. Международный менеджмент: организация и стратегия. Современные технологии. Корпоративная культура [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" / под ред. С. Э. Пивоварова и др. - С. Пб.: Питер, 2000. - 623 с.

44. Михеев, С. А. Международное экономическое право [Текст]: ученик / C. А. Михеев. - Х.: Одиссей, 2006. - 320 с.

45. Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст]: підручник / Д. Г. Лу-к'яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін.: за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук'яненка. - К.: КНЕУ, 2003. - 387 с.

46. Міжнародна торгівля [Текст] / А. П. Рум'янцев, А. І. Башинська, І. М. Корнілова, Ю. В. Коваленко: навч. посіб. - К.: Центр навч. літ-ри., 2004. - 376 с.

47. Олефір, В. Перспективи світової економіки: огляд прогнозів [Текст] / В. Олефір // Економіст - 2009. - № 6. - С. 33-35.

48. Пазуха, М. Л. Зовнішньоекономічна діяльність: загальні положення [Текст]: навч.-метод. посіб. / М. Л. Пазуха. - К.: Центр навч. літ-ри, 2008. - 230 с.

49. Панфилова, Т. Украина в глобальной торговой и инвестиционной среде [Текст] / Т. Панфилова // Экономика Украины. - 2008. - № 10. - С. 75-84.

50. Плавич, В. П. Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства [Текст] / В. П. Плавич. - К.: Інститут держави і права НАН України, 2002. - 144 с.

51. Поєдинок, В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: навч. посіб. / В. В. Поєдинок. - К.: Хрінком Інтер, 2006. - 288 с.

52. Покровская В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб. / В. В. Покровская. - М.: Юристь, 2002. - 456 с.

53. Портер М. Международная конкуренция [Текст]: пер. с англ. / М. Портер. - М.: Международные отношения, 1993. - 250 с.

54. Право інтелектуальної власності: акад. курс [Текст]: підр. для студ. вузів / О. А. Підопригора, О. Б. Бутник-Сіверський та ін.; за ред. О. А. Підо-пригори, О. Д. Святоцького. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2004. - 672 с.

55. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: Теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст]: підр. / Є. В. Савельєв. - Т.: Економічна думка, 2002. - 305 с.

56. Світова економіка [Текст]: підруч. / А. С. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000 - 205 с.

57. Світовий ринок товарів та послуг: у 2-х ч. [Текст] / А. А. Мазаракі, Є. М. Воронова, В. В. Юхименко та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - Х.: Ранок, 2008. - 240 с.

58. Спиридонов, И. А. Мировая экономика [Текст]: учеб. пособ. / И. А. Спиридонов. - М.: ИНФРА, 2001. - 210 с.

59. Тяпышев, О. Особенности развития мировой торговли на современном этапе [Текст] / О. Тяпышев // Внешнеэкономический бюллетень. - 2002. - № 12. - С. 35 - 48; 2003. - № 1. - С. 30-33.

60. Управління зовнішньоекономічною діяльністю [Текст]: за ред. Кре-дисова А. Г.: перекл. з рос. - К.: - 1999. - 448 с.

61. Фединяк, Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях) [Текст]: навч. посіб. / Г. С. Фединяк. - К.: Атака, 2000. - 336 с.

62. Філіпенко, А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність [Текст] / А. С. Філіпенко. - К.: Знання, 2007. - 670 с.

63. Фомичев, В. И. Международная торговля [Текст]: учеб. / В. И. Фоми-чев. - М.: Инфра-М, 2004. - 260 с.

64. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Текст]: пер. с англ. / У. Ф. Шарп., Г. Дж. Александер, Д. В. Бэйли. - М.: Инфра-М, 1997. - 980 с.


Схожі статті
Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Предыдущая |