Історія економічних вчень - Золотих І. Б. - Теорія вартості (цінності)

1. Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII - на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. Сея

Книга А. Сміта "Дослідження природи і причин багатства народів" представила економічну науку як цілісну, логічну систему і надихнула подальші покоління учених до пошуку нових ідей і теоретичних рішень. Жодному з послідовників не вдалося, як А. Сміту, охопити весь спектр економічних проблем, кожен з них досліджував який-небудь напрям. Серед них були такі вчені як: Ж.-Б. Сей, Т. Мальтус, Н. Сеніор, Ф. Бастіа та ін.

Незважаючи на те, що вчення Сміта було всеосяжне, воно все ж таки залишалося теорією минулого сторіччя (мануфактурного періоду економіки). З урахуванням нових змін і явищ необхідно було доопрацьовувати і уточнювати теорії А. Сміта.

Господарська практика поставила перед наукою нові проблеми, такі як: кризи перевиробництва, несправедливий розподіл суспільного продукту, експлуатація, соціальна нерівність, безробіття і т. д.

Жан-Батист Сей (1767-1832) - прихильник ідей А. Сміта, представник французької політекономії, народився в Ліоні, в сім'ї купця. Дістав грунтовну освіту. Проте йому рано довелося почати службу в торговельній конторі.

Сей прийняв ідеї революції, долучився до якобінців, вступив волонтером в революційну армію. Через два роки він залишив армію, щоб повернутися до Парижа, де став редактором досить солідного журналу. Незалежність і неординарність позиції Сея, критична оцінка діяльності уряду допомогли зробити кар'єру.

Він отримав посаду члена трибуналу в комітеті фінансів. В цей же час Сей вже працював над великим твором, який вийшов в 1803 році під назвою "Трактат політичної економії або простий виклад способу, яким утворюються, розподіляються і споживаються багатства" (1803). Ця книга так і залишилася головним його твором.

У 1820-1828 рр. Сей видав "Повний курс практичної політичної економії". У ній він спробував показати взаємозв'язок між економічною теорією, що базується на принципах економічного лібералізму, і практикою.

Принципи методології

Ж.-Б. Сей, як і інші класики, конструював політекономію за зразком точних наук, наприклад, яку фізиці. У методологічному плані це означає визнання законів, категорій і теорій, що мають універсальне і першорядне значення. Призначення політекономії - пізнання законів, що управляють "економією людських суспільств", знання істинної природи багатства, труднощів, які доводиться долати для їх набуття, розподіл багатства в суспільстві і його користування.

Теорія вартості (цінності)

Сей був прихильником теорії корисності. На його думку, корисність товару є мірою його цінності, яка є справжнім багатством.

У своїй концепції вартості (цінності) Сей абсолютно відійшов від трудової теорії вартості. Вартість визначається такими факторами, як: корисність товару, витрати виробництва, попит і пропозиція. Особливий акцент він робить на корисності товару, оскільки вона створюється в процесі виробництва і повідомляє предметам цінність (вартість).

Наступний фактор цінності - витрати виробництва. Під впливом конкуренції продавців ціни знижуються до рівня витрат, а витрати складаються з оплати за послуги капіталу, праці і землі, тобто заробітної платні, (прибутку) відсотка і ренти.

Цінність (вартість), вважав Сей, завжди знаходиться в прямій залежності від попиту на товар і в зворотній - від пропонованого, таким чином, цінність формується під впливом попиту і пропозиції. У створенні вартості (цінності) беруть участь три фактори виробництва: праця, капітал, земля.

Теорія трьох факторів виробництва (теорія розподілу доходів)

Три фактори, які беруть участь у виробництві товару і становлять три основні виду доходів. Кожен фактор надає певну послугу при створенні вартості. Створена трьома факторами вартість розпадається на такі доходи:

1) заробітну плату (плата за послугу праці);

2) відсоток або прибуток (плата за послугу капіталу);

3) ренту (плата за послугу землі).

Закон Сея (теорія відтворення)

Сей вважав, що кризи надвиробництва в ринковому господарстві неможливі або мають тимчасовий характер. Попит породжує відповідну пропозицію, тобто попит завжди буде дорівнювати пропозиції. Аргументування таке: вартість створених товарів після реалізації виражається сукупними доходами, на які купуються інші товари. Обмін продукту на продукт автоматично призводить до рівноваги між купівлею і продажем.

Закон Сея правильний в тому випадку, якщо гроші виконують пасивну роль. Сей не враховує важливу функцію грошей - накопичення (збереження вартості). Люди з різних причин (обережність, спекуляція) частину своїх доходів вважають за краще зберігати і тому частина створеного суспільством продукту не знаходить своїх покупців, це в свою чергу призводить до проблеми збуту або надвиробництва. Загальні кризи надвиробництва, що періодично повторюються з 1825 року, по суті, спростовують цей закон, оскільки кризи охоплювали всі галузі економіки.

Оцінюючи праці Сея, Маркс назвав його політекономію вульгарною, апологетичною, такою, що виправдовує капіталістичний експлуататорський лад. Але якщо утопічний соціалізм, а потім і марксизм "витягнули" із учення Сміта, перш за все, положення про експлуатацію робочого класу капіталістами і землевласниками, то Сей витягнув із учення А. Сміта положення про взаємозв'язок і взаємообумовленість праці, капіталу і землі як основних факторів суспільного виробництва і створення вартості суспільного продукту.Схожі статті
Історія економічних вчень - Золотих І. Б. - Теорія вартості (цінності)

Предыдущая | Следующая