Фінансове право - Мацелик М. О. - Державна контрольно-ревізійна служба

Здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах та організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігає їм у подальшому.

Органи ДКРС України у сфері додержання бюджетного законодавства здійснюють контроль за: цільовим та ефективним використанням коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів; цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів, одержаних під гарантію КМУ; порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів, кошторисів.

Для вдосконалення фінансового контролю ДКРС щомісяця надає Верховній Раді України та МФУ узагальнені результати звітів про проведені перевірки.

Підрозділи Державної контрольно-ревізійної служби у межах установлених повноважень мають право:

1) ревізувати і перевіряти у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах та організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

2) безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження і з'ясування питань, пов'язаних із ревізією або перевіркою;

3) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ та організацій;

4) вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються або перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, за необхідності опечатувати каси та касові приміщення, склади, архіви тощо;

5) інші.

Державна податкова служба України.

У сфері мобілізації фінансових ресурсів і формування дохідної частини бюджетної системи України визначальне місце займають органи ДПСУ. Безпосередньо організацію податкової роботи та здійснення фінансового контролю покладено на первинну ланку ДПС - податкові інспекції. ДПІ у районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують такі функції:

1) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;

2) забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність їх надходження, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

3) контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, перевіряють достовірність документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування й обчислення податків, інших платежів;

4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків зі споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

5) ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності під час здійснення операцій із давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;

6) інші.

Податкові органи уповноважені розглядати звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій. Для забезпечення всеохопного і постійного фінансового контролю податкові органи подають у встановлені законодавством строки відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіти про надходження податків та інших обов'язкових платежів.

Відповідні підрозділи податкової міліції в межах установлених законодавством повноважень розшукують платників, які ухиляються від оподаткування, а також порушують справи про вчинені злочини у сфері оподаткування.

Для проведення перевірки працівники податкових органів, у т. ч. податкової міліції, повинні мати службові посвідчення та посвідчення на перевірку. Посвідчення на перевірку має оформлятися на кожного працівника, який бере участь в оперативних перевірках суб'єктів підприємницької діяльності. Посвідчення є дійсним на зазначений у ньому час. Кожне посвідчення на перевірку друкується на бланку Державної податкової адміністрації і має бути зареєстроване в журналі обліку видачі посвідчень на перевірку. Порядок ведення журналу визначається головою відповідної державної податкової адміністрації. Працівники без належно оформленого посвідчення на перевірку не мають права перевіряти суб'єкти підприємницької діяльності.

Порядок проведення перевірок аналогічний з організацією діяльності контрольно-ревізійної служби.

Державна пробірна палата України - спеціальний орган державного фінансового контролю, якому підпорядковані державні міжобласні інспекції та постійні контролери на підприємствах із виробництва дорогоцінних металів та обробки алмазів, їх завданням є здійснення контролю за випробуванням і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виконання з ними операцій. Пробірному наглядові підлягають усі суб'єкти підприємництва незалежно від форм власності, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють вищезазначені види діяльності. Органи пробірного нагляду здійснюють випробування, контрольний аналіз і клеймування ювелірних та інших побутових виробів із дорогоцінних металів як вироблених в Україні, так і ввезених з-за кордону для продажу; роблять арбітражний контрольний аналіз для визначення вмісту дорогоцінних металів, реєструють суб'єкти, що здійснюють операції з дорогоцінними металами та виконують інші функції.

Державний митний комітет України (Держмитком) у сфері митно-фінансового регулювання є основним органом фінансового регулювання - центральний орган державної виконавчої влади, підвідомчий КМУ. Комітет організовує здійснення митної політики, забезпечує ефективне функціонування митної системи, у межах своїх повноважень організовує та контролює виконання актів законодавства України про митну справу.

Держмитком виконує такі завдання:

1) визначає і здійснює економічні та організаційні заходи щодо реалізації митної політики;

2) проводить роботу з удосконалення контролю за додержанням законодавства України про митну справу;

3) забезпечує використання засобів митно-тарифного і поза-тарифного регулювання під час переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України;

4) здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

5) розробляє і подає КМУ проекти програм розвитку та вдосконалення інфраструктури митних органів, соціального захисту їх працівників, забезпечення митних органів транспортом, технікою, спеціальними засобами та іншими матеріальними ресурсами, бере участь у підготовці відповідних державних комплексних програм;

6) забезпечує своєчасне і повне внесення до Державного бюджету України мита, а також коштів, що надходять від діяльності митних органів і підлягають зарахуванню до Державного бюджету України;

7) сприяє розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, у т. ч. шляхом розширення мережі митниць і раціонального їх розміщення, тощо.Схожі статті
Фінансове право - Мацелик М. О. - Державна контрольно-ревізійна служба

Предыдущая | Следующая