Фінанси підприємств - Шило В. П. - Змістовий модуль 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Основні питання:

2.1. Сутність грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків.

2.2. Рахунки підприємств.

2.3. Характеристика форм безготівкових розрахунків.

2.4. Економічна відповідальність за несвоєчасність здійснення розрахунків"

Основні терміни І Поняття:

Грошові кошти, грошові потоки, платіжне доручення акредитив, акцепт, бенефіціар, інкасо, вексель, тратта, аваль.

2.1. Сутність грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків

Діяльність підприємства пов 'язана з різного роду розрахунками і платежами. Загальна грошова маса на підприємстві може бути розділена на активні гроші, тобто ті, котрі в кожний момент часу беруть участь в обороті і пасивні, ufo є потенційним платіж чим засобом. Активний грошовий обіг на підприємстві мас дві основні форми: наявну і безготівкову, що дозволяє ефективно регулювати грошову масу підприємства. Грошовий оборот - це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. Грошовий обіг підприємства покликаний забезпечувати процеси виробництва і реалізації продукції, виконання фінансових зобов'язань, спільну діяльність підприємств.

Виконання більшості господарських операцій суб'єктів господарювання пов'язане з грошовими розрахунками. Дані про обсяги грошових розрахунків підприємства за звітний період містить "Звіт про рух грошових коштів". Його зміст, форму і загальні вимоги визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку "Звіт про рух грошових коштів", від 31.03.1999 р. Указом № 87 Міністерства Фінансів України. Підставою для здійснення грошових розрахунків є наданням спеціальних облікових документів: рахунків, договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів і ін.

Грошовий обіг підприємства пов 'язаний з такими напрямками:

O забезпечення процесу виробництва;

O реалізація продукції;

O сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;

O забезпечення спільної діяльності підприємств;

O одержання кредитів, їхнє погашення і сплата відсотків, рис. 2.1.

принципи організації грошових розрахунків

Рис. 2.1. Принципи організації грошових розрахунків

Суть безготівкових розрахунків полягає в тому, що платежі здійснюються шляхом списання коштів з банківського рахунка платника на банківський рахунок одержувача, тобто проведенням відповідних записів на банківських рахунках учасників розрахунків. Підставою для здійснення безготівкових розрахунків є подання до банку спеціальних розрахункових документів (платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, реєстру документів за акредитивом, реєстру чеків тощо) на паперових носіях, або в електронному вигляді, використовуючи програмно-технічний комплекс "Клієнт-Банк".

Безготівкові грошові розрахунки класифікують на підставі таких основних ознак:

За видами господарських операцій:

- грошові розрахунки за товарними операціями;

- грошові розрахунки за нетоварними операціями.

За місцем розташування банківських установ, що обслуговують розрахунки:

- місцеві;

- міжміські;

- міжнародні.

За фактом здійснення оплати:

- попередня чи авансова оплата продукції, товарів, робіт, послуг;

- оплата після реалізації продукції. За умовою оплати договорів:

- акцептна форма оплати;

- безакцентна форма розрахунків. За джерелами фінансування:

- грошові розрахунки власними засобами підприємства;

- грошові розрахунки за рахунок кредитів і інших позикових засобів;

- грошові розрахунки за кошти клієнта.

2.2. Рахунки підприємств Банківські рахунки та порядок їх відкриття

Суб'єкти підприємницької діяльності відкривають рахунки в банках з метою заощадження коштів і здійснення банківських операцій за власним вибором. Порядок відкриття банківських рахунків регулюється Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валютах, яку затверджено постановою Правління НБУ. Підприємство може відкрити один і більше поточних рахунків у національній і інших валютах, (додаток Г).

Для відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

> Заяву встановленого зразка на відкриття рахунка, підписану керівником і гол. бухгалтером підприємства, додаток В;

> Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально;

^ Документ про створення підприємства (наказ, рішення, постанова) у формі копії, засвідченої нотаріально;

> Копію статуту підприємства (положення), засвідчену нотаріально;

> Довідки про реєстрацію підприємства у Пенсійному фонді, ДПА, органах статистики, органах соціального страхування, ( додаток А, Б);

> Картку із взірцями підписів посадових осіб, що мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та розрахункові документи, засвідчену нотаріусом.

Відкриваючи рахунок підприємству, банк протягом трьох днів повідомляє про це податковий орган за місцем реєстрації підприємства. Операції на рахунку здійснюються після того, як отримано повідомлення з податкового органу про взяття рахунка на облік.

Про відкриття 2-го, 3-го і наступних поточних рахунків у національній валюті власник рахунка протягом трьох днів з дня його відкриття повідомляє ДПА.

Види банківських рахунків у національній валюті:

- поточні рахунки - відкриваються для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій;

- бюджетні рахунки- відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджетів для цільового їх використання;

- кредитні рахунки - відкриваються в установі банку, котра має право видавати кредити (ці рахунки призначено для обліку кредитів, наданих способом оплати розрахункових документів, чи переказу коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної умови);

- депозитні рахунки - відкриваються власником рахунка Й установою банку на визначений строк.

Види банківських рахунків в іноземній валюті:

- поточний рахунок - відкривається підприємству для проведення розрахунків у безготівковій формі при здійсненні поточних операцій;

- розподільний рахунок - відкривається для попереднього зарахування коштів та подальшого їх розподілу за призначенням;

- кредитний рахунок - відкривається уповноваженим банком на договірній основі юридичним особам (резидентам і нерезидентам);

- депозитні рахунки(вкладні)) рис. 2.2.

види та призначення рахунків, які відкриваються суб'єктам господарювання в установах банків

Рис. 2.2. Види та призначення рахунків, які відкриваються суб'єктам господарювання в установах банківСхожі статті
Фінанси підприємств - Шило В. П. - Змістовий модуль 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Предыдущая | Следующая