Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Загальне оцінювання динаміки показників прибутку

13.1. Аналіз фінансових результатів
Значення, завдання і відбір інформації для аналізу.

Функціонування підприємства, незалежно від виду його діяльності й форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю приносити достатній обсяг прибутку.

Прибуток - це кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність його роботи. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим фактором стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства. Саме цей показник створює фінансову основу для розширення діяльності, задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. Податок на прибуток стає також головним джерелом формування надходжень до бюджету (державного, місцевого). За рахунок прибутку погашають боргові зобов'язання підприємства перед банком та інвесторами. Отже, прибуток є головним узагальненим показником у системі оцінювальних показників ефективності виробничої, комерційної і фінансової діяльності підприємства. Сума прибутку, яку одержує підприємство, зумовлена обсягом реалізації продукції, и якістю і конкурентоспроможністю на внутрішньому і зовнішньому ринках, асортиментом, рівнем витрат та інфляційних процесів, що супроводжують становлення ринкових відносин.

Система показників фінансових результатів містить не лише абсолютні, а й відносні показники ефективності господарювання. До них належать показники рентабельності. Розраховують й аналізують загальну рентабельність роботи підприємства, рентабельність продукції і низку інших показників. Чим вищий рівень рентабельності, тим вища ефективність господарювання підприємств як самостійних товаровиробників.

Отже, головними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:

- оцінювання динаміки абсолютних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності):

- визначення спрямованості й величини впливу окремих факторів на суму прибутку та рівень рентабельності;

- виявлення й оцінювання можливих резервів зростання прибутку і рентабельності;

- аналіз порогу прибутку.

Узагальнена інформація для аналізу фінансових результатів подана у формі 2 для річної і квартальної бухгалтерської звітності "Звіт про фінансові результати", у формі 1 для річної та періодичної бухгалтерської звітності "Баланс", у формі 5 для річної та квартальної бухгалтерської звітності "Примітки до балансу".

Загальне оцінювання динаміки показників прибутку.

Методологічною основою аналізу фінансових результатів в умовах ринкових відносин є прийнята для всіх підприємств, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, модель їх формування і використання.

Розпочинаючи аналіз фінансових результатів, варто окремо розглядати прибуток (збиток) звітного періоду, прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування і чистий прибуток підприємства. Прибуток (збиток) звітного періоду - це алгебраїчна сума отриманих результатів від основної діяльності плюс фінансові й інші доходи (прибутки) і мінус фінансові та інші витрати (збитки). Насамперед аналізують динаміку показників прибутку. Інформація, що утримується у звітній формі 2, дає змогу проаналізувати фінансові результати, отримані від усіх видів діяльності підприємства, визначити структуру прибутку.

Дані для оцінювання динаміки прибутку і її складових наведені в умовному прикладі (табл. 13.1).

Таблиця 13.1. Динаміка показників прибутку

Показник

Фактично

Відхилення (+, -)

Прогноз звітного періоду

За звітний рік, тис. грн.

За минулий

Від прогнозу

Від минулого року

Рік, тис. грн.

Сума, тис. грн.

У %

Сума, тис. гри

У %

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7250

9170

8540

1920

26,5

630

7,4

2. Валовий прибуток

250

1090

970

840

336,0

120

12,4

3. Фінансовий результат (прибуток) від операційної діяльності

7500

9810

8920

2310

30,8

890

10,0

4. Інші доходи

-

510

630

510

-

-120

-19,0

5. Інші витрати

-

150

200

150

-

-50

-25,0

6. Фінансовий результат (прибуток) від звичайної діяльності до оподаткування

7500

10170

9350

2670

35,6

820

8,1

Горизонтальний аналіз абсолютних показників, наведених у таблиці, свідчить, що підприємство у звітному році досягло високих фінансових результатів у господарській діяльності порівняно з фактичними даними минулого року. Понад прогноз було отримано 2670 тис. грн. прибутку, що становило 35,6% від його прогнозної величини (2670 : 7500 ž 100). Порівняно з минулим роком приріст прибутку становив 820 тис. грн., або (820:10 170 100) = 8,1%.

Аналіз структури прибутку звітного року (вертикальний аналіз) дає змогу визначити, що основну частину прибутку становить чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг: 90,17% у звітному (9170 : 10 170 ž 100) і 91,3% у минулому році (8540 : 9350 ž 100). Незважаючи на зниження величину прибутку від основної діяльності, порівняно з минулим роком на 1,13 пункту (90,17 - 91,3), її приріст в абсолютній сумі становив 630 тис. грн., або 7,4%, а порівняно з прогнозом - 1920 тис. грн., або 26,5%.

Фінансовий результат, отриманий від позареалізаційної діяльності, дав змогу збільшити прибуток звітного року порівняно з прогнозом на 360 тис. грн. (510 - 150), або на 4,8% (360 : 7500 ž 100).

Порівняно з минулим роком у результаті позареалізаційних операцій прибуток звітного року зменшився на 70 тис. грн. (-120 - [-50]), або на 0,7% (70 : 9350 ž 100).

Результати аналізу динаміки, що складається з прибутку звітного року, засвідчив, що із загальної суми надпланового приросту прибутку в сумі 2670 тис. грн. було отримано 1920 тис. грн., або 71,9%, за рахунок приросту виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто від основної діяльності.Схожі статті
Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Загальне оцінювання динаміки показників прибутку

Предыдущая | Следующая