Економічна безпека - Користін О. Є. - БІБЛІОГРАФІЯ

1. Абалкин А. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопр. экономики. - 1994. - № 12. - С. 4-13.

2. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина): Підручник // Ю. І. Римаренко, Є. М. Мосіев, В. І. Олефір. - К.: КНТ, 2008. - 816 с.

3. Акименко В. П. Правоохранительная деятельность общественности. - М.: ИНИОН, 1991. - 127 с.

4. Актуальные проблемы национальной безопасности России на современном этапе // Аналит. вестн. - 2000. - № 5 (117). - 74 с.

5. Алаев Е. Б. Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983.- 350 с.

6. Александров I. О., Половян О. В. Кластеризація територіальних утворень України за рівнем економічної безпеки // Економічна кібернетика. - 2000. - № 5-6. - С. 40-47.

7. Амитан В. Н., Маковская Е. А. Финансовая безопасность: основные угрозы и пороговые значения индикаторов // Менеджер. - 2001. - № 2 (14). - С. 58-64.

8. Андрійчук В. Г., Власюк О. С., Мокій А. /., Титаренко В. П. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека. - К.: НІСД, 1996. - 148 с.

9. Архипов А, Городецкий А, Михайлов С. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы их обеспечения // Вопр. экономики. - 1994. - №12. - С. 34-44.

10. Афонцев С. И. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу // Мировая экономика и между нар. отношения. - 2002. - № 10. - С. 30-39.

11. Балабанов Г. В., Гільберг Т. Г. Методичні засади стратегічного планування регіонального розвитку (суспільно-географічний аспект) // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні". - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. - С. 14-20.

12. Балакін Р. Л. Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство. - К.: Наук, світ, 1992. - 46 с.

13. Бандур С. І. Радикальне реформування економіки і актуальні проблеми зайнятості населення // Зайнятість та ринок праці: Міжвідом. наук. зб. - К.: РВПС України НАН України, 1998. - Вип. 5. - С. 3-9.

14. Бандур С. І., Заяць Т. А., Терон І. В. Сучасна регіональна соціальне економічна політика держави: теорія, методологія, практика. - К.: РВПб України НАН України. - ТОВ "Принт-експрес", 2002. - 250 с.

15. Бандурка А. Н. Судебные и правоохранительные органы Украины. - X., 1999. - С. 6-9.

16. Бараненко Б. І., Сідюков В. О. Удосконалення оперативної розробк об'єктів ОРД оперативними підрозділами органів внутрішніх справ (методе логічні, правові, організаційно-тактичні проблеми) // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. Спеціальний випуск № 1 у двох частинах. 4.1. - Луганськ 2007. - 220 с.

17. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. - К.: КНТ, 2008. - 348 с.

18. Барановський О. І. Фінансова безпека: Монографія. - К.: Фенікс 1999.- 338 с.

19. Бевтенко Т. А. Прибутковий податок з громадян. Досвід розвинути країн // Фінанси України. - 1997. - № 10. - С. 97-99.

20. Безпека економічних трансформацій: 36. матеріалів "круглого столу" / За ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД: Альтерпрес, 2000. - 386 с.

21. Белорус О. Г., Лукьяненко Д. Г. и др. Глобальные трансформации стратегия развития. - К.: Орияне, 2000. - 424 с.

22. Беляков А. Еще раз о природе инфляции // Экономист. - 1995. -№ 3. - С. 59-67.

23. Беристайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика интерпретация. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 350 с.

24. Берлач А. І. Безпека бізнесу: Навч. посіб. - К.: Університет "Україна", 2007. - 280с.

25. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП "ИТЕМ ЛТД" 1995. - 448 с.

26. Бланк И. А. Стратегия и практика управления финансами. - К.: М "ИТЕМ ЛТД", 1996. - 250 с.

27. Блинов Н., Кокарев М" Крашенинников В. Об обеспечен" экономической безопасности России // Экономист. - 1996. - № 4. - С. 47-5

28. Блищенко И., Дориа Ж. Экономический суверенитет государств Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2001. - 150 с.

29. Бобух I. М. Спеціальні вільні економічні зони в Україні: теорія практика. - К.: Наук, думка, 2004. - 253 с.

30. Богачева О. В. Бюджетная политика: проблемы России и мирове опыт // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1994. - № 4. С.109-120.

31. Богомолов В. А. Экономическая безопасность: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / B. А. Богомолов. - М.: Юнити-Дана, 2006. - 303 с.

32. Бодрук О. Національні інтереси // Політика і час. - 2001. - № 12. - C. 52-62.

33. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. - 2003. - № 4. - С. 18- 21.

34. Бондаренко І. Правоохоронні органи України та їх функції // Право України. - № 7. - 2005. - С. 35.

35. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. -311с.

36. Борисевич В. И., Гейзлер П. С., Фатеев В. С. и др. Экономика региона. - М.: БГЭУ, 2002. - 432 с.

37. Борисенко Е. Я. Продовольственная безопасность России: проблемы и перспективы / Науч. ред. В. С. Балабанов. - М.: ОАО "Изд-во "Экономика"", 1997. -349 с.

38. Бранд М., Шаповал С. Бізнес в Україні та за її межами. - К.: Просвіта, 1997. - 368 с.

39. Бубенко П. Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку: Монографія. - X.: НТУ "ХПІ", 2002. - 316 с.

40. Буздуган Ю. Економіка України: ринкові перетворення чи відтворення адміністративно-командної економіки? // Голос України. - 1995. - 21 берез.

41. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст: Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 682 с.

42. Бурковський І., Сіденко В. Вплив розширення ЄС на Україну в торговельно-економічній сфері // Зовн. торгівля. - 2001. - № 3-4.

43. Бурцев В. Основные условия государственной финансовой безопасности // Экономист. - 2001. - № 9. - С. 71-72.

44. Бухвальд Е., Гловацкая Н., Лазуренко С. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели // Вопр. экономики. - 1994. - № 12. - С. 25-35.

45. Варналій З. С. Дерегулювання підприємницької діяльності як протидіючий чинник тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнар. відносин: 36. наук, праць. - К.: ВПЦ "Київськийун-т", Ін-т міжнар. відносин. - 2001. - Вип. 26. - С. 331-335.

46. Василенко В., Кратт О. Спеціальний режим інвестування як інструмент перехідного періоду // Економіст. - 2001. - № 6. - С. 48-51.

47. Василик О. Проблема вдосконалення бюджетної системи України // Банківська справа. - 1998. - № 3. - С. 44-49.

48. Василюк В. Я., Климчик С. О. Інформаційна безпека держави: Курс лекцій. - К.: КНТ; Видавничий дім "Скіф", 2008. - 136 с.

49. Вахненко Т. Моделювання впливу внутрішньодержавних позик н економічну ситуацію в Україні 11 Економіст. - 1998. - № 11. - С. 26-41.

50. Ведута Е. Н. Экономическая безопасность Российской Федерации. - М.: Изд-во Гос. Думы, 1997. - 300 с.

51. Великий А. П. Про один підхід до дослідження економічної безпеки т деякі результати його практичного застосування. - К.: Лотос, 1997. - 24 с.

52. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: Учеб. для вузов. - СПб. Питер, 2007. - 384 е.: ил. - (Сер. "Учебник для вузов").

53. Визир А. М. Борьба с коррупцией в Украине требует нового системно-комплексного подхода // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. - Луганськ Луган. держ. ун-т внутр. справ. - 2007. - № 2. - Ч. 1. - С. 45-48.

54. Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 10. - С. 85.

55. Власюк О. С. Загрози економічній безпеці України // Актуальні проблеми міжнар. відносин. - К.: ВПЦ "Київський ун-т", Ін-т міжнар. відне син. - 2001. - Вип. 26. - С. 210-212.

56. Влияние энергетического фактора на экономическую безопасность регионов Российской Федерации: Науч. изд. / В. Г. Благодатски" Л. Л. Богатырев, В. В. Бушуев и др.; Отв. ред. А. И. Татаркин. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1998. - 288 с.

57. Волков В. И. и др. Национальная экономика России: потенциаль. комплексы, экономическая безопасность / Общ. ред. В. И. Лисова; Федер. служба налоговой полиции РФ; Акад. налоговой полиции. - М.: ОАО "НП' "Экономика"", 2000. - 477с.

58. Гаврилюк О. В., Сіденко С. В., Арага у Б. С. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій. - К.: Ін-т світової економіки та міжнар. віднесин НАН України, 1995. - 122 с.

59. Гамалій Д. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України / Вісн. НБУ. - 1998. - № 12. - С. 51-54.

60. Гареев М. О национальной безопасности России // Обозреватель. - 1993. - № 22 (26). - С. 94-98.

61. Геєць В. М. Економіка України: моделі реформування, зміна струї тури та прогноз розвитку. - К., 1999. - 254 с.

62. Геєць В. М. Економічні реформи в Україні: моделі, реалії та уроки / Банківська справа. - 1996. - № 4. - С. 26-34.

63. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання. - К.: Ін-т економічного прогнозування, 2000. - 344 с.

64. Герасименко С. С. Статистика: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998. - 468 с.

65. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. - К КНЕУ, 2001. - 733 с.

66. Годин Ю. Ф. Россия и Белоруссия на пути к единению. Проблемы экономической безопасности союзного государства. - М.: Междунар. отношения, 2001. - 304 с.

67. Голиков А. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1996. - 320 с.

68. Гончарова В. О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави. - X.: ХНУ, 2001. - 195 с.

69. Горбулін В. П. Економічний розвиток та національна безпека // Стратегічна панорама. - 1999. - № 3. - С. 85.

70. Городецкий А Вопросы безопасности экономики России // Экономист. - 1995. - № 10. - С. 44-50.

71. Горська О. В. Макроекономічна кон'юнктура в Україні у 2002 році // Матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України". - К.: ВГЛ "Обрії", 2004. - С. 51.

72. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации: Основные положения: Утв. Указом Президента Российской Федерации от 29 апр. 1996 г. № 608 // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 18. - Ст. 2117.

73. Грицай О. В., Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и периферия в региональном развитии. - М.: Наука, 1991. - 168 с.

74. Грищенко А. Угрозы для Украины носят преимущественно внутренний характер // Наша газета. - 2002. - № 26. - С. 3.

75. Грунин О., Грунин С. Экономическая безопасность организации. - СПб.: Питер, 2002. - 160 с.

76. Губський Б. В. Внутрішні та зовнішні фактори економічної безпеки України // Стратегічна панорама. - 2000. - № 1-2. - С. 77-78.

77. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: Монографія. - К.: Укрархбудінформ, 2001. - 121с.

78. Гусаков М. А., Максимов В. В., Румянцев А. А. Методология исследования проблем научной и инновационной деятельности в регионе. - СПб., 1996. - 112 с.

79. Гусаков В. Г. Продовольственная безопасность. Стратегия, проблемы, решения // Белорус, экон. журн. - 2000. - № 2. - С. 11-20.

80. Гусев В. С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов: Учебник. - СПб.: Очарованный странник, 2001. - 256 с.

81. Гусева К. И. Ранжирование субъектов Российской Федерации по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопр. экономики. - 1996. - № 6. - С. 90-99.

82. Гуценко К. Ф. Ковалев М. А. Правоохранительные органы. - М.: Зерцало, 1999. - 370 с.

83. Давыдова Н. Приглашение в технопарк 11 Евразия. - 1997. - № 6. - С. 14-17.

84. Данилишин Б. М. та ін. Інвестиційний клімат в Україні: фактори регіональних ризиків. - К.: РВПС України НАН України, 1999. - 192 с.

85. Данилишин Б. М. Ковтун В. В., Степаненко А. В. Наукові основі прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки. - К.: Лекс Дім 2004. - 552 с.

86. Данилишин Б. М., Шостак Л. Б. Благосостояние нации: эволюция парадигмы развития. - К.: ЗАТ "Нічлава", 2002. - 355 с.

87. Данько Г. П., Окрут З. М. Свободные экономические зоны в западном хозяйстве. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 198 с.

88. Дарнопих Г. Ю. Елементи системи національної економічної безпеки // Праці Всеукр. конф. "Економічна безпека: проблеми і стратегія забезпечення в Україні". - X.: ХІМБ, 1998. - С. 9-17.

89. Декларація "Про державний суверенітет України" від 16 лип. 1990р № 55-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 31. - Ст. 429

90. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України) / За ред. д-ра екон. наук Б. Є. Кваснюка. - К.: Ін-т економічного прогнозування, 2001. - 88 с

91. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. -336 с.

92. Дикань В. Про створення фінансово-промислових груп в Україні / Економіка України. - 1995. - № 11. - С. 33-38.

93. Долішній М., Побурко Я., Карпов В. Про рівномірність економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка. - 2002. - № 2. С. 7-17.

94. Долішній М. І. Глобальні детермінанти регіонального розвитку і регіональної політики // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. - Вип. 23. - Львів, 2001. - С. 13-28.

95. Долішній М. І., Беленький П. Ю., Бідак В. Я. Регіональна політика, методологія, методи, практика. - Львів: Ін-т регіональних досліджень Н/ України, 2001. - 719 с.

96. Долішній М. І., Злупко С. М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти // Регіональна економіка. - 1997. - № 3. - С. 28-35.

97. Долішній М. І., Караванський О. І. Наукові основи й механізми і реалізації регіональної економічної політики України // Регіональна економіка. - 1998. - № 3. - С. 110-113.

98. Дорогунцов С. І., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. - К.: СТАФЕД-2, 2001. - 143 с.

99. Дорогунцов С. І., Федорищева А. М. Сталість розвитку еколого-економічного потенціалу України та її регіонів // Економіка України. - 1996. - №7. - С. 4-17.

100. Душанич Т. Н., Душанич Й. Б. Экономика переходного периода. - М.: Ин-т междунар. права и экономики, 1996. - 184 с.

101. Дьомін О. Політика регіонального розвитку в умовах поглиблення ринкових реформ в Україні // Економіка України. - 2002. - № 6. - С. 4-12.

102. Ежкин Л. Транспортная безопасность внешнеэкономического комплекса России // Вопр. экономики. - 1994.- № 12. - С. 99-107.

103. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / За ред. В. М. Гейця. - X.: Форт, 2000. - 432 с.

104. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи: Монографія у 5 т. Т. 3: Макроекономічна політика, прогнозування і державне регулювання економіки / За ред. В. Ф. Бесєдіна, Н. Ю. Гончара. - К., 1996. - 440 с.

105. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ За ред. В. М. Гейця. - К.: Ін-т економічного прогнозування, 2003. - 1008 с.

106. Економічна активність населення України в 1997 році: Стат. зб. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 1998. - 154 с.

107. Економічна активність населення України в 1998 році: Стат. зб. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 1999. - 184 с.

108. Економічна активність населення України в 2001 році: Стат. зб. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. - 216 с.

109. Економічна активність населення України в 2003 році: Стат. зб. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 210 с.

110. Економічна безпека держави. Збірник нормативно-правових актів України. - К.: Міжвід. комісія з питань фінанс. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України, 2001. - 106 с.

111. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформ. бюл. Міжнар. центру перспект. дослідж. - 2001. - N° 100.

112. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Чумаченко. - К.: КНЕУ, 2001. -540 с.

113. Ермашкевич В. Н. Экономическая безопасность Беларуси в Союзе с Россией // Материалы Междунар. практ. конф. "Перспективы интеграции на рубеже тысячелетий". - Минск: НАН Беларуси. - 2001. - С. 424-434.

114. Ефремов К. И., Георгадзе Е. И. Вопросы оценки экономической безопасности региона // Вопр. статистики. - 2002. - № 2. - С. 57-59.

115. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегій економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України 2002 р. - К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2002. - 74 с.

116. Єпіфанов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка: Навч. посіб. - К.: Наук, думка, 1999. - 343 с.

117. Єрмошенко М. М. Національні економічні інтереси: реалізація і захист // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 1-2. - С. 18-24.

118. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. - К.: КНТЕУ, 2001. - 309 с

119. Жаліло Я. А. Економічні стратегії держави у нестабільних ринкові економічних системах. - К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 1998. 144 с.

120. Жаліло Я. А. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики. - К.: Нац. ін-т стратег, дослідж., 1999. - 60 с.

121. Жаліло Я. А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві // Актуальні проблеми міжнар. відносин. - К.: ВП "Київський ун-т", Ін-т міжнар. відносин. - 2001. - Вип. 26. - С. 24-27.

122. Жаліло Я. А. Проблеми визначення економічної безпеки в систе: забезпечення національної безпеки України // Материалы Между нар. наук-практ. конф. "Проблемы обеспечения экономической безопасности" (Донецк, 23-24 нояб. 2001 г.). - Донецк: РИА ДонНТУ. - 2001. - С. 27-28.

123. Жаліло Я. А., Лупацій В. С., Сменковський А Ю. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики. - К.: НІС, 1999.- 60 с.

124. Жаліло Я. А, Сменковський А. Ю. Стратегія реалізації інвестиційного потенціалу України // Стратегічна панорама. - 2001. - № 3-4. - С. 69-75.

125. Жандаров А, Шиллер Ф. Анализ социально-экономической ситуации в регионах России // Экономист. - 1995. - № 7. - С. 25-29.

126. Жандаров А, Шиллер Ф., Никитина Е. Экономическая безопа ность России: региональный уровень // Вопр. статистики. - 1995. - № 3. - С. 20-27.

127. Жиляєв І. Особливості сучасної соціальної політики: політичні аспект // Економічний часопис. - 1999. - № 4. - С. 32-34.

128. Забезпечення енергетичної безпеки України / Рада нац. безпекі оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. - К.: НІПМБ, 2003. - 264 с.

129. Заболоцький Б. Ф., Кокешко М. Ф., Смовженко Т. С. Економіка України. Національна економіка України. - Львів: ЛБК НБУ, 1997. - 578 с.

130. Забродский В. А, Кизим Н. А. Собственность, экономическая безоопасность и государство. - X.: АО "Бизнес-Информ", 1997. - 96 с.

131. Загашвили В. С. Экономическая безопасность России. - М.: Гардарика, 1997. - 440 с.

132. Зайцев Ю. К. Системна парадигма та аналіз соціального ринкового господарства. - Чернівці: Золоті литаври, 2000. - 287 с.

133. Зайцева Л. М. Региональные системы управления (организационно-методологический аспект). - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1997. - 336 с.

134. Збаразька Л. О. Тенденції і пропозиції розвитку української промисловості (макроекономічний огляд) // Економіка України. - 2000. - №1. - С. 39-51.

135. Збарський М. Інтереси - рушійна сила суспільного прогресу // Економіка України. - 1999. - № 7. - С. 58-66.

136. Звіт про реалізацію економічної політики Уряду України у 2001 році. - К.: Мінекономіки, 2002. - 65 с.

137. Згуровский М. Научно-технологическое развитие Украины в условиях мировой глобализации // Зеркало недели. - 2001. - 24 марта. - С. 12.

138. Зыкин Б. Н. Эффективность региональной экономики. - М.: Наука, 1981. -192 с.

139. Иванов П. В. Частная детективная и охранная деятельность (административно-правовой аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - СПб., 1998. - 19 с.

140. Иванченко В. Инвестиции экономического роста (новая концепция) // Экономист. - 1996. - № 11. - С. 53-60.

141. Иванченко В. Общность критериев экономической и государственной безопасности // Экономист. - 1996. - № 5. - С. 3-13.

142. Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопр. экономики. - 1998. - № 10. - С. 35-58.

143. Ипполитов К. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России. - М.: РСПБ, 1996. - 263 с.

144. Іванух Р. Безпека економічних трансформацій - понад усе // Людина і влада. - 2001. - N° 3-4. - С. 20-34.

145. Івченко О. Передумова зовнішньо-економічної діяльності України як суверенної держави. - К., 2000. - 54 с.

146. Ілюшин Ю., Соболевський Л. Недержавна правоохоронна діяльність // Право України. - 1993. - № 2.

147. Інвестиційна діяльність і приватизація / О. Д. Рябченко, Г. Г. Тарасенко, П. В. Цибань, О. М. Чаленко. - X.: Основа, 1999. - 93 с.

148. Інвестиційний рейтинг російських регіонів (1997-1998 pp.) // Експерт. - 1998. - № 39. - С. 18-37.

149. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. К., Семиноженко В. П. - К.: Знання України, 2002. - 326 с.

150. Інструкція про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів, затв. наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 26 лист. 1999 р. № 107 11 Офіц. вісн. України. -1999. - № 51. - Ст. 2586.

151. Кабушко А. М. Экономические основы экологической безопасности. - Минск: Красико-принт, 2001. - 226 с.

152. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності Економіко-правовий аспект: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2005. - 432 с.

153. Камлик М. І., Невмержицький Є. В. Корупція в Україні. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1998. - 187с.

154. Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 303 с.

155. Кінах А. Час об'єднувати зусилля // Інвестиція. - 2001. -№ 2-3. - С. 9.

156. Клебанова Т. С., Чернова Н. Л. Оценка угроз экономической безопасности региона на основе методов факторного анализа // Економічна кібернетика. - 2000. - № 5-6. - С. 48-56.

157. Клейнер Б. И. Правоохранительная деятельность местных Советов народных депутатов трудящихся: Дисс. ... канд. юрид. наук. - М 1966.-430 с.

158. Клименко И. Сила привычки // Компаньон. - 2002. - № 50. - С. 22-25.

159. Клименко В. В. Фондовий ринок у контексті фінансової безпек: держави // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 4. - С. 21-26.

160. Ковалев А. А. Международная экономическая безопасность правовые аспекты // Сов. государство и право. - 1987. - № 4.

161. Ковалко М. П., Денисюк С. П. Енергетична безпека - складова національної безпеки. - К., 1997. - 91 с.

162. Ковальчук Т. Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 638 с.

163. Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємств: сутність та механізми забезпечення: Монографія. - К. Лібра, 2003. -280 с.

164. Козик В. С. Загальнодержавні та регіональні аспекти іноземного інвестування // Регіональна економіка. - 2002. - № 1. - С. 107-115.

165. Козюк В. В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 238 с.

166. Колодко Г. Глобализация и сближение уровней экономического развития // Вопр. экономики. - 2000. - № 10.

167. Коментар до Конституції України / За ред. В. Ф. Опришка. - К. 1996.- 412 с.

168. Кондратьєв Я. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. - К.: Юрінком Інтер. - 2002. - 322 с.

169. Конституція України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

170. Конституція України. - К.: Юрінком, 1996. - 80 с.

171. Концепция за националната сигурност на Република България: Обн., ДВ, бр. 46. - 1998. - Приета с Решение на 38-о НС от 16.04.1998 г. - София, 1998. - 10 с.

172. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: Утв. Указом Президента Республики Беларусь 17 июля 2001 г. № 390. - Минск, 2001. -18 с.

173. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Утв. Указом Президента Российской Федерации от 17 дек. 1997 г. № 1300 // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 52. - Ст. 5909.

174. Концепція Державної енергетичної політики України на період до 2000 року (проект УЦЕПД) // Нац. безпека і оборона. - 2001. - № 2. - С. 2-61.

175. Концепція Державної регіональної економічної політики (проект) // Регіональна економіка. - 1998. - № 2. - С. 5-19.

176. Концепція економічної безпеки України / Ін-т економічного прогнозування, кер. проекту В. М. Геєць. - К.: Логос, 1999. - 56 с.

177. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. Монографія. - К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. - 448 с.

178. Кормишкин Е. Д. Экономическая безопасность региона: Учеб. пособие. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2001. - 136 с.

179. Корнієнко В. П. Соціально-правова характеристика діяльності громадських формувань з охорони правопорядку. - К.;Основи, 1993. - 143 с.

180. Косевцов В., Бінько І. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів: Монографія. - К.: НІСД, 1996. - 53 с.

181. Косевцов В. О. Загальна характеристика національної безпеки України у 1994-1996 роках 11 Нац. безпека України, 1994-1996 pp.: Наук, доп. - К.: НІСД, 1997. - С. 9-28.

182. Косевцов В. О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз. - К., 2000. - 78 с.

183. Косевцов В. О., Бінько І. Ф., Матвієвський О. М. Методичний підхід до аналізу й оцінки рівня національної безпеки та и складових // Наука і оборона. - 1995. - С. 74-77.

184. Косевцов В. О., Бінько І. Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. - К.: НІСД, 1996. - 61 с.

185. Косолапое Н. Международная безопасность и глобальный политический процесс // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1992. - №12.- С. 5-18.

186. Косолапов Н. Национальная безопасность в меняющемся мире (к дискуссии о содержании понятия) // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1992. - № 10. - С. 5-19.

187. Костенко Ю. Шляхи реформ // Уряд, кур'єр. - 1997. - 18 січ.

188. Кравців В., Жмаєв Г. Державні програми як інструмент реалізації регіональної політики // Регіональна економіка. - 1996. - №1-2. - С. 64-69.

189. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України: Монографія. - К.: НІСД, 1996. - 215 с.

190. Краснокутский С. В. Юридическая природа негосударственной правоохранительной деятельности в Украине (теоретико-правовой аспект). Дисс.... канд. юрид. наук. - X., 2004. - 170 с.

191. Кримінальний кодекс України // Голос України. - 2001. - № 107. - 19 черв. - С. 5-20.

192. Крупка М. І. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної сфери // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 77-84.

193. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. - Львів: Вид. центр Львів, нац. ун-ту імені І. Франка, 2001. - 608 с.

194. Кужель О. В. та ін. Інвестиційний клімат в Україні. - К.: Держ. комітет з питань розвитку підприємництва, РВПС України НАН України, 1999. - 192 с.

195. Кузьменко Б. Криміногенне осердя українських реформ // Політ, думка. - 1997. - № 3. - С. 80-90.

196. Куклин В. М., Куклин С. М. Парадоксы украинских реформ (мотивы и события). - X., Львов: НВФ "Грам", 1997. - 320 с.

197. Курлыпо А. Продовольственная безопасность страны. Шансы и угрозы // Финансы, учет, аудит. - 1999. - № 11. - С. 68-74.

198. Кухленко О., Смирнова О. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні // Економіка України. - 2002. - № 11. - С. 22-27.

199. Куценко В. І., Богуш JI. І., Опалєва /. В. Соціальні наслідки економічних трансформацій в Україні (регіональний аспект). - К.: РВПС України НАН України, 1998. - 96 с.

200. Куценко В., Удовиченко ВОпалєва І. Освіта як чинник стабільності і національної безпеки України // Економіка України. - 1998. - № 1. - С. 12-21.

201. Кучук А М. Правоохоронна діяльність: проблемні питання визначення поняття // Держава і право: історія, теорія, практика: Наук, та метод, щорічник кафедри теорії та історії держави і права. - Донецьк: Юрид. акад. м-ва внутр. справ, 2003. - Вип. 1. - С. 130-137.

202. Латов Ю. В., Ковалев С. Н. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов / Под ред. д. п. н., д. ю. н., проф. В. Я. Кикотя; д. э. н., проф. Г. М. Казиахмедова. - М.: Норма, 2006. - 337 с.

203. Лебединська Л. Територіальні аспекти регулювання ринку праці // Економіка України. - 1998. - № 3. - С. 51-55.

204. Лисов В. И., Солтаганов В. Ф. Экономическая безопасность России и развитие корпоративных систем. - М.: Изд-во МГУ, 2001. - т 516 с.

205. Лист Державної митної служби України від 4 лют. 2004 р. Кг 15/15-425-ЕП // Митна газета. - 2004. - № 4.

206. Лібанова Е. М. Бідність: визначення, критерії та показники // Україна: аспекти праці. - 1997. - № 7. - С. 4-10.

207. Ліпкан В. А. Національна безпека України: нормативно-правові аспекти забезпечення. - К., 2003. - 180 с.

208. Лукінов І. І. Наслідки і перспективи ринкових перетворень в економіці України // Економіка України. - 1995. - № 6. - С. 4-14.

209. Лыкшин С., Свинаренко А. Развитие экономики России и ее реструктуризация как гарантия экономической безопасности // Вопр. экономики. - 1994. - № 12. _ С. 115-125.

210. Лысенко Ю. Г., Мищенко С. Г., Рувенский Р. А. Механизм управления экономической безопасностью. - Донецк: ДонНУ, 2002. - 178 с.

211. Лэйард Р. Макроэкономика: Курс лекций для российских читателей. - М.: Изд-во "Джон Уайли энд Сане", 1994. - 160 с.

212. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. - К., 2002. - 124 с.

213. Макогон Ю. В., Ляшенко В. И., Кравченко В. А. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны: Учеб. пособие. - Донецк: ДонНУ, ИЭП НАН Украины, 2001. - 177 с.

214. Максимов Т. С., Клияненко Б. Т., Максимов В. В. Моделювання соціально-економічного розвитку регіону. - Луганськ: Луган. вид-во ВНУ, 2001. -140 с.

215. Мандибура В. О. "Тіньова" економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження. - К.: Парламент, вид-во, 1998. - 136 с.

216. Мартынов А В. Структурная трансформация российской экономики: проблема политических решений. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. - 248 с.

217. Марущак А І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності: Навч. посіб. - К.: Видавничий дім "Скіф"; КНТ, 2008. - 344 с.

218. Матюшенко И., Федоренко Е. Проблемы инновационного развития на современном этапе // Экономика. Финансы. Право. - 2002. - № 3. - С. 11-12.

219. Махмудов А. Г., Найденов В. С. Экономика Украины: проблемы на пути преобразований. - Донецк, 1999. - 161 с.

220. Машинский В. Л. Экономическая безопасності нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности России. - М.: Ин-т соц.-полит, исследований РАН, 2002. - 219 с.

221. Меламед М. Заощадження та інвестиції української економіки і інституційних координатах // Вісн. НБУ. - 1999. - № 11. - С. 6-15.

222. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України). - Тернопіль: Збруч, 1995. - 179 с

223. Мельник В. І. Стратегія забезпечення енергетичної безпеки України // Праці міжнар. наук.-практ. конф. "Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні". - К.: РВПС України НАН України, 2001. - С. 12-15.

224. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002. - 576 с.

225. Мельник П. В. Податкова політика держави і формування місцевих бюджетів // Праці наук.-практ. конф. "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми". - Ч. І. - Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 1998. - С. 219-223.

226. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

227. Мельник М. І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. - К.: Парламент, вид-во, 2000. - 256 с.

228. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. А. І. Сухорукова. - К.: НІПМБ, 2003. - 64 с.

229. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів / Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Фащевський М. І., Антоньєва Л. С., Борщевський П. П., Горський А. М. - К.: РВПС України НАН України, 1998. - 161 с.

230. Мильнер Б. Качество управления - важный фактор экономической безопасности // Вопр. экономики. - 1994. - № 12. - С. 54-64.

231. Минин Л. В., Воронцов С. Б. Пути становления украинской экономики: достижения, просчеты и перспективы развития // Актуальні проблеми економіки. - 2001. - № 5-6. - С. 26-39.

232. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 38-39. - Ст. 288.

233. Міщенко С. Г. Економіко-статистичний аналіз факторів економічної безпеки регіонів // Вестн. Дон. ун-та, серия В "Экономика и право". - 1999. - № 1. - С. 70-76.

234. Могилевский В. Д. Методология систем: вербальный подход / Отд-ние экон. РАН; науч.-ред. совет изд-ва "Экономика". - М.: ОАО "Изд-во "Экономика"", 1999. - 251 с. - (Сер. "Системные проблемы России").

236. Моисеенко Е. Г. О некоторых подходах к исследованию феномена экономической безопасности Республики Беларусь // Труды Ин-та нац. без-оп. Республики Беларусь. - Минск: Ком-т госуд. без-ти. - 1999. - №7. - С. 59-69.

236. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2001 рік / М-во економіки та з питань європейської інтеграції України, Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки, 2002.

237. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2002 рік / М-во економіки та з питань європейської інтеграції України, Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки. - 2003. - 211с.

238. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2003 рік / М-во економіки та з питань європейської інтеграції України, Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки. - 2004. - 252 с.

239. Мороз В. В. Національна безпека держави - безпека людини. - К.: Екслібрис, 1994. - 63 с.

240. Мочерний С. До концепції соціально-економічного розвитку регіонів // Економіка України. - 1996. - № 5. - С. 51-52.

241. Му зичу к О. М. Шляхи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості в Україні на сучасному етапі // Право і безпека. - 2002. - № 4. - С. 120-125.

242. Мукомела Л. Людський розвиток України // Уряд, кур'єр. - 1997. - 20 груд.

243. Мунтіян В. І. Економічна безпека України. - К.: КВІЦ, 1999. - 463 с.

244. Мясникович М. В. Экономическая безопасность государства: проблемы оценки и управления: Док лад Президента НАН Беларуси М. В. Мясниковича на Междунар. науч.-практ. конф. "Социально-экономическая безопасность государства: оценка, обеспечение" (Минск, 11-12 дек. 2001 г.). - Минск: НАН Беларуси, 2001. - 23 с.

245. На пороге XXI века: Доклад о мировом развитии 1999/2000 года. - М.: Изд-во "Весь мир"; Всемирный банк, 2000. - 288 с.

246. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держком-стат. - К., 2003. - 340 с.

247. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. - К., 2004. - 360 с.

248. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. - Минск: НИЭИ Минэкономики РБ, 1997. - 122 с.

249. Національна безпека України, 1994-1996 pp.: Наук, доповідь НІСД / Редкол.: О. Ф. Бєлов (голова) та ін. - К.: НІСД, 1997. - 197, 259 с.

250. Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. - К.: РНБО України, 2001. - 121с.

251. Негодченко О. В. Щоб забезпечити права та свободи людини /, Безопасность жизнедеятельности в XXI в.: V междунар. симпозиум, янв 2005 г. - Днепропетровск, 2005.

252. Нижник Н. Р., Ситник Г. Л., Білоус В. Т. Національна безпею України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. / 3а заг. ред. П. В. Мельника, Н. P. Нижник. - К.; Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. - 304 с.

253. Никитенко П. Г. Модель устойчивого социально-экономического развития Беларуси: Проблемы, формирование, эволюция. - Минск: Праве и экономика, 2000. - 312 с.

254. Невмержицький Є. В. Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією: Навч. посіб. - К.: АПСВ, 2005. - 408 с.

255. Новикова М. М. Удосконалення взаємодії бюджетів різних рівнів // Фінанси України. - 2002. - № 10. - С. 84-97.

256. Новикова О., Буздуган Ю., Амоиіа А. и др. Социальные проблемы: оценка и пути решения. - К.: Наук, думка, 1995. - 102 с.

257. Новікова О. Р. Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи поліпшення. - Донецьк: 1996. - 459 с.

258. Новікова О. Ф., Осауленко О. Г., Калачова І. В. та ін. Соціальна захищеність населення України. - К.: Ін-т економіки промисловості НАН України, Держкомстат України, 2001. - 360 с.

259. Новікова О. Ф. Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення. - Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. - 460 с.

260. Нор В., Грищук В. Права людини і правові проблеми роздержавлення правоохоронної діяльності // Вісн. Львів, ун-ту. Серія юридична. - 1999. - Вип. 34. - 240 с.

261. Нор В., Грищук В., Кир'яков В. Недержавна правоохоронна діяльність (правова концепція) // Право України. - 1991. - № 2. О безопасности: Закон Российской Федерации от 25 марта 1992 г. № 2446 // Ведомости ВС РСФСР. - 1992. - № 15. - Ст. 762.

262. Обминский Е. Е. Группа 77. Многосторонняя экономическая дипломатия развивающихся стран. - М.: Междунар. отношения, 1981. - 256 с.

263. Олійник Я. Бд Степаненко А. В. Теоретичні засади регіональної суспільно-географічної діагностики // Економічна і соціальна географія. - Вип. 52. - К.: ВГЛ "Обрії", 2002. - С. 3-9.

264. Орлов А. Угрозы в социальной сфере: их диагностика и возможности упреждения // Вопр. экономики. - 1995. - № 1. - С. 107-118.

265. Основні засоби України за 2000-2002 роки / За ред. О. Г. Осаулен-ка. - К.: Консультант, 2003.

266. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е. А. Олейникова. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез"", 1997. - 288 с.

267. Павловський М. А Засади національної безпеки Україні на перехідному етапі // Голос України. - 1997. - 3 квіт.

268. Павловський М. А Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. - К.: Техніка, 1999. - 336 с.

269. Паламарчук В. М. Економічні перетворення і соціальна безпека: Монографія. - К.: НІСД, 1996. - 64 с.

270. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави: проблеми та механізм їх розв'язання // Вісн. НАНУ. - 1998. - N° Ц-12. - С. 67-72.

271. Пастернак-Тарануиіенко Г. Економічна безпека держави. - К.:Схожі статті
Економічна безпека - Користін О. Є. - БІБЛІОГРАФІЯ

Предыдущая |