Екологія - Потіш Л. А

 • Екологія - Потіш Л. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Екологія - Потіш Л. А. - Розділ 1 ЕКОЛОГІЯ ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.1. Визначення, предмет і завдання екології

 • Екологія - Потіш Л. А. - Предмет екології

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.2. Коротка історія становлення екології як науки

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.3. Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екології

 • Екологія - Потіш Л. А. - Організм

 • Екологія - Потіш Л. А. - Популяція

 • Екологія - Потіш Л. А. - Угруповання

 • Екологія - Потіш Л. А. - Біогеоценоз, екосистема

 • Екологія - Потіш Л. А. - Біосфера

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.4. Закони, категорії та методи екології

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.5. Екологія - теоретична база заходів з охорони природи

 • Екологія - Потіш Л. А. - Розділ 2 АУТЕКОЛОГІЯ (ФАКТОРІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ)

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.1. Поняття середовища існування. Водне, грунтове, повітряне середовище

 • Екологія - Потіш Л. А. - Водне середовище

 • Екологія - Потіш Л. А. - Грунтове середовище

 • Екологія - Потіш Л. А. - Повітряне середовище

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.2. Екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організми

 • Екологія - Потіш Л. А. - Енергія сонця

 • Екологія - Потіш Л. А. - Температура

 • Екологія - Потіш Л. А. - Вологість

 • Екологія - Потіш Л. А. - Газовий склад атмосфери і тиск

 • Екологія - Потіш Л. А. - Едафічні (грунтові) фактори

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.3. Лімітуючі фактори. "Закон мінімуму" Лібіха

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.4. Взаємодія екологічних факторів. "Закон толерантності" Шелфорда

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.5. Біотичні фактори. Форми біотичних відносин

 • Екологія - Потіш Л. А. - Зоогенні чинники

 • Екологія - Потіш Л. А. - Фітогенні чинники

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.6. Антропогенні фактори

 • Екологія - Потіш Л. А. - Розділ 3 ДЕМЕКОЛОГІЯ

 • Екологія - Потіш Л. А. - 3.1. Організація на популяційному рівні

 • Екологія - Потіш Л. А. - 3.2. Динаміка популяцій. Загальні уявлення та поняття

 • Екологія - Потіш Л. А. - 3.3. Структура популяцій

 • Екологія - Потіш Л. А. - 3.4. Типи взаємовідносин між популяціями

 • Екологія - Потіш Л. А. - 3.5. Коливання та регуляція чисельності популяції

 • Екологія - Потіш Л. А. - 3.6. Зростання чисельності популяції, криві вростання та виживання

 • Екологія - Потіш Л. А. - 3.7. Практичне значення вчення про популяції

 • Екологія - Потіш Л. А. - РОЗДІЛ 4 ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ

 • Екологія - Потіш Л. А. - 4.1. Біоценози (угруповання). їх таксономічний та функціональний склад. Систематика біоценозів

 • Екологія - Потіш Л. А. - 4.2. Трофічна, просторова, екологічна структури біоценозу

 • Екологія - Потіш Л. А. - Трофічна структура біоценозу

 • Екологія - Потіш Л. А. - Просторова структура угруповання

 • Екологія - Потіш Л. А. - Екологічна структура біоценозу

 • Екологія - Потіш Л. А. - 4.3. Видова структура угруповань та способи її виявлення

 • Екологія - Потіш Л. А. - 4.4. Концепція біотичного угруповання

 • Екологія - Потіш Л. А. - 4.5. Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного домінування

 • Екологія - Потіш Л. А. - 4.6. Поняття про екологічну нішу. Потенційна та реалізована екологічні ніші

 • Екологія - Потіш Л. А. - 4.7. Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин. Типи сукцесій

 • Екологія - Потіш Л. А. - 4.8. Індикативне значення організмів

 • Екологія - Потіш Л. А. - Розділ 5. БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО ЕКОСИСТЕМИ)

 • Екологія - Потіш Л. А. - 5.1. Співвіднесеність понять "біогеоценоз" (В. М. Сукачов) та "екосистема" (А. Тенслі)

 • Екологія - Потіш Л. А. - 5.2. Складові компоненти біогеоценозу та основні фактори, які забезпечують його існування

 • Екологія - Потіш Л. А. - 5.3. Основні етапи використання речовин та енергії в екосистемах. Втрати енергії при переході з одного трофічного рівня на другий

 • Екологія - Потіш Л. А. - 5.4. Первинна продукція -- продукція автотрофних організмів. Екологічна ефективність екосистем

 • Екологія - Потіш Л. А. - 5.5. Екологічна піраміда. Піраміди мас, чисел та енергії

 • Екологія - Потіш Л. А. - 5.6. Загальні принципи стійкості екосистем

 • Екологія - Потіш Л. А. - Розділ 6 ЕКОСИСТЕМИ СВІТУ

 • Екологія - Потіш Л. А. - 6.1. Класифікація основних екосистем світу

 • Екологія - Потіш Л. А. - 6.2. Тундри

 • Екологія - Потіш Л. А. - 6.3. Лісові екосистеми помірного поясу

 • Екологія - Потіш Л. А. - Тайга

 • Екологія - Потіш Л. А. - Змішані та листяні ліси помірної зони

 • Екологія - Потіш Л. А. - 6.4. Вічнозелений тропічний дощовий ліс

 • Екологія - Потіш Л. А. - 6.5. Степи

 • Екологія - Потіш Л. А. - 6.6. Пустелі

 • Екологія - Потіш Л. А. - 6.7. Болота

 • Екологія - Потіш Л. А. - 6.8. Водні екосистеми

 • Екологія - Потіш Л. А. - Прісноводні екосистеми

 • Екологія - Потіш Л. А. - Розділ 7 ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ)

 • Екологія - Потіш Л. А. - 7.1. Поняття про біосферу

 • Екологія - Потіш Л. А. - 7.2. Структура біосфери. Жива речовина. Розподіл життя у біосфері

 • Екологія - Потіш Л. А. - 7.3. Жива речовина. Геохімічна робота живої речовини

 • Екологія - Потіш Л. А. - 7.4. Енергетичний баланс біосфери. Зміни енергетичного балансу біосфери, пов'язані з діяльністю людини

 • Екологія - Потіш Л. А. - 7.5. Біогеохімічні цикли. Кругообіг важливих хімічних елементів у біосфері. Антропогенний вплив на природні цикли основних біогенних елементів

 • Екологія - Потіш Л. А. - 7.6. Стабільність біосфери. Ноосфера, управління біосферою

 • Екологія - Потіш Л. А. - Питання для самоперевірки

 • Екологія - Потіш Л. А. - ПРАКТИКУМ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ

 • Екологія - Потіш Л. А. - Вчення про фактори навколишнього середовища

 • Екологія - Потіш Л. А. - Список використаної літератури