Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Класифікація управлінських ризиків

Під класифікацією ризиків розуміють їх розподіл на окремі групи за певними ознаками для досягнення визначених цілей. Класифікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їх загальній системі. Вона створює можливість для ефективного застосування відповідних методів і заходів управління ризиком. Кожному ризику відповідає свій метод управління ним.

Ризики класифікують за такими ознаками: 1) за призначенням ризику:

O Ризик, який передбачає втрати;

O Ризик, який передбачає вигоду;

2) за видом небезпеки:

O природні ризики - не залежать від діяльності людини, пов'язані з проявами стихійних сил природи;

O техногенні ризики - спричинюються господарською діяльністю людини;

Змішані ризики - події природного характеру або внаслідок діяльності людини.

3) за рівнем:

- міжнародний;

- макроекономічний;

- регіональний.

4) за характером діяльності:

- Виробничі ризики - ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів, і перш за все, із загибеллю чи пошкодженням основних та оборотних фондів ( обладнання, сировина, транспорт і т. ін.), а також ризики, пов'язані із впровадженням в виробництво нової техніки та технології;

- Маркетинговий ризик виражається у втраті частки ринку, у зниженні об'єму продаж і розміру прибутку, а також в величині імовірності прояву негативних змін у зовнішньому середовищі, наприклад, зростанні цін на енергоносії, підвищенні процентних ставок по кредитах;

- Фінансові і комерційні ризики - виникають в галузях управління фінансами і взаємовідносинами торгових партнерів у процесі укладання договорів. Серед фінансових виділяють: процентний, кредитний, валютний, ліквідності, ринковий, інфляційний та інші ризики. Так, наприклад, навіть компанії, які не діють на міжнародних ринках, піддаються ризику, пов'язаному з валютними операціями, оскільки їх внутрішні ринки збуту можуть бути переорієнтовані на іноземних постачальників. Так, "Лукойл" є концерном, який всі свої операції проводить на території Росії в рубльовому вираженні. При зміні курсу рубля відносно інших валют нафта з Персидської точки може стати більш привабливою для багатьох її споживачів.

До Комерційних ризиків можна віднести: ризики, пов'язані з реалізацією товарів на ринку, перевозкою багажів; транспортні ризики, пов'язані з прийманням товару покупцем, платоспроможністю покупця; ризики, пов'язані з коливаннями валютного курсу.

- Інвестиційні ризики - виникають при вкладенні інвесторами коштів з метою отримання прибутку. Наприклад, ризик вкладення коштів в проект пов'язаний з невизначеністю його реалізації в зв'язку з неповнотою вихідних даних про умови реалізації, величину витрат і результатів, з виникненням негативних ситуацій при проектуванні (зміна кон'юнктури ринку), а також із впливом факторів технічного, комерційного, політичного характеру.

- Промислові ризики - характерні для промислової діяльності підприємства;

- Професійні ризики - пов'язані з виконанням професійних обов'язків.

5) За об'єктами ризику (прийнято у страховій справі):

- майновий ризик (у тому числі ризик настання відповідальності) - ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна громадянина - підприємця внаслідок крадіжки, диверсії, халатності, перенапруження технічної і технологічної систем;

- ризик заподіяння шкоди здоров'ю і життю громадян

6) за часом виникнення:

- короткострокові;

- постійні

7) за часом дії:

- ретроспективні (діють у минулому);

- поточні;

- перспективні;

8) за характером наслідків:

- чисті ризики - можливість отримання позитивного або негативного результату (екологічні, політичні, транспортні, майнові);

- спекулятивні - можливість отримання як позитивного, так і негативного результату.

9) за ступенем ризику:

- допустимий ризик - загроза втрати прибутку від реалізації проекту. При цьому збитки можливі, але не перевищують очікуваного прибутку;

- критичний ризик - небезпека збитків у розмірі витрат на здійснення проекту, що перевищують величину очікуваного прибутку;

- катастрофічний ризик - небезпека збитків у розмірі всього майна підприємства. Такий ризик може привести до краху, банкрутства підприємця і розпродажу майна. До категорії катастрофічного ризику слід відносити ризик, пов'язаний з прямою небезпекою для життя людей чи виникненням екологічних катастроф.

Ризик містить всяке рішення, при виборі якого існує можливість і необхідність оцінювати імовірність удачі, неуспіху і відхилення від поставленої мети.

Оцінка конкретного виду ризику допускає як визначення фінансового стану, реальності окремого рішення чи проекту в цілому, так і вкладення коштів у даний проект. Для практичного застосування така схема організації робіт вимагає деталізації.

Серед ризиків, найбільш стійко повторюваних у діяльності підприємства, слід відмітити:

- ризик, пов'язаний з нестабільністю політичної та економічної ситуації в країні;

- ризик зниження економічного потенціалу;

- ризик зниження наукового та інноваційного потенціалу;

- ризик втрати кадрового потенціалу;

- ризик майнової шкоди внаслідок порушення договірних зобов'язань та інших причин;

- ризик втрати престижу організації;

- ризик втрати доходів через злочинні дії третіх осіб;

- ризик зміни вартості факторів виробництва;

- ризик втрати керованості;

- ризик зниження якості продукції та послуг;

- ризик зміни зовнішньоекономічних факторів.

Тому діловий ризик в бізнесі та підприємництві - це головна проблема більшості фірм і компаній в умовах ринкової економіки. І сьогодні до неї виявляють значний інтерес, і вона має цілком самостійне теоретичне і прикладне значення, як важлива складова теорії й практики управління, менеджменту, особливо якщо врахувати недостатню її вивченість.

Необхідно зрозуміти, що для будь-якого бізнесу важливо не уникати ризику, а передбачати і знижувати його до мінімуму; особливого значення цей факт набуває під час роботи з підприємницьким ризиком.Схожі статті
Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Класифікація управлінських ризиків

Предыдущая | Следующая