Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - III. Теоретичні відомості

Мета роботи: вивчити положення про розслідування професійних захворювань та отруєнь; навчитись складати необхідні звітні документи щодо їх розслідувань, розробляти заходи для усунення причин професійних захворювань та отруєнь, отримати практичні навички для розслідування конкретного професійного захворювання або отруєння.

І. Цільова програма

№ з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Професійні захворювання їх розслідування та облік.

РО

ПОЗ

2.

Отруєння. Розслідування та облік отруєнь.

ЗЗ

ПОЗ

Компетентнісно-світоглядні

3.

Безпека праці під час розслідування отруєнь.

РО

Н

4.

Рекомендацій щодо розслідування профзахворювань.

ПОЗ

У

ІІ. План практичного заняття

1. Професійні захворювання. Розслідування та облік профзахворювань.

2. Отруєння. Розслідування та облік отруєнь.

3. Вивчити основні причини професійних захворювань та отруєнь.

4. Порядком розслідування отруєнь та професійних захворювань. Звітні документи.

5. Отримати завдання у викладача і визначити чи підлягає описане захворювання або отруєння розслідуванню.

6. Вивчити "Пояснення щодо заповнення акту професійного захворювання або отруєння" та заповнити акт розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння).

III. Теоретичні відомості

Патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов' язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів, і називається професійним захворюванням. Професійне захворювання виникає як наслідок тривалої дії на працюючого специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів. Усі вперше виявлені хронічні професійні захворювання підлягають розслідуванню. Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до списку професійних захворювань, затвердженого Міністерством охорони здоров' я України. Власник підприємства зобов' язаний організувати розслідування причини кожного випадку профзахворювання протягом 7 днів з моменту одержання повідомлення про профзахворювання.

Для встановлення остаточного діагнозу і зв'язку профзахворювання з впливом виробничих факторів і трудового процесу спеціаліст з профпаталогії направляє хворого до визначених МОЗ спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів. У спірних випадках діагноз профзахворювання встановлюється Інститутом медицини праці (м. Київ).

Розслідування профзахворювань проводиться комісією з розслідування, яка призначається наказом керівника санепідемстанції. До її складу входять: працівник санепідемстанції (голова комісії), представники профспілкової організації, трудового колективу, лікувально-профілактичного закладу, а також спеціаліст з профпаталогії місцевого органу управління охороною здоров'я і власник підприємства. Акт розслідування профзахворювання складається комісією у п' яти примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування та надсилається хворому, підприємству де виявлено це захворювання, лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство, профспілковій організації, членом якої є хворий. Один примірник акта залишається в санепідемстанції для аналізу та контролю за здійсненням намічених заходів. На підприємстві та в санепідемстанції акт розслідування профзахворювання зберігається протягом 45 років, в інших організаціях - 2 роки.

Усі виявлені отруєння підлягають розслідуванню. Власник підприємства, одержавши повідомлення про отруєння, наказом призначає комісію з розслідування у складі керівника служби охорони праці, керівника структурного підрозділу. За наслідками розслідування на облік беруться отруєння, які трапились: під час виконання трудових обов' язків, а також дій в інтересах підприємства без доручення власника. Облік гострих отруєнь ведеться згідно з формами державної статистичної звітності за підсумками першого півріччя та року в цілому року. Підприємство в п' ятиденний термін після закінчення розслідування отруєння надсилає матеріали відповідному органу державного нагляду за охороною праці, а в разі розслідування гострого отруєння - також санепідемстанції. Перший примірник матеріалів розслідування залишається на підприємстві. Всі нещасні випадки, оформлені актами, реєструються органом управління, навчально-виховними закладами у спеціальному журналі.

Медична установа, куди доставлено учня, студента або вихованця, який постраждав при нещасному випадку (отруєнні), що стали під час навчально-виховного процесу, зобов' язана на запит керівника закладу видати медичний висновок про характер отруєнь. По закінченні строку лікування потерпілого (потерпілих) керівник закладу направляє до вищого органу управління освітою повідомлення про наслідки отруєння.

Пояснення щодо заповнення акта розслідування профзахворювання. Акт складається з текстової частини, яка заповнюється відповідно до загальноприйнятих термінів.

В пункті 1 - чітко записується дата складання акту.

В пункті 2 - записується область, район, місто (село), вулиця).

В пункті 3 - записується назва відомства, до якого належить НЗ.

В пункті 4 - вказується назва відповідного підрозділу.

В пункті 5 - в акті вказуються прізвища голови та членів комісії, записують їх посади та місце роботи.

В пункті 6 - записують відповідний діагноз.

В пункті 7 - записують відповідну дату.

В пункті 8 - вказують відповідну дату.

В пункті 9 - подається повна назва мед. закладу, який встановив діагноз.

В пункті 10 - закреслюють непотрібну інформацію та записують назву медічного закладу, який виявив захворювання.

В пункті 11 - записується прізвище, ім'я та по батькові потерпілого. В пункті 12 - вказується стать потерпілого та його вік. В пункті 13 - записують професію та займану посаду. В пункті 14 - вказується стаж роботи (загальний, за професією та ін.) В пунктах 15-16 - записують відповідні дати.

В пункті 17 - записують відповідні діагнози.

В пункті 18 - записується ПІБ потерпілого і викреслюють непотрібну інформацію.

В пункті 19 - робиться опис фактів невиконання технологічних регламентів виробничого. процесу та; режимів праці.

В пункті 20 - вказуються виробничі фактори, що призвели до захворювання.

В пункті 21 - вказується ПІБ, посаду особи, якій адресована пропозиція; подається конкретне формулювання заходів, вказується термін їх виконання.

В пункті 22 - вказують ПІБ осіб, та вимоги нормативних актів, що порушені.

В кінці акту обов' язково ставиться число вказуються прізвища голови та членів комісії, ставляться їх підписи (пункт 23-25).

ПЕРЕЛІК НДІ, ЗОЗ України, що мають право встановлювати зв' язок захворювань з умовами праці (встановлювати діагноз ПЗ): Донецький НДІ гігієни праці і профзахворювань; Інститут медицини праці (м. Київ); Криворізький НДІ гігієни праці і профзахворювань; Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань; Харківський НДІ медичної радіології; Український НДІ екології і токсикології хімічних речовин; Донецька обласна спеціалізована клінічна лікарня професійних захворювань; Відділення профпаталогії Луганської обласної клінічної лікарні; Відділення профпаталогії Львівської обласної клінічної лікарні; Відділення профпаталогії Черкаської обласної лікарні.

IV. Технологічні аспекти проведення заняття

АКТ РОЗСЛІДУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ (ОТРУЄННЯ)

1. Дата складання _

(день, місяць, рік)

2. Місце складання _

(область, район, місто, село, вулиця)

3. Найменування підприємства та органу, до сфери управління якого належить підприємство (власника підприємств, заснованих на не загальнодержавних формах власності)_

4. Найменування цеху, дільниці, відділу _

5. Комісією у складі:_ _

(голова комісії) (прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи) (члени комісії) (прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи) (члени комісії) (прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

6. Проведено розслідування випадку хронічного професійного захворювання (отруєння) _

(діагноз)

7. Дата прибуття хворого до лікувально-проф. закладу_

8. Дата надходження повідомлення до санепідемстанції_

9. Найменування медичного закладу, яким встановлено діагноз _

10. Захворювання (отруєння) виявлене під час медичного огляду, при зверненні (потрібне залишити)_

(найменування медичного закладу)

Відомості про хворого:

11. Прізвище, ім'я, по батькові _

12. Стать_Вік_

(повних років)

13. Професія, посада_

(за класифікатором)

14. Стаж роботи_, _

(загальний) (за цією професією)

(в цьому цеху) (в умовах впливу шкідливих факторів)

15. Дата проходження чергового медичного огляду і висновок про професійну придатність_

16. Дата атестації робочого місця і висновок про наявність шкідливих умов праці_

17._,_

(діагноз попередній) (діагноз остаточний)

(діагноз основний) (діагноз супутній)

18. На момент розслідування хворий_

(прізвище та ініціали)

Працездатний за своєю професією, переведений на іншу роботу, перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізований, переведений на інвалідність, помер (потрібне залишити).

19. Професійне захворювання (отруєння) виникло за таких обставин

20. Причина професійного захворювання (отруєння) _

21. З метою ліквідації і запобігання професійним захворюванням (отруєнням) пропонується _

(вказати прізвище, ім'я, по батькові посаду особи, якій адресована пропозиція, надається конкретне

Формулювання організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів, вказується термін їх виконання)

22. Прізвище, ім' я, по батькові, посада осіб, які не виконали норми і правила охорони праці, гігієнічні регламенти і нормативи: _

(вказати, що не виконувалось і які вимоги нормативних актів порушені)

23. Голова комісії _

(підпис)

24. Члени комісії _

25. Дата заповнення _Схожі статті
Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - III. Теоретичні відомості

Предыдущая | Следующая