Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 4. Визначення рівня шумів у лабораторіях та кабінетах

Мета роботи: на практиці закріпити знання про звук і шум. Навчитись визначати рівні звукового тиску у різних приміщеннях та порівнювати їх із санітарними нормами.

І. Цільова програма

№ з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Звуки та шуми. Ультра - та інфразвуки

РО

ПОЗ

2.

Будова та принцип дії шумоміра

РО

У

Компетентнісно-світоглядні

3.

Організація та проведення вимірювань рівнів шумів

РО

У

4.

Технологія використання шумоміра для вимірювань звукового тиску

НС

Н

ІІ. Підготовка до роботи

1. Повторити навчальний матеріал, що стосується проблеми визначення рівня шумів в навчальному приміщенні; будови конденсаторного мікрофонного капсуля; з'ясування причин, що впливають на рівень шумів в кабінетах та лабораторіях.

2. Діагностика початкового рівня знань:

1 (ЗЗ). Поясніть з погляду БЖД наступні поняття: звук, ультразвук, інфразвук.

2 (РО). Назвіть діапазони звукових коливань?

3 (РО). Поясніть, як в Україні регламентуються санітарні норми щодо рівня шумів в навчальному приміщенні?

4 (РО). Якими приладами можна виміряти рівень звукового тиску?

5 (ЗЗ). Що розуміють під регламентуванням шкідливих факторів навколишнього середовища?

ІІІ. Теоретичні відомості

Звук - це механічні коливання, які поширюються в просторі. За частотою звукові коливання поділяються на три діапазони: інфразвукові з частотою менше 16 Гц, звукові від 16 до 20000 Гц та ультразвукові - більше 20 000 Гц.

Ультразвук викликає функціональні порушення нервової системи, головний біль, зміни кров' яного тиску та складу і властивостей крові, зумовлює втрату слухової чутливості, підвищену втомлюваність. Ультразвук впливає на людину через повітря. а також через рідке і тверде середовище. Ультразвукові коливання поширюються у всіх згаданих вище середовищах з частотою понад 16000 Гц, допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях при дії ультразвуку на певних частотах не повинні перевищувати значень, наведених в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Допустимі рівні ультразвуку

Частоти, кГц

12,5

16,0

20,0

26,0

31.5-100,0

Рівні звукового тиску, дБ

80

90

100

106

110

Шум - це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю корисних сигналів. Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки (їх сукупність), які заважають нормально працювати, сприймати потрібні звуки, відпочивати. Шум несприятливо впливає на людину і може спричинити хворобливі наслідки: з' являються симптоми перевтоми, послаблюється увага, підвищується нервова збудливість, знижується працездатність, порушується робота шлунково-кишкового тракту. Шум - це одна з форм фізичного (хвильового) забруднення природного середовища, адаптація до якого організму людини практично не можлива. Для характеристики шумових явищ використовують таку величину, як рівень шуму (звуковий тиск).

Для визначення рівня звукового тиску шумів встановлено логарифмічну шкалу. Кожний ступінь цієї шкали відповідає зміні інтенсивності шуму в десять разів і називається белом (Б) на честь винахідника телефону О. Бела. На практиці використовують одиницю в десять разів меншу за бел - децибел (дБ).

Органи слуху людини відчувають зміни гучності в 1 дБ. Допустимі межі сили звуку в різних мовах становлять 45...85 дБ. Шум з рівнем звукового тиску 110 дБ призводить до звукового спяніння, а потім починають руйнуватися тканини різних органів людини і в першу чергу слуховий апарат. У разі постійного шумового фону 70 дБ виникає розлад ендокринної та нервової системи, при 90 дБ - порушується слух. Вухо людини сприймає шум до 130 дБ. Нормою виробничого шуму є рівень звуку до 85 дБ.

Для вимірювання рівня шумів використовують шумомір. Рівні шумів визначаються згідно "Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку" ДСН 3.3.6.037-99 (таблиця 4.2).

Таблиця 4.2

Рекомендовані діапазони шумів

Для сну - 30...45 дБ

Для розумової праці - 45...55 дБ

Для лабораторних досліджень, роботи з ЕОМ - 50...65 дБ

Для виробничих цехів, гаражів, магазинів - 56...70 дБ

Для вулиці - 40 дБ (вночі); 50 дБ (вдень)

Для квартири - 30 дБ (вночі); 40 дБ (вдень)

Шумомір ВШВ-003-М2 (рис. 4.1) призначений для вимірювання рівня звуку з різними частотними характеристиками; рівня звукового тиску в діапазоні частот від 2 Гц до 18 кГц і октавних смуг в діапазоні частот від 2 Гц до 8 кГц: в промисловості і жилих кварталах; при розробці і контролі якості виробів; при дослідженні і випробовуваннях машин і механізмів. В шумомірі ВШВ-003-М2 використовується принцип перетворення звукових та механічних коливань об'єктів, що досліджуються, в пропорційні їм електричні сигнали, перетворюються і вимірюються вимірювальним приладом. Для перетворення звукових коливань в електричні сигнали використовується капсуль М101.

Конструктивно шумомір ВШВ-003-М2 складається:

1. Еквівалент капсуля мікрофонного призначений для електричного калібрування вимірювача перед вимірюванням рівня звукового тиску і має вигляд циліндра.

2. Попередній підсилювач ВПМ-101 призначений для узгодження високоомного опору капсуля з вхідним опором вимірювального приладу.

3. Джерело живлення 5Ф2.087.064. Воно призначене для живлення ВШВ-003-М2 від мережі змінного струму, напругою 220В частотою 50 Гц.

4. Кабель з'єднувальний має довжину 0,5 м і призначений для з'єднання при електричному калібруванні входу попереднього підсилювача через еквівалент капсуля мікрофонного з гніздом каліброваної напруги 50 шУ.

5. Прилад вимірювальний. На передній панелі виведені такі органи управління:

Перемикач "РОД РАБОТЫ" з положеннями: "О" - для вмикання вимірювача; "4" - для контролю стану батарей; "►" - для вмикання режиму калібровки; Б, 8, 108 - для вмикання режиму Б (швидко), 8 (повільно), 108 (10 с).

Показуючий прилад з стрілкою та шкалою - для відліку величини, що вимірюється, і для контролю напруги живлення.

Перемикачі ДЛТ1, (ІВ, ДЛТ2, СІВ і одиничні світлові індикатори 20, 30... 130 Дб. Вони призначені для вибору межі вимірювання рівня звукового тиску.

Індикатор ПРГ - для індикації перевантаження вимірювального тракту.

Перемикач ФЛТ, Иі з положеннями: ЛИН - для включення ФНЧ 20 кГц, що обмежує частотний діапазон при вимірюванні рівня звукового тиску за характеристикою ЛИН.

Перемикач ФЛТ ОКТ з кнопкою ЙНЬ, Н для включення одного з чотирнадцяти октавних фільтрів з середніми геометричними частотами 1 Гц.8 кНц.

Кнопка СВ, ДІФ - для вимірювання в режимі вільного або дифузійного поля.

Гнізда: 50 тУ - вихід з калібровочного генератора; "■©" - для під' єднання передпідсилювача ВПМ-101

Щоб виміряти рівень звукового тиску в діапазоні частот 2 Гц-18 кГц необхідно:

1. Встановити вимірювач в робоче положення і механічним коректором нуля встановити стрілку вимірювача на відмітку 0 нижньої шкали.

2. Встановити перемикачі в положення:

РОД РАБОТЫ - 5; ФЛТ, Гц - ЛИН; ДЛТ 1, йБ - 80; Всі кнопки відпущені.

ДЛТ 2, йБ - 50; При цьому світиться індикатор 130 Дб.

3. Провести вимірювання рівня звукового тиску, при цьому попередній підсилювач з капсулем слід тримати на витягнутій руці в напрямку джерела звуку.

4. Якщо при вимірювані стрілка приладу знаходиться на початку шкали, то слід її ввести в сектор 4-9 шкали дБ.

5. Якщо періодично загоряється індикатор ПРГ, то необхідно спочатку перемикач ДЛТ1, дБ включити на більш високий рівень (вліво), поки не погасне індикатор ПРГ), а потім, якщо необхідно, проробити те ж саме з перемикачем ДЛТ2, дБ.

6. Для одержання остаточного результату вимірювання слід додати покази, які відповідають індикатору, що світиться і покази за шкалою з стрілкою, дБ.

ІV. Технологія і техніка виконання експериментів

1. Вивчити питання про звукові, ультразвукові та інфразвукові коливання.

2. Ознайомитись з теоретичними відомостями про вплив шуму на організм людини.

3. Дослідити будову та принцип роботи шумоміра ВШВ-003-М2.

4. За вказівкою викладача дослідити будову та принцип роботи капсуля для перетворення звукових коливань в електричні сигнали.

5. Ознайомитись з правилами безпеки праці при роботі з приладом. При роботі з ВШВ-003-М2 від мережі змінного струму напругою

220 В частотою 50 Гц необхідно дотримуватися таких правил безпеки праці:

А) Завжди заземляйте ВШВ-003-М2;

Б) Вставка плавка в джерелі живлення 5Ф2.087.064 повинна бути справною;

В) Забороняється експлуатація ВШВ-003-М2 при знятих кришках;

Г) При роботі з ВШВ-003-М2 необхідно дотримуватися правил, які викладені в інструкціях.

6. За вказівкою викладача проведіть калібрування вимірювача.

7. Виміряти рівень звукового тиску в діапазоні частот 2 Гц - 18 кГц.

8. За вказівкою викладача виміряти рівень звуку за характеристиками А, В, С. Вимірювання рівнів звуку за характеристиками А, В, С необхідно проводити аналогічно до пункту 6, встановлюючи перемикач ФЛТ в положення А, В, С.

9. За вказівкою викладача виміряти рівень звуку в октавних смугах частот. Вимірювання рівнів звуку в октавних смугах частот проводиться при положенні перемикача ФЛТ, Н в положенні ОКТ (процес вимірювання здійснюється аналогічно до пункту 6.

РОЗРАХУНКИ:

Дослід 1.

1. Основний фон =

2. Похибка =

3. Рівень звукового тиску =

Дослід 2.

4. Основний фон =

5. Похибка =

6. Рівень звукового тиску =

Дослід 3.

7. Основний фон =

8. Похибка =

9. Рівень звукового тиску = Середнє знач. =Схожі статті
Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 4. Визначення рівня шумів у лабораторіях та кабінетах

Предыдущая | Следующая