Бюджетна система - Чала Н. Д. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.

2. Бюджетний кодекс України: Чинне законодавство зі змін, та допов. станом на 20 липня 2005 р. (відповідає офіц. текстові). - К. : Вид. ПАЛИВОДА A. B., 2005. - 84 с. - (Кодекси України).

3. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України // Урядовий кур'єр. - 2000. - 26 квітня.

4. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : Закон України // Голос України. - 1993. - 2 березня.

5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХП // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. -№6.

6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке спричинило втрату працездатності : Закон України // Урядовий кур'єр. - 1999. - 17 листопада.

7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України // Урядовий кур'єр. - 2000. - 19 квітня.

8. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням : Закон України // Урядовий кур'єр. - 2001. - 28 лютого.

9. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань : Закон України від 1 липня 2004 р. № 1953-1V // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 52.

10. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР.

11. Про місцеві державні адміністрації : Закон України // Урядовий кур'єр. - 1999. - 15 травня.

12. Про Національний банк України: Закон України // Урядовий кур'єр. - 1999. - 1 липня.

13. Про прожитковий мінімум : Закон України // Урядовий кур'єр. - 1999. - 18 серпня.

14. Про Рахункову палату Верховної Ради України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №43.

15. Про затвердження нормативної бази : Наказ Державного казначейства України від 28 листопада 2000 р. № 119 // ЛІС "Законодавство".

16. Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи : Наказ Державного казначейства України від 10 серпня 2001 р. № 140 // Офіційний вісник. - 2001. - № 37.

17. Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами : Наказ Державного казначейства України від 19 грудня 2000 р. № 131 // Офіційний вісник. - 2001. - №5.

18. Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства : Наказ Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. № 221 //Офіційний вісник. - 2002. - № 51.

19. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів : Наказ Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. № 205 // Офіційний вісник. - 2002. - №45.

20. Про затвердження Порядку управління Єдиним казначейським рахунком : Наказ Державного казначейства України від 11 лютого 2002 р. № 23 // ІПС "Законодавство".

21. Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52.

22. Про затвердження типових положень про Головне фінансове управління обласної Київської міської та фінансові управління Севастопольської міської державної адміністрації, про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації : Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку від 19 серпня 2002 р. № 1204 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 34.

23. Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства : Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку від 15 вересня 1999 р. № 1721 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 38.

24. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1081/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 35.

25. Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов / Б. Аксенова // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 5. - С. 118 124.

26. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті (Теоретична концепту а л ізація і наукова проблематика державних фінансів) / В. Л. Андрущенко. - Л.: Каменяр, 2000.

27. Бюджетная организация и бюджетная литература // Зеркало недели. - 2006. - № 35(614). - 16 сентября. - С. 7.

28. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. В. Панкевич, М. А. Зварич, П. Я. Могиляк, Б. І. Хомічак. - ■ К. : Знания, 2006.- 293 с.

29. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ, 2004. - 864 с.

30. Бюджетные новации: прицел на инновации? // Зеркало недели. - 2006. - № 38(617). -7 октября. - С. 1,8-9.

31; Василии ОД, Бюджетна система України : підручник / О. Д. Василии, К, В. Павлюк. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 544 с.

32. Василик ОД. Державні фінанси України / О. Д. Василии.

- К.: Вищашк., 2006.

33. Василик ОД. Теорія фінансів / О. Д. Василик. - К., 2006.

34. Галушка Є. О. Казначейська справа: підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й. С. Хижняк, Д. П. Ротар. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 464 с.

35. Ганущак Ю. Местные бюджеты: 4,1 млрд - и реализуйте свои полномочия / Ю. Ганущак // Зеркало недели. - 2006.

- № 36(615). - 23 сентября. - С. 7.

36. ДеркачН. И. Бюджетний процесс на Украине / Н. И. Деркач, Л. П. Гордеева. - Д.: Пороги, 2006.

37. Епифанов А. О. Механизм регулирования комплексного социально-экономического развития обласного региона в условиях перехода к рынку / А. О. Епифанов. - X. : Основа, 2005.

- 76 с.

38. Єпіфанов А. О. Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Дьяконова. - 2-ге вид. - К. : Наук, думка, 2006. '

39. ЗавгороднійАТ. Фінансовий словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Словенко. - 3-тє вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2000.

40. Запашріна І. В. Бюджетний механізм економічного зростання / І. В. Запатріна. - К.: Ін-т соц.-екон. стратегій, 2007.

- 528 с.

41. Запгонацька ТТ. Стратегія нарощування швестиційного потенціалу національної економіки / Т. Г. Затонацька, В. Л. Осець-кий // Фінанси України. - 2006. - № 7. - С. 38-49.

42. Иловайский СИ. Бюджетное право / СИ. Иловайский.

- О., 2005.

43. Кириленко ОЛ, Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О. П. Кириленко. - К. : НІОС, 2006.

44. Копилов В А. Проект Державного бюджету на 2007 р. як складова стратегії прискореного економічного зростання / В. А. Копилов // Фінанси України. - 2006. - № 11.

45. Кравченко В. Місцеві фінанси України / В. Кравченко.

- К. : Знання, 2005.

46. Кравченко В. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики / В. Кравченко. - К.: НДФІ, 2004.

47. Крылов А. Бюджетный процесе и бюджетный календарь в США / А. Крылов // Финансы. - 2006.

48. Кукукина И. Управление финансами : учеб. пособие / И. Кукукина. - М.: Юрист, 2001.

49. Кулик В. В. Моделювання соціально-економічної ефективності державних видатків / B. B. Кулик, A. B. Кулик // Економіка та держава. - 2006. - № 6.

50. Луніна ІЛ, Державні фінанси в перехідний період / І. П. Луніна. - X. : Форт, 2000.

51. Макконел K. P. Экономика: принципы, проблемы и политика / K. P. Макконел, СЛ. Брю. - К.: Хагард-Демос, 2006.

- 785 с.

52. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. О. Миргородська. - К. : Центр навч. л-ри, 2003.- 240 с.

53. Музика О. Трансформація підходів щодо визначення бюджету / О. Музика // Право України. - 2002. - № 2. - С 20-24.

54. ОпарінВМ. Бюджетна система : навч,-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Опарін, В. І. Малько, СІ. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. - 2-ге вид. - К.: КНТЕУ, 2005.

55. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави / К. В. Павлюк.

- К. : НІОС, 2007.

56. Пасічник ЮЗ. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - К. : Знання-Прес, 2006. - 607 с. - (Вища освіта XXI століття).

57. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - К. : Знання-Прес, 2004. -495 с.

58. Планкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії / Ш. Планкарт. - К. : Либідь, 2000.

59. Реальні плоди економічної політики / Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування КМ України // Урядовий кур'єр. - 2001. - № 91. - 25 травня.

60. Семенихін IM. Формування оборонного бюджету України і контроль за його виконанням в умовах ринкової економіки / І. М. Семенихін, LIO. Марко // Фінанси України. - 2006. - № 9.

61. Слухай С Між бюджетні трансферти у постсоціалістич-них країнах: від теорії до реалій / С. Слухай. - К. : Артек, 2003.

62. Старостенко ГТ. Бюджетная система / Г. Г. Старостєн-ко, Ю. В. Булгаков. - К.: Центр навч. л-ри, 2006.

63. Старостенко НЯ. Методологія формування міжбюджетних трансфертів / Н. В. Старостенко // Фінанси України.

- 2005. - № 7. - С. 36-43.

64. Фінансове право : навч. посіб. /за ред. Л. К. Воронової та in. - К.: Вентурі, 2006. - 384 с.

65. Фінансове право України : підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький ; за ред. М. П. Кучерявенко. - К.: Юрінком Інтср, 2004. - 320 с.

66. Финансовое право : учебник / отв. ред. Л. К. Воронова.

- X.: Консул, 2005.

67. Хохлов МЛ. Державний бюджет США: сучасні тенденції структурних змін / М. П. Хохлов // Фінанси України. - 2003. - № 4. - С. 117-120.

68. Шевчук СЛ. Державні фінанси зарубіжних країн / СП. Шевчук // Фінанси України. - 2004. - № 2.

69. Юрій СІ. Бюджетна система України / СІ. Юрій, Й. М. Бескид. - К.: НІОС, 2005. - 400 с.


Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Предыдущая |